Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 28 juni 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De energietransitie raakt op stoom en dat leidt tot een verandering in onze elektriciteitsvraag. Tegelijkertijd staan we als regio ook gesteld voor een verstedelijkingsopgave die leidt tot een grotere behoefte aan elektriciteit. Verzwaring van het elektriciteitsnet is op veel plaatsen op korte termijn noodzakelijk, ook binnen de regio Holland Rijnland
  Dit voorstel gaat over een nieuw en extra 150/50 kV station tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. Ambtelijk is een studie gedaan om te komen tot een voorkeursfocusgebied. De studie is afgerond met als conclusie dat locatie C Barrepolder Alphen aan den Rijn de beste locatie is en daarmee voorkeursfocusgebied is voor een nieuw 150/50 kV-station.

 2. 4.a

  Op woensdagavond 29 juni vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland plaats. Ditmaal fysiek in het gemeentehuis van Oegstgeest. De vergadering begint om 20.00, maar als Rijn en Veensteek hebben wij van 19.00 tot 20.00 een vooroverleg (Trouwzaal Oegstgeest)
  Op de agenda onder andere enkele mededelingen over de financiën, de Wgr, de Woo, het nieuwe Werkprogramma 2022 – 2026, Jaarstukken 2021, de begroting 2023, de Auditcommissie en enkele hamerstukken.

 3. 4.b

  Elke raadsvergadering wordt de lijst ingekomen stukken, waaronder de categorie II-en III-brieven, geagendeerd. Een nieuwe werkafspraak is dat voor de raadsvergadering de lijst met de categorie II- en III-brieven in het college aan de orde wordt gesteld. Zo nodig wordt een stand van zaken toegevoegd als de brief nog niet is beantwoord.

 4. 4.c

  De griffie houdt van elke door een collegelid gedane toezegging in een raadsvergadering een lijst bij. De reacties op de verschillende toezeggingen zijn voorbereid door / onder verantwoordelijkheid van de teamleiders en de managers. Het college wordt voorgesteld de lijst vast te stellen voordat deze wordt gezonden naar de gemeenteraad. Er zijn geen nieuwe toezeggingen bijgekomen.
  Ook houdt de griffie een lijst bij waarop de moties staan opgenomen. Het overzicht is ongewijzigd ten opzichte van de vorige versie.

 5. 4.d

  De fractie van SvKB heeft vervolgvragen gesteld met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het bouwen van een recreatiewoning aan de Buurterpolder. Het college wordt voorgesteld de beantwoording vast te stellen. SvKB heeft gevraagd om de vragen mondeling te beantwoorden in de gemeenteraad van 4 juli 2022. De verantwoordelijk wethouder zorgt daarvoor.

 6. 4.e

  De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over het onderstation Leimuiden. Het college wordt voorgesteld de beantwoording vast te stellen. Het CDA heeft gevraagd om de vragen mondeling te beantwoorden in de gemeenteraad van 4 juli 2022. De verantwoordelijk wethouder zorgt daarvoor.

 7. 4.f

  Woensdag 29 juni 2022 van 11.30 tot 13.00 uur is de Algemene Ledenvergadering (ALV), onderdeel van het 2-daagse VNG Jaarcongres dat op 28 juni start. Dit jaar vanuit Westfriesland, De Westfries in Hoorn. In dit advies de annotatie voor de ALV van 29 juni.
  De burgemeester zal op de ALV aanwezig zijn om namens de gemeente te stemmen.

 8. 4.g

  Vanwege de installatie van het nieuwe college van B&W moet een besluit genomen worden over de afvaardiging namens gemeente Kaag en Braassem in de besturen van diverse gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen. In Kaag en Braassem is het college door de raad gemandateerd om de afvaardiging in de besturen te bepalen.
  Uit het Raadsakkoord 2022-2026 (pagina 34) staat beschreven dat er nog steeds een meerderheid bestaat voor de afspraak dat collegeleden de gemeente vertegenwoordigen in de verschillende besturen.
  In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen waar wij als gemeente onderdeel van zijn. Daarbij is ook de afvaardiging vanuit het college per partij weergegeven.