Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 18 oktober 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De initiatiefnemer heeft middels een principeverzoek gevraagd om een bungalowwoning op het perceel voor de woning aan de Willem van der Veldenweg 69 te plaatsen. Het college wordt geadviseerd om een negatieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief.

 2. 3.b

  Er zijn vragen gesteld over de bibliotheek Leimuiden. Deze zijn beantwoord. Tevens is een raadsinformatiebrief voor de raad opgesteld en verzonden.

  Voorgesteld besluit

  1. de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekrachtigen;
  2. het verzenden van de raadsinformatiebrief te bekrachtigen.

 3. 3.c

  Op woensdag 12 oktober is het advies van de heer Kuijken, onafhankelijk adviseur van minister De Jonge met betrekking tot de woningbouwontwikkeling in de Gnephoek, openbaar geworden.
  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft haar gemeenteraad geïnformeerd, en ons hier een afschrift van gestuurd. Om te voorkomen dat onze raadsleden het in de krant moeten lezen, is er dezelfde dag nog een raadsbrief namens het college naar onze gemeenteraad gestuurd. In de raadsbrief staan een link naar het persbericht van het ministerie en een quote van wethouder Kistemaker als reactie op persvragen. De raadsbrief van Alphen aan den Rijn is als bijlage toegevoegd.

  Voorgesteld besluit

  Het versturen van de raadsinformatiebrief over het advies van de onafhankelijk Rijksadviseur met betrekking tot de woningbouwontwikkeling in de Gnephoek (Alphen aan den Rijn) te bekrachtigen.

 4. 3.d

  De fracties Samen voor Kaag en Braassem, en Mooi Kaag en Braassem hebben vervolgvragen gesteld inzake de verleende omgevingsvergunning voor het herbouwen van de Wagenschuur.
  De beantwoording van de vragen hangt samen met deze beslissing op bezwaar. De beslissing op bezwaar zal spoedig genomen worden. Hierdoor kunnen de vragen niet binnen de termijn behandeld worden. Het college richt zich erop om de beantwoording op de vragen in november 2022 vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De raadsbrief Langere beantwoording schriftelijke vragen SvKB & MooiKB m.b.t. Vriezekoop 11c wagenschuur vast te stellen

 5. 3.e

  Op 30 mei 2022 hebben wij een handhavingsverzoek ontvangen in verband met het gerealiseerde terras aan de Noordhoek 19 te Roelofarendsveen. Gezien het terras passend is binnen het geldende bestemmingsplan is er geen sprake van een overtreding. Daarom dient het (publiekrechtelijke) handhavingsverzoek te worden afgewezen. Een gedeelte van het terras is gerealiseerd op grond waarvan de gemeente eigenaar is. Hierom wordt wel privaatrechtelijke handhaving ingezet, om het terras op grond van de gemeente te verwijderen.

  Voorgesteld besluit

  Tot het voornemen het verzoek om handhaving inzake het gerealiseerde terras aan de Noordhoek 19 te Roelofarendsveen af te wijzen.

 6. 3.f

  Een herverdeling van taken/werkzaamheden bij Team financiën heeft tot gevolg dat een nieuwe functie is gevormd. De functie medewerker financieel beheer & administratie (HR21-normfunctie medewerker bedrijfsvoering III, schaal 7) wordt toegevoegd aan het functiehuis.

  Voorgesteld besluit

  1. De HR21-normfunctie ‘medewerker bedrijfsvoering III’ voor de functie “medewerker financieel beheer & administratie” vast te stellen met ingang van 1 november 2022.
  2. De formatie voor de onder punt 1 genoemde functie te bepalen op 0.67 fte.
  3. De formatie (1.28 fte) behorende bij de functie ‘administratief medewerker financieel beheer’ (HR21-normfunctie: medewerker bedrijfsvoering IV, schaal 6) te verminderen met 0.67 fte.
 7. 3.g

  Op woensdagavond 19 oktober vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland plaats. Ditmaal fysiek in het gemeentehuis van Katwijk. De vergadering begint om 20.00, maar als Rijn en Veensteek hebben wij van 19.00 tot 20.00 een vooroverleg.
  Op de agenda onder andere enkele stukken over de financiën (de nagezonden Nota van Beantwoording begroting 2023 en de Tussentijdse Rapportage 2022), Spoorcorridor Leiden-Utrecht en twee presentaties.
  In Kaag en Braassem (C&K-avond 19 oktober) vragen de behandeling van de begroting 2023 en de Voortgangsmonitor om de aanwezigheid van het gehele college. Hierdoor zullen er geen AB-leden vanuit Kaag en Braassem de vergadering bijwonen. De annotatie wordt vooraf met Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn gedeeld.

  Voorgesteld besluit

  De annotatie AB Holland Rijnland 19 oktober 2022 vast te stellen en deze door de AB-leden te laten inbrengen tijdens de vergadering.

 8. 3.h

  Het plan gaat over het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Het wijzigingsplan wordt als ontwerp ter visie gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘De Baan 62’ in procedure te brengen.
  2. In te stemmen met de planschadeovereenkomst.
 9. 3.i

  Om lokale sociaal-maatschappelijke non-profitorganisaties, die door de coronapandemie zijn getroffen, te ondersteunen, heeft het college op 22 februari 2022 besloten de covid-regeling voort te zetten en de nadere regels Covid-19 steunpakket 2022 vast te stellen. In september is er een aanvraag binnen gekomen, van s.v. ROAC. De sportvereniging heeft in deze maand nog aanvullende informatie aangeleverd. De organisatie heeft aangetoond (financiële) gevolgen te ervaren van de Covid-pandemie en in aanmerking te komen voor steun. Het voorstel betreft dan ook het toekennen van deze subsidie.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan s.v. ROAC een subsidie te verlenen op de grond van de nadere regels Covid-19 steunpakket 2022
  2. Het subsidiebedrag vast te stellen op € 10.000,-.
 10. 4.a

  De ontwikkelingen waar de gemeente voor staat, vraagt ook een verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. De richting van de ontwikkeling van de organisatie is door middel van een presentatie op 20 september 2022 aan het college toegelicht. De presentatie is bijgevoegd. Het voorstel is – mede op basis van het uitgevoerde benchmarkonderzoek – om de organisatie formatief aan te passen en om de reiskostenregeling te verruimen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de richting van de organisatieontwikkeling overeenkomstig de presentatie voor college en raad en daarmee in te stemmen met de ontwikkeling en uitbreiding van de formatie zoals beschreven in dit voorstel;
  2. In te stemmen met de nieuwe regeling “forensenvergoeding Kaag en Braassem 2022”
  3. In te stemmen de financiële gevolgen ad. € 700.000 te verwerken ten laste van het begrotingsresultaat en dit voor te leggen aan de raad.

 11. 4.b

  In juni 2021 heeft de raad de communicatievisie vastgesteld. Aan deze vaststelling ging een uitgebreid participatietraject vooraf, waarin inwoners, organisaties, de interne organisatie en raadsleden betrokken waren.
  Op basis van deze visie heeft het college in oktober 2021 het uitvoeringsplan communicatie vastgesteld. In dit plan worden acties beschreven die bijdragen aan het realiseren van de hoofdlijnen van de communicatievisie, worden de effecten van deze acties benoemd en wordt aangegeven welke acties extra inzet / formatie vragen. Met de raad is afgesproken om jaarlijks een update te geven over de uitvoering. Dat doen we met deze brief.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief communicatievisie en uitvoeringsplan update vast te stellen.

 12. 4.c

  De fractie van Mooi Kaag & Braassem heeft vragen gesteld over de omgevingsvergunning voor het bouwen van een recreatiewoning aan de Buurterpolder. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Mooi Kaag & Braassem over recreatiewoning Buurterpolder vast te stellen.
  2. Als bijlage de geanonimiseerde versie van het advies van de commissie voor bezwaarschriften van Kaag &Braassem en Nieuwkoop bij te voegen.
 13. 4.d

  In juni 2022 ontvingen wij een brief van Stichting Platform Woonbootrecreanten waarin wordt ingegaan op onder ander het onderzoek Kleinschalige Verblijfsaccomodaties aan de Hollandse Plassen door Bureau Buiten in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Zij dragen een zevental onderwerpen aan die betrekking hebben op onder meer (reeds vergunde) overnachtingslocaties aan het water, waterrecreatie en handhaving. Omdat er geen concrete vragen worden gesteld in de brief is in het antwoord vooral ingegaan op achtergrond en context en is de stichting afsluitend uitgenodigd om deelnemer te zijn binnen het participatietraject dat gaat leiden tot de recreatievisie zoals in het raadsakkoord is opgenomen.

  Voorgesteld besluit

  De antwoordbrief aan Stichting Platform Woonbootrecreanten vast te stellen.

 14. 4.e

  In de gemeente Kaag en Braassem vindt de inzameling van papier sinds september 2020 plaats door Cyclus met ondersteuning van vrijwilligers. Voor deze ondersteuning heeft de gemeenteraad in mei 2020 € 45.000 beschikbaar gesteld als vergoeding voor vrijwilligers, voor een periode van tweeëneenhalf jaar. Daarnaast is besloten dat dit systeem geëvalueerd moet worden en deze evaluatie heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over deze evaluatie en het voorstel wordt gedaan om de vergoeding te verhogen naar € 65.000 per jaar.

  Voorgesteld besluit

  1. De huidige systematiek van inzameling oud papier met ondersteuning van vrijwilligers voort te zetten ;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld de vergoeding aan organisaties die de inzameling van oud papier ondersteunen vast te stellen op € 65.000 per jaar voor de periode 2023-2025.