Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 7 juni 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. A

  Vanuit het ministerie is er voor de periode 1 november 2021 t/m 31 januari 2022 wederom een regeling ontwikkeld waarbij de huur van amateursportorganisaties wordt vergoed. Deze regeling is ontwikkeld in verband met de sluiting van veel accommodaties in deze periode ten gevolge van de Covid-pandemie. Naast de amateursportorganisaties in de gemeente betaalt ook de Modelbouwvereniging Woubrugge huur voor het gebruik van de accommodatie. De modelbouwvereniging staat niet als een sportorganisatie geregistreerd en om die reden kan zij niet in de bestaande regeling worden meegenomen. Daarom wordt voorgesteld om de huur van de Modelbouwvereniging Woubrugge te compenseren vanuit de Covid-reserve, om zo een gelijke behandeling te creëren voor de verenigingen in de gemeente.

 2. B

  Op de C+K-avond van 27 juni staan twee onderwerpen op het programma. Wegen (beheer, onderhoud en uitdagingen) en jeugdhulp. Het college wordt voorgesteld bijgevoegd behandelmemo aan het presidium voor te leggen.

 3. C

  Het presidium krijgt elke maand de jaaragenda voor de komende drie maanden ter bespreking voorgelegd. Dat is in dit geval de periode juni tot en met oktober. In deze versie is al verwerkt het voorstel dat we aan het presidium gaan doen om de C+K-avond in november over de Omgevingswet te verplaatsen naar oktober en de C+K-avonden die daar al stonden te verplaatsen naar de V+A-avond van 26 september.

 4. D

  De fractie van SvKB heeft vragen gesteld met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het bouwen van een recreatiewoning aan de Buurterpolder. Het college wordt voorgesteld de beantwoording vast te stellen.

 5. E

  De Transitiecommissie krijgt de formele vervolgopdracht voor het onderzoeken naar de uitvoering van de Transitievisie Warmte, hoe wij per dorp tot Wijkuitvoeringsplannen kunnen komen.

 6. F

  In artikel 26 lid 3 sub c van de Verordening sociaal domein Kaag en Braassem is opgenomen dat inwoners die gebruik maken van het collectief vervoer (Regiotaxi) geen eigen bijdrage verschuldigd zijn, maar reizen tegen gereduceerd tarief. De gemeente betaalt de overige kosten van de rit voor de inwoner aan de vervoerder.
  Voorgesteld wordt artikel 26 lid 3 van de Verordening te wijzigen en te vermelden dat voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) een gereduceerd tarief (ritbijdrage) aan de inwoner wordt gevraagd. Voor de inwoner wijzigt niks, zij reizen tegen gereduceerd tarief. Dit betreft een technische aanpassing.

 7. G

  Liander heeft de gemeente geïnformeerd over de geconstateerde transportproblemen bij het onderstation aan de Vriezenweg Leimuiden. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met de levering van stroom bij nieuwe grootverbruikers en/of woningen maar ook heeft het gevolgen voor de uitbreidingsruimte voor bedrijven (Veenderveld II en Drechthoek II).
  Volgens de huidige planning is de uitbreiding van het onderstation klaar in 2024, maar dat is voor onze gemeente niet acceptabel. Wij roepen op om de uitvoering te versnellen en zo de transportcapaciteit te vergroten.
  Het college wordt voorgesteld in te stemmen met de brief aan Liander en met de brief aan de gemeenteraad die hierover wordt geïnformeerd.

 8. H

  Op 9 mei 2022 is een vertegenwoordiging van de projectgroep ‘Sportpad-ontwikkeling’, in twee groepen, langs de verschillende fracties gegaan. Aanleiding hiervoor was het raadsbesluit om deze locaties in te zetten als kostendrager voor de Sportpadontwikkeling (masterplanbesluit), en de afspraak die tijdens de raadsavond van 17 januari jl. is gemaakt.
  Tijdens deze avond is met de fracties gesproken over de vrijvallende locaties en hebben de fracties input kunnen leveren welke wordt meegenomen in de uitwerking van de financiële analyse voor de vrijvallende locaties. Bijgevoegd verslag is de samenvatting van de gesprekken, waarvan is toegezegd deze te delen met de fracties.

 9. I

  Gelet op het handhavingsverzoek en de herroepen vergunning in een eerder stadium besluit het college een voornemen tot oplegging last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het perceel aan het Noordeinde 122 te Leimuiden.

 10. J

  Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de beantwoording van vragen die aan de raad zijn gesteld. De raad heeft deze brief in categorie II gezet; de beantwoording wordt in handen gesteld van het college en een kopie wordt ter kennisgeving gezonden aan de raad.