Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 1 november 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 03.a

  Elke raadsvergadering wordt de lijst ingekomen stukken, waaronder de categorie II-en III-brieven, geagendeerd. De werkafspraak is dat voor de raadsvergadering de lijst met de categorie II- en III-brieven in het college aan de orde wordt gesteld. Zo nodig wordt een stand van zaken toegevoegd als de brief nog niet is beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de lijst ingekomen stukken – categorie II- en III-brieven.

 2. 03.b

  De griffie houdt van elke door een collegelid gedane toezegging in een raadsvergadering een lijst bij. De reacties op de verschillende toezeggingen zijn voorbereid door / onder verantwoordelijkheid van de teamleiders en de managers. Het college wordt voorgesteld de geactualiseerde lijst vast te stellen voordat deze wordt gezonden naar de gemeenteraad.
  Ook houdt de griffie een lijst bij waarop de moties staan opgenomen. Een reactie over de voortgang van de afhandeling van de moties is toegevoegd.

  Voorgesteld besluit

  Toezeggingenlijst en overzicht moties vast te stellen.

 3. 03.c

  Tegen het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een wagenschuur nabij Vriezekoop 11C te Leimuiden is een bezwaarschrift ingediend door omwonenden. Na een hoorzitting heeft de ambtelijk hoorder het advies uitgebracht om in de te nemen beslissing op de bezwaar het bestreden besluit te herroepen en de omgevingsvergunningaanvraag te toetsen aan het Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening. Deze toetsing leidt tot een weigering van de omgevingsvergunning.

  Voorgesteld besluit

  1. De bezwaren tegen het besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning met kenmerk W2022/144 voor het herbouwen van een wagenschuur nabij Vriezekoop 11C te Leimuiden gegrond te verklaren.
  2. Het bestreden te herroepen;
  3. De omgevingsvergunningaanvraag met kenmerk W2022/144 voor het herbouwen van een wagenschuur nabij Vriezekoop 11C te Leimuiden te weigeren.
  4. De raadsinformatiebrief vast te stellen.
 4. 03.d

  Als de Omgevingswet in werking treedt worden alle bestemmingsplannen samengevoegd tot één omgevingsplan. Het wijzigen van het omgevingsplan is een bevoegdheid van de raad. Met voorliggend delegatiebesluit wordt gevraagd aan de gemeenteraad om in sommige gevallen de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college.
  Daarnaast zal straks met inwerkingtreding van de Omgevingswet ook de buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (BOPA) worden geïntroduceerd. Dit is een vergunning waarmee afgeweken kan worden van het omgevingsplan. Bevoegdheid voor het afgeven van deze vergunning ligt bij het college. De gemeenteraad kan echter gevallen aanwijzen wanneer zij gebruik wil maken van het verzwaard adviesrecht. Met het verzwaard adviesrecht brengt de raad een advies uit waaraan het college gebonden is.
  In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om in sommige gevallen de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college en gevallen aan te wijzen waarbij de raad gebruik maakt van het verzwaard adviesrecht bij een BOPA.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld

  1. De bevoegdheid tot wijzigen van het omgevingsplan, in de gevallen die worden voorgedragen in dit voorstel, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
  2. De gevallen aan te wijzen waarvoor op grond van artikel 16.15a sub b onder 1 Omgevingswet, voor de verlening van de omgevingsvergunning van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, advies gevraagd moet worden van de gemeenteraad.
 5. 03.e

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor diverse voorzieningen op een perceel nabij Aderpolder 4 te Kaag. Het voorstel aan de gemeenteraad is de daarvoor benodigde verklaring van geen bedenkingen niet af te geven.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:

  1. Het ontwerpbesluit vast te stellen om de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te weigeren inzake de aanvraag voor het realiseren van vier aanlegpalen, twee seizoensligplaatsen, een walstroomvoorziening en een septictank nabij het perceel Aderpolder 4 te Kaag, met inachtneming van de overwegingen zoals deze zijn aangegeven in dit voorstel.
  2. Het ontwerpbesluit voor een periode van zes weken ter inzage te leggen om een ieder de mogelijkheid te bieden zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit kenbaar te maken.
 6. 03.f

  Het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied richt zich op het bereiken van (inter)nationale doelen voor natuur, klimaat en water in het landelijk gebied. Binnen de aanpak van Zuid-Holland is gekozen voor een integrale aanpak: bij de stikstofbronnen wordt niet alleen gekeken naar de land- en tuinbouw maar ook naar de uitstoot door mobiliteit en industrie. De motie Agrariërs van 12 september 2022 wordt met deze brief beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief over de Zuid-Hollandse aanpak Programma Landelijk Gebied (veenweidegebieden) vast te stellen.

 7. 03.g

  De wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (Suwi) verplicht elke arbeidsmarktregio om één aanspreekpunt voor werkgevers in te richten. Voor Holland Rijnland is dat de regionale netwerkorganisatie Werkgeversservicepunt Holland Rijnland (WSP HR). Het Uitvoeringsplan 2022-2023 bouwt voort op het eerste Uitvoeringsplan WSP HR (2021). De wet SUWI formuleert de verplichting, dat de gemeenten en UWV jaarlijks instemmen met het Uitvoeringsplan.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het Uitvoeringsplan 2022-2023 Werkgeversservicepunt Holland Rijnland.

 8. 03.h

  Op 28 februari 2022 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een woning op de locatie Julianalaan 21 te Kaag (toekomstige nummeraanduiding). Deze aanvraag is een vervolg op een eerder ingediend en onder voorwaarden wenselijk bevonden principeverzoek. Het college wordt nu voorgesteld een positief ontwerpbesluit te nemen en in te stemmen met de inhoud van de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Julianalaan 21 te Kaag.

  Voorgesteld besluit

  1. Een positief ontwerpbesluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning W2022/049 voor de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’ ten behoeve van het bouwen van een woning op het perceel Julianalaan 21 te Kaag (toekomstige nummeraanduiding).
  2. De inhoud van de ontwerp omgevingsvergunning vast te stellen.
 9. 03.i

  Het lokale veiligheidsbeleid is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Bepaalde thema’s zijn gemeente overschrijdend en vragen een bovenlokale aanpak. Deze aanpak staat geformuleerd in het Regionaal Beleidsplan eenheid Den Haag. Door middel van een zienswijze kan de gemeenteraad invloed hebben op de koers van de bovenlokale veiligheidsaanpak. In het Regionaal Beleidsplan eenheid Den Haag ‘Coalitie voor Veiligheid 2023-2026’ zijn vijf regionale thema’s opgenomen waar de gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zich extra op gaan inzetten. De vijf thema’s zijn: Maatschappelijk ongenoegen, Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, Jeugd en Veiligheid, Zorg en Veiligheid en Ondermijning.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld

  1. In te stemmen met het ontwerp Regionaal Beleidsplan eenheid Den Haag ‘Coalitie voor veiligheid 2023-2026’ door bijgevoegde zienswijze in te dienen
 10. 04.a

  De Stichting Muziekcentrum Liefde voor Harmonie is eigenaar geworden van een deel van de voormalige Ignatiusschool. In het deel waar zij geen eigenaar van zijn geworden hadden zij ook enkele ruimtes in gebruik, deze willen zij daarom realiseren aan het eigen gebouw. Ook worden er een aantal noodzakelijke investeringen gedaan om de gebouwen beter te laten functioneren. Deze werkzaamheden hebben een behoorlijke financiële impact en daarom doet de stichting een beroep op de stimuleringslening maatschappelijk vastgoed. Deze lening is beschikbaar gesteld om te voorzien in een passende financiering, waarbij de gebruikers de verantwoordelijkheid van het maatschappelijk vastgoed kunnen behouden. Het college wordt gevraagd in te stemmen met deze aanvraag, zodat SVn de aanvraag in behandeling kan nemen en onder andere een economische toets kan uitvoeren.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de aanvraag van Muziekcentrum Liefde voor Harmonie voor de stimuleringslening maatschappelijk vastgoed.
  2. De bijgevoegde toewijzingsbrief aan de stichting vast te stellen.
 11. 04.b

  Naar aanleiding van het besluit op bezwaar d.d. 9 november 2021 heeft de inwoner beroep ingediend bij de rechtbank in Den Haag. Daaropvolgend hebben wij de rechtbank gevraagd om de beroepszaak aan te houden zodat er medisch advies kon worden ingewonnen. Het medisch advies is op 3 mei 2022 uitgebracht door Argonaut. Omdat het medisch onderzoek nieuwe informatie heeft gegeven over de hulpvraag en de ondersteuning die vanuit de Wmo nodig is, hebben wij besloten om de motivatie van het besluit op bezwaar d.d. 9 november 2021 aan te vullen.

  Voorgesteld besluit

  De onderbouwing van het besluit op bezwaar van 9 november 2021 aan te vullen en in te dienen bij de rechtbank.

 12. 04.c

  Binnen de gemeente Kaag en Braassem spelen diverse veiligheidsvraagstukken. De gemeente stelt hiervoor een integraal veiligheidsbeleid (IVB) op. Dit beleid geeft de prioriteiten en ontwikkelthema’s op het gebied van veiligheid voor de aankomende vier jaar weer.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:

  1. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 vast te stellen.
 13. 04.d

  Het college wordt gevraagd de Nadere regels mantelzorgwaardering 2022 vast te stellen. Omdat mantelzorgers een zware en belangrijke maatschappelijke taak uitvoeren, heeft de gemeente een budget van 25.000 euro beschikbaar gesteld voor mantelzorgwaardering. De nadere regels geven aan wanneer een mantelzorger voor de mantelzorgwaardering in aanmerking komt. In 2022 is Tom in de buurt aangewezen als uitvoeringsinstantie die de mantelzorgwaardering voor de gemeente Kaag en Braassem uitvoert. Het beschikbare budget van 25.000 euro wordt gelijkelijk verdeeld onder de mantelzorgers, en in de vorm van een geldbedrag uitgekeerd.

  Voorgesteld besluit

  De Nadere regels Mantelzorgwaardering 2022 vast te stellen

 14. 04.e

  De fractie SvKB en MooiKB hebben nadere schriftelijke vragen gesteld over de verleende vergunning voor het herbouwen van een wagenschuur aan de Vriezekop. Het college heeft eerder al informatieve vragen van MooiKB beantwoord, en schriftelijke vragen van SvKB. Naar aanleiding van de beantwoording hebben beide fracties vervolgvragen gesteld. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van SvKB en MooiKB inzake de wagenschuur aan de Vriezekoop vast te stellen

 15. 04.f

  De fractie van Mooi Kaag en Braassem heeft vragen gesteld over het uitsterfbeleid voor woonschepen. Het college beantwoordt deze vragen.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van Mooi Kaag en Braassem over het uitsterfbeleid voor woonschepen vast te stellen.

 16. 04.g

  Op woensdag 19 oktober vond de vergadering van het Algemeen Bestuur plaats van Holland Rijnland. Via deze brief blikken we terug op de vergadering, waar geen van onze AB leden aanwezig kon zijn in verband met de Context en Kaders avond van 19 oktober in de gemeente Kaag en Braassem. AB-lid Astrid Heijstee – Bolt heeft in de vorige AB vergadering van 29 juni 2022 de toezegging ontvangen dat Holland Rijnland alsnog een nota van beantwoording over de zienswijzen voor de begroting 2023 opstelt. Die zit bij de stukken bijgevoegd.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief terugblik AB Holland Rijnland 19-10-2022 vast te stellen.

 17. 04.h

  Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van het concept werkprogramma Holland Rijnland 2022- 2026 en de ontwerpbegroting 2023 SOZ en voor het concept werkprogramma gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De ontwerpbegroting 2023 SOZ geeft geen aanleiding tot het uiten van wensen of bedenkingen.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld

  1. De zienswijze op het werkprogramma Holland Rijnland 2022 – 2026 vast te stellen.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de Conceptbegroting Serviceorganisatie Zorg (SOZ) 2023.
 18. 04.i

  Naar aanleiding van ons besluit d.d. 17 februari 2022 heeft de inwoner een bezwaarschrift ingediend d.d. 1 maart 2022. Over het bezwaarschrift hebben wij advies gevraagd aan de Extern adviseur. Op 22 april heeft er een hoorzitting plaatsgevonden en naar aanleiding daarvan is er medisch advies ingewonnen bij Argonaut. Dit medisch advies is op 7 oktober 2022 doorgezonden naar de Extern adviseur waarna de Extern adviseur op 7 oktober 2022 een advies over de bezwaren heeft uitgebracht. De Extern adviseur adviseert om de bezwaren ontvankelijk te verklaren en om de bezwaren over de afwijzing van het PGB voor paardencoaching ongegrond te verklaren. Ook het bezwaar, het gebrek inzake zorgvuldig onderzoek, hebben wij hersteld door aan Argonaut medisch advies te vragen.

  Voorgesteld besluit

  De bezwaren tegen de afwijzing ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering.