Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 12 juli 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 03.a

  Op 25 november 2021 hebben wij een verzoek om handhaving, inzake de gebouwde aanbouw en geplaatste airco-installaties, ontvangen. Als gevolg van ons voornemen, dat wij op 17 maart 2022 hebben verzonden, heeft verzoeker, met de brief van 23 maart 2022, zijn handhavingsverzoek uitgebreid tot alle aangebouwde bouwwerken op het perceel.
  Op 14 juni hebben wij de conceptversie toegestuurd van ons besluit. Als gevolg van de ontvangen zienswijze zijn wij tot de conclusie gekomen dat de conceptversie van 14 juni 2022 dient te worden herzien. Doordat de grondslag van het voorgenomen besluit wordt gewijzigd, dienen wij verzoeker en de betrokkene opnieuw in de gelegenheid te stellen om hier op te reageren. Dit op grond van artikel 4:8, van de Algemene wet bestuursrecht.
  Het college wordt voorgesteld om in te stemmen met de te nemen besluiten.

 2. 03.b

  Tegen het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor het gebruiken van een weiland voor een hondenuitlaatservice aan de Woudsedijk-Noord 1 te Rijnsaterwoude zijn drie bezwaarschriften ingediend door omwonenden. Na een hoorzitting heeft de commissie voor de bezwaarschriften een advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar. De commissie adviseert het bestreden besluit in stand te laten, met aanvulling van de belangenafweging en het toevoegen van extra voorwaarden.

 3. 03.c

  Het college heeft de omgevingsvergunning met betrekking tot uitbreiden werkplaats Julianalaan 44 Kaag (W2021/388) verleend. De bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt 13 dagen nadat de wettelijke bezwaartermijn is verstreken. Voorts is er door bezwaarmaker geen nadere toelichting gegeven op het te laat indienen en zijn er geen bijzondere omstandigheden gebleken, zodat de indiener van het bezwaar niet-ontvankelijk is. Het college wordt voorgesteld het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

 4. 03.d

  Het contract voor de buitenreclame loopt met ingang van 1-10-2022 af. Gezien de marktomstandigheden èn het feit dat de huidige abri’s in goede staat van onderhoud verkeren, wordt voorgesteld om dit contract voor vijf jaren voort te zetten met toevoeging van enkele nieuwe voorwaarden.

 5. 03.e

  De bewoner ervaart overlast van spelende kinderen op het plein bij De Lei. Hierover zijn we al langer in gesprek. De bewoner heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Hier is in december 2021 op gereageerd. Hierna heeft de bewoner weer een reactie teruggestuurd. Er is een gesprek geweest op 24 februari 2022 waarbij de bewoners hebben aangegeven alleen een oplossing in een geluidswal rond de school te zien. Op 23 maart 2022 hebben wij een brief verzonden waar de bewoners vervolgens weer op hebben gereageerd.
  In de bijlage treft u aan de brief met onze reactie.
  De brief is in categorie II geplaatst door de raad; onze reactie wordt ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd.

 6. 03.f

  Ten behoeve van de controle van de jaarrekening stelt de gemeenteraad regelmatig een controleprotocol vast. Met een controleprotocol verschaft de raad de accountant het kader voor de controle van de jaarrekening, in dit geval de jaarrekening 2022. Daarnaast wordt het kader gebruikt voor de binnen de organisatie zelf uit te voeren (verbijzonderde) interne controles.

 7. 03.g

  Basisschool De Kinderarcke is verhuisd naar IKC t Wout.
  Op basis van de “verklaring buitengebruikstelling van het schoolgebouw De Kinderarcke” wordt het gebouw en de onderliggende grond in eigendom teruggenomen. Om de notariële akte op te stellen voor inschrijving in het Kadaster is een formeel collegebesluit nodig.

 8. 03.h

  Het college wordt gevraagd in te stemmen met het fiscaal beleidskader 2023-2026. In dit fiscaal beleidskader is beschreven wat de visie van het college is op fiscaliteit en op welke wijze de gemeentelijke organisatie omgaat met fiscale processen en verantwoordelijkheden met als doel een volledige, tijdige en juiste belastingaangifte te kunnen indienen.

 9. 03.i

  De initiatiefnemer heeft de vraag gesteld of zijn glastuinbouwbedrijf mag worden opgezet naar een bedrijf in caravanstalling of dat er woningen gebouwd mogen worden in het kader van de ruimte voor ruimte regeling. Het college wordt geadviseerd een negatieve houding aan te nemen ten opzichte van deze verzoeken.

 10. 03.j

  Op verschillende locaties in de regio, ook in Kaag en Braassem, worden metingen verricht naar vliegtuiggeluiden van Schiphol.
  De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) maakt op basis van de metingen in de regio een rapportage ten behoeve van de gemeenteraden en bewoners van de deelnemende gemeenten.

 11. 03.k

  De gemeente heeft een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade binnengekregen voor het adres Willem II laan 81 te Hoogmade. Ten gevolge van inwerkingtreding van het op 20 september 2018 vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoogmadese Wetering’ is er sprake van planschade voor het perceel, zo blijkt uit uitgebracht advies van bureau Thorbecke. Het college wordt voorgesteld het advies van Thorbecke over te nemen.

 12. 03.l

  Op verzoek van bezorgde ouders en de schooldirectie is er gekeken naar een manier om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving Kaskade te verbeteren. Voorgesteld wordt om een parkeerverbodszone in te stellen op het Schoolplein om zodoende het zicht op en van voetgangers en fietsers te verbeteren.

 13. 03.m

  In juli 2020 heeft de gemeenteraad Baker Tilly N.V. benoemd tot accountant voor de controle van de jaarrekening 2020 en 2021 met een optie tot verlenging van twee jaar. Van die optie wordt nu gebruik gemaakt.

 14. 04.a

  Het huidige evenementenbeleid van de gemeente is verouderd en op onderdelen ook niet meer actueel. Het college wordt een aanpak voor een beleidsupdate voorgesteld met als doel te komen tot een geactualiseerd beleidskader evenementen.

 15. 04.b

  Met het besluit van 22 december 2021 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van een recreatiewoning aan de Buurterpolder 3z-2, te Rijpwetering. Tegen dit besluit hebben wij vier bezwaarschriften ontvangen. Uw college wordt voorgesteld om twee van deze bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. Daarnaast wordt uw college voorgesteld om het bestreden besluit in stand te houden.

 16. 04.c

  Middels de raadsinformatiebrief zal de raad worden meegenomen in de manier waarop we de Omgevingsvisie periodiek willen gaan bijstellen. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de brief.

 17. 04.d

  De fractie van SVKB heeft n.a.v. de ontstane onrust in de samenleving schriftelijke vragen gesteld aan het college over het standpunt van het college met betrekking tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de ontwikkelrichtingen voor de landbouw.
  Voorgesteld wordt om in te stemmen met de beantwoording van de vragen, en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

 18. 04.e

  Er liggen diverse aanvragen voor wijzigingsplannen dan wel principeverzoeken om de bedrijfswoning om te zetten naar een plattelandswoning. De betreffende locaties bevinden zich in de gebieden de Baan en Sotaweg en de Geestweg Floraweg. Deze plannen laten zien dat er een bredere discussie bestaat over hoe de gemeente wil omgaan met bedrijfswoningen die niet langer als zodanig gebruikt worden in de teeltgebieden. Met dit voorstel wordt een bestuurlijke visie gevraagd aan de hand waarvan de plannen beoordeeld kunnen worden.

 19. 04.f

  In november 2021 is aan 25 bewoners van recreatiewoningen aan de Galgekade 2A te Roelofarendsveen en Oudendijkseweg 21 en 25 te Woubrugge een last onder dwangsom opgelegd om de permanente bewoning van de recreatiewoning te beëindigen. Tegen deze lastgeving hebben 18 bewoners een bezwaarschrift ingediend. Op 24 maart 2022 en 6 april 2022 hebben hoorzittingen plaatsgevonden bij de adviescommissie voor bezwaarschriften. Op 20 juni 2022 heeft deze commissie haar advies aan het college uitgebracht. De commissie adviseert het college om de besluiten te herroepen. Het college wordt voorgesteld de lasten onder dwangsom in te trekken.

 20. 04.g

  Het college beoogt met deze regels eisen te stellen aan vaste en tijdelijke trouwlocaties binnen de gemeente. Deze eisen zien vooral op veiligheidsnormen die aan deze locaties worden gesteld.

 21. 04.h

  Het zwemstrandje aan de Plasdijk te Woubrugge en De Kolk te Oud Ade worden regelmatig in de (late) avonduren, en met de nodige (geluids)overlast en/of vernielingen, gebruikt door jongeren. Om eventuele misdragingen in de nachtelijke uren te reduceren is het wenselijk om voor aangewezen tijden een verbod van nachtelijk verblijf in te stellen. Hiertoe dient het college een aanwijzingsbesluit op basis van de APV te nemen. Om te voorkomen dat alle aangewezen recreatieterreinen staan benoemd in meerdere verschillende aanwijzingsbesluiten wordt één geheel nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld.

 22. 04.i

  Door een snellere toename van het aantal leerlingen is uitbreiding van Brede School Kaskade eerder aan de orde dan aanvankelijk werd gedacht.
  Onderzoek heeft aangetoond dat uitbreiding op- en om het bestaande gebouw mogelijk is, aangezien ontwikkelingen op naastgelegen percelen onzeker is. In het onderzoek dat is uitgevoerd zijn een aantal scenario’s verkend, waarna door de architect, in samenwerking met de gebruikers en de gemeente, een structuurontwerp (SO) is opgesteld.
  Naast de realisatie van extra capaciteit brengt uitbreiding van Kaskade ook een aanvullende parkeerbehoefte met zich mee, waardoor de openbare ruimte moet worden aangepast.