Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 20 september 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 03.a

  Het college van B&W neemt kennis van de stukken en stelt de annotatie vast voor het PHO Bestuur en Middelen van 21 september 2022. Op de agenda staat de tussentijdse rapportage 2022.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde annotatie vast te stellen en deze door de portefeuillehouder laten inbrengen in het PHO Bestuur en Middelen van 21 september 2022.

 2. 03.b

  Het college van B&W neemt kennis van de stukken en stelt de annotatie vast voor het PHO Maatschappij en het PHO Jeugd van 21 september 2022. Op de agenda staat onder andere diverse introducties, ‘Beter Thuis met Dementie’, Rapport ‘Op- en afbouwplan regionale maatschappelijke zorg’, ‘Financiering doordecentralisatie van de Maatschappelijke zorg in de regio per 1-1-2023.’

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde annotaties vast te stellen en deze door de portefeuillehouder laten inbrengen in het PHO Maatschappij en het PHO Jeugd van 21 september 2022.

 3. 03.c

  Met het besluit van 19 januari 2022 is besloten om spoedeisende bestuursdwang toe te passen. Dit omdat een voertuig, in strijd met de Wegenverkeerswet 1994, hinderlijk en gevaarlijk geparkeerd stond. Op 24 januari 2022 is een bezwaarschrift ontvangen tegen dit besluit. U wordt voorgesteld om, overeenkomstig het advies van de interne commissie, het bestreden besluit in stand te houden.

  Voorgesteld besluit

  Na heroverweging het bestreden besluit in stand te laten.

 4. 03.d

  Op woensdag 19 oktober staat het onderwerp Voortgangsmonitor geagendeerd voor de avond met de gemeenteraad. In het behandelvoorstel wordt de avond toegelicht waarin we met de raad in gesprek gaan over de financiële afwijkingen en de huidige ontwikkelingen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het voorleggen van het behandelvoorstel aan het presidium.

 5. 03.e

  Op 21 november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Geestweg 62 Roelofarendsveen vastgesteld. De Afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft het beroep tegen dit bestemmingsplan door middel van een kortsluitingsprocedure in een voorlopige voorziening ongegrond verklaard. Dat betekent dat het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de informatiebrief aan de gemeenteraad

 6. 03.f

  Toezichthouders van de Omgevingsdienst West- Holland hebben namens de gemeente Kaag en Braassem geconstateerd dat er op percelen aan de Kerkweg te Woubrugge sprake is van een overtreding.
  De overtreding omvat de opslag van grond zonder de benodigde vergunning.
  Het college wordt voorgesteld om in te stemmen met de te versturen concept last onder dwangsom.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen ter hoogte van € 10.000 met een begunstigingstermijn van acht weken.

 7. 03.g

  Op 21 december 2021 heeft het college ingestemd om het ontwerpwijzigingsplan gecoördineerd met ontwerpomgevingsvergunning, bekend als Zuidschans, ter inzage te leggen. Hierop is een zienswijze kenbaar gemaakt. Het college wordt voorgesteld om het wijzigingsplan ongewijzigd vast te stellen en om de nota van beantwoording ook vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De nota van beantwoording vast te stellen
  2. Het bestemmingsplan ‘Zuidschans’ NL.IMRO.1884.WPZUIDSCHANS-VAS1 vast te stellen.
  3. Aan de omgevingsvergunning de standaardvoorwaarden en de nodige aanvullende voorwaarden verbinden.
 8. 04.a

  De verplichting tot betaling van rente en aflossing is opgenomen in artikel 16 van het Besluit Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Met het vaststellen van de beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo wordt invulling gegeven aan de beleidsruimte van het college bij terug -en invordering van het Tozo bedrijfskapitaal.

  Voorgesteld besluit

  De beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Kaag en Braassem vast te stellen.

 9. 04.b

  Liander heeft de gemeente geïnformeerd over de geconstateerde transportproblemen bij twee onderstations in Alphen a/d Rijn. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met de levering van stroom bij nieuwe grootverbruikers (zoals bedrijven en/of (maatschappelijke) voorzieningen). Volgens de huidige planning zijn de transportproblemen opgelost in 2026. Het college wordt voorgesteld in te stemmen met een brief aan Liander en de raad te informeren.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met het versturen van een brief aan Liander
  2. Akkoord te gaan met het informeren van de raad door het versturen van een raadsbrief.
 10. 04.c

  Het huidige inkoopbeleid van de gemeente Kaag en Braassem stamt uit 2020. Het inkoopbeleid dient iedere twee jaar bijgewerkt te worden aangezien de Europese drempelbedragen iedere twee jaar veranderen.
  Voor 2022 is hiermee gewacht omdat de regio bezig is met een gezamenlijk SROI beleid. De verwachting was dat dit medio 2022 klaar zou zijn en meegenomen zou worden in dit beleid. Het opstellen van een nieuw SROI beleid in de regio kost echter meer tijd, derhalve stellen we voor het inkoopbeleid nu vast te stellen en het nieuwe SROI beleid in een volgende versie mee te nemen.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de update van het inkoopbeleid Kaag en Braassem.

 11. 04.d

  Op 7 juli 2022 heeft het rijk gemeenten verzocht de eenmalige energietoeslag te verhogen van € 800 naar € 1300 (richtbedrag). Dit betekent dat de beleidsregels “Ambtshalve toekenning eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Kaag en Braassem,” van 12 april 2022 en “Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Kaag en Braassem” van 17 mei 2022 gewijzigd dienen te worden.

  Voorgesteld besluit

  1. De eenmalige energietoeslag te verhogen met € 500;
  2. In te stemmen met de wijziging van de beleidsregels Ambtshalve toekenning eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Kaag en Braassem” van 12 april 2022;
  3. In te stemmen met de wijziging van de beleidsregels “Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Kaag en Braassem” van 17 mei 2022.
 12. 04.e

  Op 13 mei 2022 is een bezwaarschrift ontvangen tegen het besluit, waarmee een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van zeven recreatiewoningen aan de Tulpenacker in Roelofarendsveen. Het college wordt voorgesteld om conform het advies van de interne commissie het bestreden besluit na heroverweging in stand te houden.

  Voorgesteld besluit

  Het bestreden besluit na heroverweging in stand te houden.

 13. 04.f

  Op 19 juli 2022 is een bezwaarschrift ontvangen tegen het besluit van 10 juni 2022, waarmee een omgevingsvergunning is verleend voor het vervangen van een woonboot aan de Poelhaven 1-W4, te Rijpwetering.
  Als gevolg van het bezwaarschrift heeft er een heroverweging van het bestreden besluit plaatsgevonden. Uit deze heroverweging volgt dat het bestreden besluit in alle redelijkheid is genomen. Uw college wordt dan ook voorgesteld om het bestreden besluit in stand te houden.

  Voorgesteld besluit

  Het bestreden besluit na heroverweging in stand te houden.

 14. 04.g

  Op maandag 17 oktober staat het onderwerp businesscase fase 2 Sportpad geagendeerd voor de avond met de gemeenteraad. De raad heeft de bespreking van de businesscase geagendeerd voor de V&A avond van 17 oktober. Gezien de omvang en complexiteit van dit vraagstuk is het van belang dat de raad voldoende input heeft om het goede gesprek over dit onderwerp te kunnen voeren. Tijdens deze avond op 17 oktober zullen de verenigingen (welke de afgelopen jaren intensief hebben gewerkt aan de voorliggende plannen) een toelichting geven op de stukken. De wethouder zal vervolgens nog een toelichting geven.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het voorleggen van het behandelvoorstel aan het presidium.

 15. 04.h

  De schriftelijke vragen van SvKB over de Stemwijzer zijn beantwoord. De vragen hebben betrekking op de betrouwbaarheid van de Stemwijzer en het delen van de Stemwijzer op de gemeentelijke kanalen.

  Voorgesteld besluit

  Antwoorden op schriftelijke vragen SvKB vast te stellen