Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 29 november 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De initiatiefnemer is voornemens op het perceel achter Herenweg 102 in Rijnsaterwoude twee microwoningen te realiseren. Het college wordt geadviseerd om een negatieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief.

  Voorgesteld besluit

  Het realiseren van twee microwoningen op het perceel gelegen achter de Herenweg 102 in Rijnsaterwoude onwenselijk te vinden.

 2. 3.b

  Op vrijdag 2 december 2022 vindt de Najaars Algemene Leden Vergadering van de VNG plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze vergadering wordt o.a. gesproken over:

  • ‘Integraal Zorgakkoord’ en ‘Gezond en Actief leven Akkoord’
  • Hervormingsagenda Jeugd
  • Standaardisering contracten jeugd
  • Beschikbaarstelling Wmo gegevens voor onderzoek en groeiraming
  • Vaststelling principes voor de digitale samenleving
   Voor de inbreng vanuit Kaag & Braassem is een annotatie gemaakt.

  Voorgesteld besluit

  De annotatie voor de ALV van de VNG op 2 december 2022 vast te stellen en deze in te laten brengen door burgemeester Astrid Heijstee-Bolt.

 3. 3.c

  Initiatiefnemer wil op het perceel bekend als Noordeinde 85 – 87 te Roelofarendsveen twee vrijstaande woningen realiseren. Aangezien deze ontwikkeling op die locatie onder bepaalde voorwaarden planologisch/juridisch te verantwoorden is, wordt het college dan ook voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en voor zes weken ter inzage te leggen om een ieder in de gelegenheid te stellen te reageren op het plan.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 85 - 87 Roelofarendsveen vast te stellen en deze voor een periode van zes weken voor een ieder ter in inzage leggen;
  2. Het pro-formaraadsvoorstel vast te stellen onder voorbehoud dat er geen zienswijzen worden ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan.
 4. 3.d

  Periodiek informeren we de raad over de ontwikkelingen in het kader van onze taak rond de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Daarnaast informeren wij de raad met deze brief ook over de coördinatie van de vluchtelingenstroom afkomstig van het COA. Bij deze brief de vijfde brief aan de raad over deze thema’s.

  Voorgesteld besluit

  De Raadsinformatiebrief Opvang vluchtelingen van 23 november 2022 te bekrachtigen

 5. 3.e

  Binnen het project Nieuwe Rede in Leimuiden(-West) zal het nieuw aangelegde openbare gebied op termijn worden overgedragen aan de gemeente. Bij twee duikers waarop openbaar gebied is aangelegd, zal een zakelijk recht worden gevestigd, zodat het openbare gebied eigendom wordt van de gemeente en de ondergrond (water) bij de grondeigenaar in eigendom blijft.
  Voor de uitvoering van het besluit wordt voorgesteld het ondertekenen van de akten, volmachten en overige documenten die betrekking hebben op het vestigen van het zakelijk recht voor de duikers, volmacht te verlenen aan de manager Ontwikkeling.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord gaan met de vestiging van het zakelijk recht van opstal voor de overname van twee duikers met openbaar gebied in het project Nieuwe Rede in Leimuiden, conform bijgevoegde concept akte.

  Besluit burgemeester:
  2. Volmacht te verlenen aan de manager Ontwikkeling voor het ondertekenen van de akten, volmachten en overige documenten die betrekking hebben op het vestigen van het zakelijk recht voor de duikers.

 6. 4.a

  Initiatiefnemer wil op het perceel ten oosten van Oud Adeselaan 38 te Rijpwetering 30 grondgebonden woningen realiseren. De ontwikkeling grenst aan de noordkant van de bestaande kern Rijpwetering. Aangezien deze ontwikkeling op die locatie onder bepaalde voorwaarden planologisch/juridisch te verantwoorden is, wordt het college voorgesteld het voorontwerpbestemmingsplan vast te stellen en voor zes weken ter inzage te leggen om een ieder in de gelegenheid te stellen te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  1. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Straathof Rijpwetering’ vast te stellen;
  2. het voorontwerpbestemmingsplan ‘Straathof Rijpwetering’ voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.
  3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.
 7. 4.b

  De raad heeft naar aanleiding van een verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van een recreatiewoning aan de Buurterpolder te Rijpwetering, besloten op 7 december 2022 in hoorzittingsetting te spreken over deze casus. Via het presidium is het college gevraagd om aan te geven wat het kader is waarbinnen de raad over dit onderwerp met elkaar en het college kan spreken. Met dit memo geeft het college invulling aan dit verzoek.

  Voorgesteld besluit

  1. Het memo kader omgevingsvergunning Buurterpolder vast te stellen en aan te bieden aan de raad.
  2. De eerder verstuurde informatie nogmaals met de raad te delen.
 8. 4.c

  Het college heeft besloten de openbare ruimten Vrijheid, Spanker en Pampus toe te kennen en toe te voegen aan de kern Oude Wetering.

  Voorgesteld besluit

  De volgende namen openbare ruimten toe te kennen en toe te voegen aan de kern Oude Wetering:

  1. Vrijheid
  2. Spanker
  3. Pampus
 9. 4.d

  Op 17 oktober 2018 is er bezwaar gemaakt tegen ons besluit van 7 september 2018 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan de Vrouwgeestweg 86 te Woubrugge. Op 3 april 2019 namen wij een beslissing op dit bezwaarschrift. In beroep heeft de rechtbank deze beslissing op 29 januari 2021 vernietigd, omdat de rechtbank vond dat deze onvoldoende gemotiveerd was. De rechtbank droeg ons op een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen.
  Er heeft een heroverweging plaatsgevonden en het college wordt voorgesteld om het bestreden besluit in stand te houden. Wel moet de grondslag voor de omgevingsvergunning aangepast worden aan de bepalingen van het nieuwe bestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestreden besluit in stand te houden.
 10. 4.e

  De jongerenontmoetingsplek in het park aan de Meerkreuk te Oude Wetering wordt regelmatig in de (late) avonduren, en met de nodige (geluids)overlast en/of vernielingen, gebruikt door jongeren. Om overlast en vernielingen in de nachtelijke uren te reduceren is het wenselijk om tussen 22:00 uur en 06:00 uur een verblijfsverbod in te stellen. Hiertoe dient het college een aanwijzingsbesluit op basis van de APV te nemen.

  Voorgesteld besluit

  1. De jongerenontmoetingsplek aan de Meerkreuk in Oude Wetering aan te wijzen als recreatieterrein waar het verboden is zich te bevinden tussen 22.00 en 06.00 uur;
  2. Een nieuw aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:65b van de APV vast te stellen, zodat alle aangewezen recreatieterreinen in één aanwijzingsbesluit staan benoemd.
  3. Het huidige aanwijzingsbesluit d.d. 12 juli 2022 in te trekken.