Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 31 mei 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. A

  Het college verklaart dat de website www.kaagenbraassem.nl digitaal toegankelijk is volgens de wettelijke verplichting en informeert inwoners en de raad hierover.

 2. B

  De SKvB vraagt naar een update en de visie van het college met betrekking tot de bibliotheekvoorziening in Kaag en Braassem, met name Leimuiden.
  Tijdens de raadsavond van 16 mei 2022 heeft de heer Van Tol ingesproken. Hij vroeg of de raad belang hecht aan de bibliotheek. De reactie hierop van de raad was: “Ja, maar tot welke prijs?” SvKB vraagt welk belang het college aan de bibliotheek hecht. In deze beantwoording wordt het belang van de moderne bibliotheek bevestigd. Voorgesteld wordt om in te stemmen met bijgaande beantwoording.

 3. C

  De gemeenten in Holland Rijnland en Midden-Holland zijn geconsulteerd om te reageren op het concept Programma van Eisen (PvE) horende bij de aanbesteding openbaar vervoer concessie Zuid-Holland Noord 2024. Hiermee wordt de aanbesteding, die stil was komen te liggen door de coronapandemie, weer hervat.
  Alle reacties vanuit de gemeenten worden door de regio Holland Rijnland gebundeld tot één reactie richting de PZH. Ook wordt onze reactie ter kennisgeving gedeeld met de gemeenteraad.

 4. D

  Op grond van de geldende Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland mogen raadsleden deel uitmaken van het algemeen bestuur. De aanwezigheid van raadsleden in het algemeen bestuur is in strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze wet schrijft voor omgevingsdiensten voor dat de colleges van burgemeester en wethouders en het college van gedeputeerde staten een gemeenschappelijke regeling (collegeregeling) treffen. De leden van het algemeen bestuur worden bij een collegeregeling door en uit de colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten aangewezen. De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland dient voor wat betreft de samenstelling van het algemeen bestuur in overeenstemming te worden gebracht met de wet.

 5. E

  Hierbij de agenda en stukken van het PHO Bestuur en Middelen van 01 juni 2022 met o.a. op de agenda: ‘Update dekkingsplan Reëel begroten 2022 en verder’, wijziging organisatieverordening en ‘Wijziging beheersverordeningen RIF en fonds cofinanciering.’

 6. F

  In de afgelopen periode is er gesproken met de direct omwonenden over mogelijke locaties voor de realisatie van prikkelarme woonvormen. Zij hebben diverse alternatieve locaties aangedragen. Door middel van een brief aan de raad en aan de direct omwonenden van de twee locaties willen wij een update geven over de voortgang. In de gesprekken met direct omwonenden is toegezegd dat wij eind mei een terugkoppeling geven over de stand van zaken en reageren op de aangedragen alternatieve locaties.

 7. G

  Een inwoner van onze gemeente heeft een brief gestuurd naar aanleiding van de vertrouwelijke prestatieafspraken met MeerWonen en heeft daarin vragen gesteld over openbaarheid, geheim en vertrouwelijk en of daar afspraken over zijn gemaakt. Het college wordt voorgesteld de antwoordbrief vast te stellen. Omdat de raad deze brief in categorie II heeft geplaatst, krijgt de raad een kopie van het antwoord. .