Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 21 juni 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 03
  Hamerstukken
 2. 03.a

  De initiatiefnemer is voornemens om op termijn zijn sierteeltbedrijf op Kerklaan 51 te beëindigen. Hij wil graag weten of de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan de realisatie van een burgerwoning door gebruik te maken van de ruimte voor ruimte-regeling uit het bestemmingsplan. Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.

  Besluit

  het vertrouwelijke besluit van 14 juni 2022 (principeverzoek Kerklaan 51-51A Leimuiden) openbaar te maken.

 3. 03.b

  De initiatiefnemer is voornemens om op het perceel tussen Vriezekoop 73 en 77 in Leimuiden een woning te realiseren. Om dit te rechtvaardigen worden er op verschillende plekken in (het buitengebied van) Leimuiden sierteelt- en glastuinbouwbestemmingen gesaneerd. Er wordt niet letterlijk gebruik gemaakt van de ruimte voor ruimte-regeling uit het bestemmingsplan, maar deze heeft wel gediend als toetsingskader. Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.

  Besluit

  het vertrouwelijke besluit van 14 juni 2022 (principeverzoek Vriezekoop tussen 73 en 77 Leimuiden) openbaar te maken.

 4. 03.c

  Het college wordt voorgesteld om conform het advies van de commissie het bestreden besluit aan te passen ten aanzien van: de handhavingsgronden, de begunstigingstermijn en nader toe te lichten wat onder het ‘in overeenstemming brengen met de landschaps- en natuurwaarden zoals opgenomen in artikel 4 van het bestemmingsplan’ wordt bedoeld, en voor het overige deel in stand te houden.

  Voorgesteld besluit

  Het bestreden besluit, na aanpassing van de lastgeving, in stand houden.

  Besluit

  Het bestreden besluit, na aanpassing van de lastgeving, in stand te houden.

 5. 04
  Bespreekstukken
 6. 04.a

  Tijdens de nafase van de brand in het appartementencomplex op Kaag heeft er een interne evaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie is vormgegeven door middel van een enquête in de gemeentelijke crisisorganisatie. De resultaten uit deze enquête zijn verwerkt in een factsheet. Het voorstel is om deze factsheet, samen met het document ‘brand appartementencomplex Kaag’, ter kennisgeving te delen met de gemeenteraad als afronding van de nafase van deze crisis.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de brief aan de gemeenteraad, om het document ‘Nafase brand appartementencomplex Kaag’ en de factsheet van de interne evaluatie ter kennisname door te sturen aan de raad.

  Besluit

  in te stemmen met de brief aan de gemeenteraad, om het document ‘Nafase brand appartementencomplex Kaag’ en de factsheet van de interne evaluatie ter kennisname door te sturen aan de raad.

  laatste alinea paragraaf 1, er is geraamd, wijzigingen : er is vanaf de start 25.000 geraamd om de crisis af te kunnen handelen.
  zin verwijderen: het is belangrijk om terug te kijken

 7. 04.b

  Tijdens de nafase van de coronacrisis zijn er enkele evaluaties uitgevoerd om terug te kijken naar de achterliggende periode. Hoewel het onzeker is hoe de pandemie zich verder gaat ontwikkelen, is het wel belangrijk om terug te kijken en mogelijke leerpunten op te halen. De evaluaties zijn door middel van enquêtes uitgezet richting inwoners, externe organisaties (samenwerkingspartners) en de gemeentelijke crisisorganisatie. De antwoorden uit deze enquêtes zijn verzameld in drie factsheets. Het voorstel is om deze factsheets, samen met het document ‘Nafase COVID-19’, ter kennisgeving te delen met de gemeenteraad als afronding van de nafase van de coronacrisis.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de brief aan de gemeenteraad, om het document ‘Nafase COVID-19’ en de factsheets van de evaluatie ter kennisname door te sturen aan de raad.

  Besluit

  In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad, om het document ‘Nafase COVID-19’ en de factsheets van de evaluatie ter kennisname door te sturen aan de raad.

  zin verwijderen: het is belangrijk om terug te kijken

 8. 04.c

  Voor de vrijkomende scholenlocatie in Rijnsaterwoude heeft het college eerder aangegeven in te willen zetten op zoveel mogelijk betaalbare woningen met als uitgangspunt een kostenneutrale ontwikkeling voor de gemeente. Een financiële analyse toont aan dat een woningbouwprogramma van 1/3 deel sociale huur en 2/3 deel betaalbare koop hierin het beste past. Voorgesteld wordt dit als uitgangspunt te nemen bij de uitvraag op de markt.

  Voorgesteld besluit

  Voor de vrijkomende scholenlocatie in Rijnsaterwoude instemmen met een woningbouwprogramma van:
  • 1/3 deel sociale huur (< € 763,47 huur p/m), en
  • 2/3 deel betaalbare koop (tot € 355.000 VON).

  Besluit

  in te stemmen met een woningbouwprogramma voor de vrijkomende scholenlocatie in Rijnsaterwoude van:
  • 1/3 deel sociale huur (< € 763,47 huur p/m), en
  • 2/3 deel betaalbare koop (tot € 355.000 VON).

 9. 04.d

  De uitgangspunten en richtlijnen voor het treasurybeleid zijn vastgelegd in de financiële verordening. De regels voor de uitvoering van de treasuryfunctie zijn opgenomen in het treasurystatuut.
  Met de actualisatie van dit treasurystatuut sluit het weer aan op de wijzigingen in wet- en regelgeving en de financiële verordening. Verder is het treasurystatuut daar waar nodig ingekort, uitgebreid of aangepast.
  Dit treasurystatuut 2022 vervangt het treasurystatuut van 2015.

  Voorgesteld besluit

  1. Het treasurystatuut gemeente Kaag en Braassem 2022 vaststellen;
  2. Het treasurystatuut 2022 ter kennisgeving zenden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Het treasurystatuut gemeente Kaag en Braassem 2022 vast te stellen;
  2. Het treasurystatuut 2022 ter kennisgeving aan de raad te zenden
 10. 04.e

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 13 april 2022 uitspraak gedaan en geoordeeld over het bestemmingsplan De Kolk. De procedure is tot een einde gekomen. De raad wordt met bijgaande memo hierover geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de memo aan de raad

  Besluit

  In te stemmen met de raadsinformatiebrief

  De memo wordt omgezet in een brief aan de raad.

 11. 04.f

  Op 2 maart 2022 hebben wij een handhavingsverzoek ontvangen in verband met de uitbouw op het adres aan de Emmalaan 12 te Kaag. Aanvankelijk leek deze uitbouw te passen binnen het vergunningsvrij bouwen, echter, na een bezoek op locatie blijkt dat de uitbouw toch iets groter is dan aanvankelijk gedacht.
  Verzocht wordt dan ook akkoord te gaan met het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom met een begunstigingstermijn van a) zes maanden of b) acht weken, ter hoogte van a) € 15.000,00 of b) € 5.000,00, dit afhankelijk van de keuze van de overtreder.

  Besluit

  In te stemmen met het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom met een begunstigingstermijn van a) zes maanden of b) acht weken, ter hoogte van a) € 15.000,00 of b) € 5.000,00, dit afhankelijk van de keuze van de overtreder.

  De portefeuillehouder wordt gemandateerd voor redactionele wijzigingen. De wijzigingen zijn inmiddels doorgenomen met de betreffende collega's.