Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 6 september 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 03.a

  Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over het aanvragen van de eenmalige energietoeslag en de eventuele knelpunten hierbij.

  Voorgesteld besluit

  Beantwoording schriftelijke vragen vaststellen.

 2. 03.b

  Op 16 februari 2022 hebben wij een bezwaarschift ontvangen tegen de mededeling die wij hebben gedaan inzake het niet als staatloos kunnen registreren van een inwoner.
  Naar aanleiding hiervan is er uit diverse stukken gebleken dat inwoner wel degelijk in aanmerking komt voor een registratie als ‘staatloos’. Om deze reden wordt voorgesteld in te stemmen met het registreren van de inwoner als staatloos. Daarnaast wordt verzocht in te stemmen met het toekennen van een proceskostenvergoeding (1 punt) in verband met het ingediende bezwaarschrift.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het registreren van de inwoner als ‘staatloos’;
  2. In te stemmen met het toekennen van 1 punt aan proceskostenvergoeding (€ 541), in verband met het ingediende bezwaarschrift.
 3. 03.d

  Op 2 maart 2022 hebben wij een handhavingsverzoek ontvangen in verband met de uitbouw op het adres aan de Emmalaan 12 te Kaag. Deze uitbouw mag niet worden gebouwd zonder omgevingsvergunning. Aanvankelijk is er een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom verzonden, na collegebesluit van 21 juni 2022. Echter, ondertussen hebben de ‘vermeende overtreders’ een omgevingsvergunning aangevraagd, welke inmiddels ook is verleend.
  Verzocht wordt dan ook het collegebesluit van 21 juni 2022 in te trekken, voor zover deze betrekking heeft op het verzenden van het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom en akkoord te gaan met het voornemen tot afwijzen van het verzoek om handhaving, nu de omgevingsvergunning is verleend.

  Voorgesteld besluit

  1. Het collegebesluit van 21 juni 2022, inhoudende in te stemmen met het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom, in te trekken;
  2. In te stemmen met het voornemen tot afwijzen van het verzoek om handhaving inzake de uitbouw aan de Emmalaan 12 te Kaag.
 4. 04.b

  Op 14 februari 2022 is het besluit genomen om twee parkeerplaatsen aan te wijzen, die uitsluitend bedoeld zijn voor het opladen van elektrische motorvoertuigen, op de Saffier te Roelofarendsveen ter hoogte van nummer 37. Op 28 juli en 3 augustus 2022 zijn twee bezwaarschriften ontvangen tegen het plaatsen van een laadpaal op de Saffier, te Roelofarendsveen, ter hoogte van nummer 23.
  Omdat de bezwaren buiten de bezwaartermijn zijn ingediend ten aanzien van het besluit van 14 februari 2022 én er geen besluit is genomen om de laadpaal te plaatsen ter hoogte van nummer 23, wordt het college voorgesteld om de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het niet-ontvankelijk verklaren van de bezwaarschriften.

 5. 04.d

  Op 4 juli jl. heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling van de gemeente Alphen aan den Rijn in en rondom de Gnephoek. Mede naar aanleiding van deze motie heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de verantwoordelijk wethouders van Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Voorgesteld wordt om de afspraken met Alphen aan den Rijn met een brief te bevestigen en de raad middels een raadsbrief te informeren over de afdoening van de motie.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het versturen van de raadsbrief waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van de unaniem vastgestelde motie betreffende de door Alphen aan den Rijn voorgenomen ontwikkelingen in de Gnephoek, de Noordrand en de Vrouwgeestpolder.
  2. In te stemmen met het versturen van de brief aan het college van Alphen aan den Rijn met daarin de bevestiging van de afspraken die zijn gemaakt tijdens een gesprek tussen de twee betrokken wethouders van beide gemeenten
 6. 04.e

  Op 18 juli jl. zijn er 7 schriftelijke vragen gesteld door D66 over de provinciale plannen voor de N207 en Leimuiderbrug. In de bijlage treft u de beantwoording van deze vragen. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het verzenden van de antwoorden.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de vragen van D66.

 7. 04.f

  Om te voldoen aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 17.9 van de Omgevingswet (het instellen van een adviescommissie omgevingskwaliteit) en zodoende voorbereid te zijn op de invoering van die wet, wordt geadviseerd de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vast te stellen en de Stichting Dorp, Stad en Land te benoemen om die commissie voor Kaag en Braassem te vormen.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld
  Verordening

  1. De Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Kaag en Braassem vast te stellen.
   Benoemingsbesluit
  2. De uitvoering van taken en bevoegdheden van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Kaag en Braassem over te dragen aan Stichting Dorp, Stad en Land, na vaststelling en in overeenstemming met de verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Kaag en Braassem.
  3. De Stichting ten minste twee adviseurs aan te laten wijzen die samen de commissie vormen. Bij de aanwijzing houdt de Stichting zich aan het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet en deze verordening. Zij draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van deskundigheid op het gebied van architectuur, erfgoed, landschap en stedenbouw. De leden van de commissie zijn de personen die zijn ingeschreven in het Register van Adviseurs Omgevingskwaliteit van de Stichting en die onafhankelijk zijn van de gemeente.
 8. 04.g

  Elke raadsvergadering wordt de lijst ingekomen stukken, waaronder de categorie II-en III-brieven, geagendeerd. Een nieuwe werkafspraak is dat voor de raadsvergadering de lijst met de categorie II- en III-brieven in het college aan de orde wordt gesteld. Zo nodig wordt een stand van zaken toegevoegd als de brief nog niet is beantwoord. De tussen haakjes gegeven informatie is slechts bedoeld als informatie voor het college, niet voor de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  in te stemmen met de lijst ingekomen stukken – categorie II- en III-brieven

 9. 04.h

  De griffie houdt van elke door een collegelid gedane toezegging in een raadsvergadering een lijst bij. De reacties op de verschillende toezeggingen zijn voorbereid door / onder verantwoordelijkheid van de teamleiders en de managers. Het college wordt voorgesteld de geactualiseerde lijst vast te stellen voordat deze wordt gezonden naar de gemeenteraad.
  Ook houdt de griffie een lijst bij waarop de moties staan opgenomen. Een reactie is toegevoegd waarbij een motie kan worden afgedaan.

  Voorgesteld besluit

  Toezeggingenlijst en overzicht moties vast te stellen.