Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 10 mei 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. A

  Met Blue Amigo (voorheen ODV Maritiem B.V.) is met ingang van 1 januari 2019 een concessieovereenkomst ‘Exploitatie Veerdienst Kaag’ gesloten voor tien jaar. Na twee jaar zou de exploitatiebijdrage vanuit de gemeente definitief worden vastgesteld voor de resterende exploitatieperiode (t/m 31 december 2028). In verband met COVID-19 is vorig jaar besloten dit na drie jaar vast te stellen. Op basis van de resultaten in de exploitatiejaren 2019-2021 wordt nu geadviseerd de definitieve exploitatiebijdrage vast te stellen op € 200.917,89.

 2. B

  Op 22 november 2022 is een bezwaarschrift ontvangen tegen het besluit van 10 november 2021. Met dit besluit is de omgevingsvergunningaanvraag van bezwaarde buiten behandeling gelaten. Het college wordt voorgesteld om conform het advies van de ambtelijk hoorder het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 3. C

  Met het besluit van 25 augustus 2021 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd voor de Witte Singel 27 te Roelofarendsveen. Met dit besluit is belanghebbende gelast om binnen de begunstigingstermijn van zes maanden de geconstateerde overtredingen te herstellen.
  Tijdens de controle van 5 april 2022 is geconstateerd dat er niet is voldaan aan de lastgeving. Daarnaast is belanghebbende nog niet overgegaan tot betaling. Om deze reden wordt uw college voorgesteld om in te stemmen met het voornemen tot het nemen van een invorderingsbeschikking.

 4. D

  Op 14 december 2021 is ingestemd met de beschikking aan Z&PC Alkemade, met een voorschot van de subsidie uit het covid-steunpakket 2021. Destijds hebben zij deze voorlopige beschikking ontvangen omdat er nog geen duidelijkheid voor de vereniging was over de aanvraag die zij hebben gedaan voor de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Inmiddels hebben zij vernomen dat deze aanvraag is toegekend en daarmee ook de gemeentelijke subsidie overstijgt. Dat maakt dat de eerder toegekende subsidie moet worden terugbetaald, zoals in de voorwaarden is opgenomen.

 5. E

  Op 3 maart 2022 is een verzoek om handhaving ontvangen voor de Witte Singel 27 te Roelofarendsveen, omdat er niet is voldaan aan de opgelegde lastgeving van het besluit van 25 augustus 2021.
  Uit de controle van 5 april 2022 volgt dat de overtreding nog niet is hersteld.  Derhalve wordt het college voorgesteld om in te stemmen met het voornemen om het verzoek om handhaving toe te kennen en een nieuwe last onder dwangsom op te leggen.