Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 13 december 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De initiatiefnemers zijn voornemens om twee woningen te realiseren op de kavel voor de schuur op het adres Pastoor van der Plaatstraat 32b in Rijpwetering. Het college wordt geadviseerd om een negatieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar wel een alternatief mee te geven voor één nieuwe woning.

  Voorgesteld besluit

  1. Het realiseren van twee woningen en het behoud van de schuur op Pastoor van der Plaatstraat 32b te Rijpwetering onwenselijk te vinden.
  2. Het realiseren van één vrijstaande woning op Pastoor van der Plaatstraat 32b te Rijpwetering wenselijk te vinden, onder de volgende voorwaarden:
   a. de schuur op perceel AKM01F1076 dient gesloopt te worden;
   b. de woning dient qua aard en schaal aan te sluiten bij het karakter van het lint en de uitgangspunten van de Nota Inbreidingslocaties vormen hiervoor de basis;
   c. er dienen twee parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd te worden;
   d. er dient een afdracht gedaan te worden in het sociale vereveningsfonds om te voldoen aan de eis van 30% sociale woningbouw.
  3. Indiener te verplichten de omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte te stellen van de voorgenomen ontwikkeling en een terugkoppeling te geven van de reacties van omwonenden/belanghebbenden waarin wordt aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben (gekregen).
 2. 3.b

  De prestatieafspraken komen voort uit de Woningwet, waarin woningcorporaties, huurdersbelangenorganisaties en gemeenten afspreken wat elke partij kan bijdragen aan het (woon)beleid in de gemeente. Op dit moment beschikken we in Kaag en Braassem over meerjarige afspraken voor 2021 – 2024. Met alle ontwikkelingen, zowel landelijk als lokaal, is er een aantal aanscherpingen en wijzigingen nodig op deze afspraken. Het gaat dus om een wijziging van de huidige meerjarige afspraken. Deze afspraken zijn in de afgelopen periode in een gezamenlijk proces opgesteld met de woningcorporaties MeerWonen en Woondiensten Aarwoude en de huurdersorganisaties Huurders MeerWonen en Stichting Bewoners Belangen Aarwoude.


  Noot: de bij dit besluit behorende bijlagen komen donderdag 15 december om 17.00 uur beschikbaar

  Voorgesteld besluit

  1. De prestatieafspraken 2023-2024 met de woningcorporaties een huurdersorganisaties vast te stellen.

  Besluit burgemeester:
  2. Wethouder D. Kistemaker te machtigen om namens de gemeente deze afspraken te ondertekenen.

 3. 3.c

  Voor het houden van toezicht gedurende de jaarwisseling dienen een aantal medewerkers van Cass Services B.V. te worden aangewezen als toezichthouders voor de gemeente Kaag en Braassem.
  De werkzaamheden bestaan onder andere uit het toezicht houden binnen de gemeente Kaag en Braassem en het waar nodig in samenspraak met de politie oppakken van zaken die wettelijk gezien niet zijn toegestaan.

  Voorgesteld besluit

  1. Medewerkers van Cass Services B.V. aan te wijzen als toezichthouders voor het houden van toezicht in aanloop naar en tijdens de jaarwisseling van 2022/2023.
  2. Het aanwijzingsbesluit vast te stellen.
 4. 3.d

  Tegen het besluit tot weigeren van de omgevingsvergunningaanvraag met kenmerk W2022/174 voor het aanleggen van een in- en uitrit op de locatie Ofwegen 1a te Woubrugge is een bezwaarschrift ingediend door de aanvrager. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden naar aanleiding van het bezwaarschrift. De bezwaren geven geen aanleiding een ander besluit te nemen.

  Voorgesteld besluit

  Het bestreden besluit in stand te laten.

 5. 3.e

  Eerder dit jaar is door het college een voorgenomen besluit genomen over de forensenregeling. Hierna is instemming gevraagd aan de vakbonden via het Lokaal Overleg (LO). De instemming is verkregen. Met dit voorstel kan het college de nieuwe forensenregeling formeel vaststellen.
  De forensenregeling is op een paar onderdelen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het hanteren van het bedrag per kilometer dat volgens de belastingrichtlijnen bij woon-werkverkeer maximaal onbelast kan worden verstrekt door de werkgever;
  • Het niet langer hanteren van een maximum aantal kilometers per reisdag.

  Voorgesteld besluit

  1. De regeling forensenvergoeding gemeente Kaag en Braassem 2022 vast te stellen en met terugwerkende kracht per 1 september 2022 in werking te laten treden.
  2. De forensenregeling 2009 in te trekken.
 6. 3.f

  Het bestuur van winkeliersvereniging Winkelhart Roelofarendsveen heeft in de afgelopen maanden de wens uitgesproken om voor het centrum van Roelofarendsveen een zogenoemde bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te stellen. In de Visie en Advies van 7 december 2022 is de gemeenteraad toegezegd op een aantal punten de verordening en het BIZ activiteitenplan aan te passen en voor de besluitvormende gemeenteraad van 19 december aan te leveren ten einde de Bedrijveninvesteringszone in te stellen, onder voorbehoud dat de formele draagvlakmeting in januari hiervoor voldoende draagvlak biedt.
  De wijzigingen bestaan uit wijziging WOZ-eigenaar naar WOZ-gebruiker zoals in het BIZ-activiteitenplan door de ondernemers reeds was vermeld. Om die reden worden de WOZ-waardenbepalingen geschrapt, gezien het uniforme BIZ-bijdragebedrag van € 550, ongeacht WOZ-waarde. In het Activiteitenplan is één incorrecte vermelding veranderd naar “Winkelhart Roelofarendsveen”.

  Voorgesteld besluit

  De raad naar aanleiding van de V&A van 7 december 2022 een gewijzigde versie van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelhart Roelofarendsveen 2023-2027 en het Activiteitenplan BIZ aan te bieden ten behoeve van de besluitvorming over het raadsvoorstel ‘Instellen Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor Winkelhart Roelofarendsveen’ d.d. 22 november 2022.

 7. 3.g

  Elke raadsvergadering wordt de lijst ingekomen stukken, waaronder de categorie II-en III-brieven, geagendeerd. De werkafspraak is dat voor de raadsvergadering de lijst met de categorie II- en III-brieven in het college aan de orde wordt gesteld. Zo nodig wordt een stand van zaken toegevoegd als de brief nog niet is beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De lijst ingekomen stukken – categorie II- en III-brieven vast te stellen.

 8. 3.h

  In de vergadering van het college van B&W van 6 december 2022 zijn de prestatieafspraken 2023-2024 vastgesteld. Op donderdag 15 december ondertekenen naar verwachting alle betrokken partijen de nieuwe afspraken. Met deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de nieuwe prestatieafspraken tussen de woningcorporaties, huurdersbelangenorganisatie en gemeente.


  Noot: de raadsinformatiebrief komt op donderdag 15 december om 17.00 uur beschikbaar

  Voorgesteld besluit

  1. De raadsinformatiebrief Prestatieafspraken 2023-2024 vast te stellen.
 9. 3.i

  Stichting Leergeld geeft gezinnen met een minimuminkomen de mogelijkheid om bijvoorbeeld schoolspullen voor hun kinderen aan te schaffen. De samenwerkingsovereenkomst met Stichting Leergeld eindigt op 31 december 2022 en het is gewenst om deze samenwerking voort te zetten in 2023. In het afgelopen jaar (cijfers tot oktober) zijn er 247 kinderen geholpen via Stichting Leergeld. Gezien de huidige ontwikkelingen is de doelgroep van de stichting gegroeid en zal deze naar verwachting nog meer groeien. Het beschikbare budget blijft gelijk, namelijk € 85.225.

  Voorgesteld besluit

  1. De samenwerkingsovereenkomst 2023 aan te gaan met Stichting Leergeld.

  Besluit burgemeester:
  2. Volmacht te verlenen aan wethouder G. van Duin om de overeenkomst te ondertekenen.

 10. 3.j

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het inrichten van een tijdelijk baggerdepot aan de Vlietweg 1s te Hoogmade. Het college wordt voorgesteld om onder beantwoording van de zienswijzen een negatief en ongewijzigd definitief besluit te nemen.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Een negatief definitief besluit te nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het inrichten van een tijdelijk baggerdepot aan de Vlietweg 1s te Hoogmade.
 11. 3.k

  De fractie van SvKB heeft vragen gesteld over een eventuele alcoholvergunning van zorgcentrum Gogherweide. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van SvKB over Gogherweide vast te stellen.
 12. 4.a

  Stichting Dorp, Stad & Land (DSL) verzorgt voor onze gemeente de advisering over erfgoed en monumenten. Enkele werknemers van DSL vormen de zogeheten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het college wordt geadviseerd de door DSL voorgedragen personen te benoemen als nieuwe commissieleden.

  Voorgesteld besluit

  De voorgestelde personen te benoemen als nieuwe leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit:

  1. De heer Ieme Heidema, deskundige op het gebied van monumentenzorg en omgevingskwaliteit;
  2. De heer ing. Piet den Hertog, deskundige op het gebied monumentenzorg en omgevingskwaliteit;
  3. De heer Robert den Hartog de Wilde BSc MA, deskundige op het gebied van monumentenzorg en omgevingskwaliteit (reserve).
 13. 4.b

  De thuiswerkregeling uit 2011 is niet meer actueel. Zeker door de coronaperiode heeft het thuiswerken een enorme doorontwikkeling gemaakt waardoor de bestaande regeling om een actualisatie vraagt. De belangrijkste wijziging is de gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer voor de inrichting van de werkplek elders dan op kantoor. Er is bewust gekozen voor de term “plaatsonafhankelijk werken”, omdat deze regelgeving geldt voor iedere werkplek ergens anders dan op kantoor.

  Voorgesteld besluit

  1. De Regeling “plaatsonafhankelijk werken gemeente Kaag en Braassem 2022” vast te stellen.
  2. De Regeling thuiswerk 2011 in te trekken.
 14. 4.c

  De griffie houdt van elke door een collegelid gedane toezegging in een raadsvergadering een lijst bij. Ook houdt de griffie een lijst bij waarop de moties staan opgenomen. Een reactie over de voortgang van de afhandeling van de toezeggingen en de moties is toegevoegd. Het college wordt voorgesteld de geactualiseerde lijst vast te stellen voordat deze naar de gemeenteraad wordt gezonden.

  Voorgesteld besluit

  Toezeggingenlijst en overzicht moties vast te stellen.

 15. 4.d

  Het presidium krijgt elke maand de jaaragenda voor de komende maanden ter bespreking aangeboden. Dat is in dit geval voor de maanden januari-april 2023.

  Voorgesteld besluit

  De jaaragenda ter bespreking aan te bieden aan het presidium.