Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 15 november 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  Initiatiefnemer wil de percelen Zuideinde 28 en 34a te Roelofarendsveen samenvoegen en herbestemmen, waarbij de aanwezige bedrijfswoning wordt ombestemd naar burgerwoning, de (glas)opstallen op de percelen grotendeels gesloopt worden ten behoeve van realisatie van een boten- en caravanloods, 12 recreatiewoningen, een sloepenhaven, parkeervoorzieningen en een twee-onder-een-kapwoning. Voor de 12 recreatiewoningen wordt het college geadviseerd een negatieve grondhouding aan te nemen, omdat de 12 recreatiewoningen buiten Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) liggen en daarmee als ‘buitenstedelijke recreatieve ontwikkeling’ strijdigheid oplevert met de provinciale Omgevingsvisie. Voor de overige onderdelen van het initiatief wordt het college geadviseerd een positieve grondhouding aan te nemen, met daarbij een aantal kanttekeningen en verplichtende voorwaarden richting de initiatiefnemer.

  Voorgesteld besluit

  1. Het samenvoegen en herbestemmen van de percelen Zuideinde 28 en 34a te Roelofarendsveen, waarbij de aanwezige (glas)opstallen grotendeels worden gesloopt ten behoeve van realisatie van een boten- en caravanloods, een sloephaven, een twee-onder-een-kapwoning en het ombestemmen van de aanwezige bedrijfswoning naar burgerwoning wenselijk te vinden onder de volgende voorwaarden:
   a. Het aantal en type woningen dient passend te zijn binnen de Regionale Woonagenda van Holland Rijnland;
   b. Het initiatief dient door middel van een ruimtelijke onderbouwing nader uitgewerkt te worden waardoor inzicht gegeven wordt op welke wijze de stedenbouwkundige inpasbaarheid van de voorgenomen woon- en recreatieve voorzieningen / functies en de toe te voegen woonfuncties zowel op zichzelf staand als in relatie tot de omgeving gewaarborgd worden;
   c. De ruimtelijke onderbouwing zal de planologisch / juridische onderlegger zijn voor het bestemmingsplan op aanvraag dat opgesteld dient te worden;
   d. Initiatiefnemer dient in het kader van de op te stellen ruimtelijke onderbouwing ook aspecten als ontsluiting, parkeren, water en (milieutechnische) aspecten / onderzoekverplichtingen (o.a. bodem, geluid, flora en fauna) nader uit te werken;
   e. Initiatiefnemer dient omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte te stellen van de voornemens en een terugkoppeling te geven van de reacties van de omwonenden en belanghebbenden, waarbij door initiatiefnemer wordt aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben gekregen;
   f. De realisatie van voorgenomen herontwikkeling dient plaats te vinden met inachtneming van de (bouw)voorschriften en maatvoeringen zoals verwoord in artikel 11 Wonen (W) en artikel 7 (R) Recreatie van het bestemmingsplan ‘Roelofarendsveen Zuid’ en met toepassing van een bestemmingplan op aanvraag.
  2. Het voorstel om 12 recreatiewoningen te realiseren onwenselijk te vinden, aangezien de 12 recreatiewoningen buiten Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) liggen. Hierdoor worden de woningen volgens provinciaal beleid gezien als een ‘buitenstedelijke recreatieve ontwikkeling’ en levert daarmee strijdigheid op met de provinciale Omgevingsvisie.
 2. 3.b

  De initiatiefnemers zijn voornemens om een bedrijfswoning te realiseren bij het sierteeltbedrijf op het perceel LMD02B1375 aan de Vriezekoop in Leimuiden. Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.

  Voorgesteld besluit

  1. Het realiseren van een bedrijfswoning op het perceel LMD02B1375 aan de Vriezekoop te Leimuiden wenselijk te vinden, onder de volgende voorwaarden:
   a. door middel van een advies van de Agrarische Beoordelingscommissie (ABC) dient aangetoond te worden dat de bedrijfswoning noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering van het sierteeltbedrijf;
   b. de woning dient qua aard en schaal aan te sluiten bij het landschappelijke karakter van het buitengebied/de Drechtzone;
   c. er dient een afdracht gedaan te worden in het sociale vereveningsfonds om te voldoen aan de eis van 30% sociale woningbouw.
  2. Indiener te verplichten de omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte te stellen van de voorgenomen ontwikkeling en een terugkoppeling te geven van de reacties van omwonenden/belanghebbenden waarin wordt aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben (gekregen).
 3. 3.c

  Met het vernieuwde wervingsbeleid wordt invulling gegeven aan de wens om zo breed mogelijk te kunnen werven om de allerbeste kandidaat uit de markt te halen. Vacatures worden gelijktijdig intern en extern (behoudens bijzondere situaties) opengesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Wervingsbeleid gemeente Kaag en Braassem 2022 vast te stellen.
  2. Voorgaande vigerende regelingen of afspraken met betrekking tot wervingsbeleid in te trekken.
  3. De besluiten onder 1 en 2 daags na publicatie in werking te laten treden.
 4. 3.d

  Op 25 juni 2018 heeft uw college besloten om een overeenkomst aan te gaan voor het onderhoud van de rotonde bij het Veenderveld. Deze zal op 31 december 2022 eindigen. Op grond van de positieve evaluatie van de overeenkomst wordt voorgesteld om deze met vijf jaren te continueren.

  Voorgesteld besluit

  De overeenkomst Onderhoud rotonde Veenderveld met Hoveniersbedrijf Klein te verlengen met een termijn van vijf jaren.

 5. 3.e

  In 2021 is het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met een verkenning voor de Vlietpolder, de Blauwe polder en de Waterloospolder. Doel hiervan was onderzoek te doen naar methoden om de bodemdaling in de betreffende veenpolders af te remmen en daarmee ook de CO2-emissie te verminderen. De verkenningsfase van het project is afgerond en nu wordt de volgende fase gestart. De gemeente is gevraagd de intentieverklaring voor de volgende fase mede te ondertekenen.
  Meewerken aan dit verzoek draagt bij aan de realisatie van doelstellingen uit het raadsakkoord, de omgevingsvisie en het Zuid-Hollands programma landelijk gebied.

  Voorgesteld besluit

  1. De intentieverklaring Peilen op de toekomst te ondertekenen.
  2. De raadsinformatiebrief ‘ Project “Peilen op de toekomst” en de intentieverklaring’ vast te stellen.

  Burgemeestersbesluit:

  1. Portefeuillehouder mw. Y. Peters-Adrian te machtigen de intentieverklaring te ondertekenen.
 6. 3.f

  De raadsinformatiebrief geeft een overzicht van de Dagelijks Besturen van de gemeenschappelijke regelingen waar Kaag en Braassem aan deelneemt.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief vast te stellen en deze te verzenden naar de gemeenteraad.

 7. 3.g

  Zoals elk jaar ontvangen wij van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Nieuwkoop en de gemeente Kaag en Braassem de jaarverslagen van 2021. Hierover – en over werkzaamheden, de cijfers en de aanbevelingen – heeft op 3 november een gesprek plaatsgevonden met portefeuillehouder Astrid Heijstee – Bolt en Dolf Kistemaker. Met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren we de raad over de jaarverslagen en het gesprek.

  Voorgesteld besluit

  De Raadsinformatiebrief Jaarverslagen bezwaarschriften vast te stellen.

 8. 3.h

  De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen bij De Poelen.

  Voorgesteld besluit

  Het versturen van de raadsinformatiebrief De Poelen te bekrachtigen.

 9. 4.a

  Sinds 2013 heeft de gemeente Kaag en Braassem een collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Hiervoor is een overeenkomst aangegaan met Zorg en Zekerheid. De overeenkomst loopt af op 1 januari 2023 waardoor vanaf deze datum een nieuwe overeenkomst afgesloten moet worden.

  Voorgesteld besluit

  De nieuwe overeenkomst Collectieve ziektekostenverzekering gemeenten aan te gaan met Zorg en Zekerheid


  Besluit burgemeester:
  Manager H. Démoed te machtigen de nieuwe overeenkomst te tekenen.

 10. 4.b

  Op 2 juni 2022 heeft er een integrale controle plaatsgevonden op het perceel Westerdijk 14a, b, c te Leimuiden. Hierbij waren toezichthouders van de gemeente Kaag en Braassem, medewerkers van de brandweer en medewerkers van de politie aanwezig. Tijdens deze controle is geconstateerd dat op het perceel meerdere bedrijfswoningen zijn gerealiseerd en meerdere personen zijn gehuisvest.
  Omdat dit strijd oplevert met het bestemmingsplan wordt het college voorgesteld een voorgenomen besluit te nemen tot het opleggen van een last onder dwangsom.

  Voorgesteld besluit

  Tot het voornemen een last onder dwangsom op te leggen, ter hoogte van € 13.500,00 en met een begunstigingstermijn van drie maanden.

 11. 4.c

  Op 24 juni en 10 augustus 2022 is er een handhavingsverzoek binnengekomen ten aanzien van het gebruik van de Kruisweg 2, 4 en 6, te Woubrugge. De woningen zouden worden gebruikt voor het huisvesten van arbeidsmigranten en dit zou strijd opleveren met het bestemmingsplan.
  Uit het constateringsrapport is gebleken dat de Kruisweg 6 leeg staat. Tevens is uit de ontvangen huurovereenkomsten gebleken dat er meer dan één huishouden wordt gehuisvest in de Kruisweg 2 en 4. Het college wordt voorgesteld om handhavend op te treden en een last onder dwangsom op te leggen.

  Voorgesteld besluit

  1. Een last onder dwangsom op te leggen ten aanzien van de Kruisweg 2, ter hoogte van € 4.500 met een begunstigingstermijn tot 3 februari 2023.
  2. Een last onder dwangsom op te leggen ten aanzien van de Kruisweg 4, ter hoogte van € 3.000 met een begunstigingstermijn tot 3 januari 2023.
  3. Het verzoek om handhaving ten aanzien van de Kruisweg 6 te weigeren.
 12. 4.d

  Er zijn twee handhavingsverzoeken ontvangen ten aanzien van vermeende overtredingen op het perceel Kruisweg 2, 4 en 6 te Woubrugge. Geconstateerd is dat de Kruisweg 2 en 4 zijn gerenoveerd. De uitgevoerde werkzaamheden hebben er echter niet voor gezorgd dat er een verandering is gekomen in de draagconstructie en de brandcompartimentering. Tevens is niet gebleken dat het bouwvolume en het bebouwde oppervlak zijn uitgebreid. Er is derhalve geen aanleiding handhavend op te treden.
  Ten aanzien van de Kruisweg 6 is geconstateerd dat er een nieuwe woning is gerealiseerd. Dit als gevolg van de verleende omgevingsvergunning, met kenmerk W2020/353. Deze vergunning is in besluit op bezwaar van 9 augustus 2022 met terugwerkende kracht geweigerd. Voorgesteld wordt een last onder dwangsom op te leggen.

  Voorgesteld besluit

  1. Een last onder dwangsom op te leggen ten aanzien van de Kruisweg 6, ter hoogte van € 10.000 met een begunstigingstermijn van 6 maanden.
  2. Het verzoek om handhaving ten aanzien van de Kruisweg 2 en 4 te weigeren.
 13. 4.e

  Na het traject “Focus met Ambitie” heeft het college op 12 januari 2021 ingestemd met de revitalisering van het Noordplein in Roelofarendsveen.
  Eén van de onderdelen van de revitalisering was de verblijfplaats aan het water. Deze is inmiddels gerealiseerd. Een deel van de verblijfplaats steekt uit over het water. Vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) was er geen vergunning nodig, maar is er wel aangegeven dat zij dit deel water niet in eigendom willen houden, maar willen verhuren of verkopen aan de gemeente. Financieel gezien heeft aankoop van het water de voorkeur.
  Voorgesteld wordt daarom over te gaan tot aankoop van het betreffende perceel water aan het Noordplein in Roelofarendsveen.

  Voorgesteld besluit

  De koopovereenkomst voor het kopen van een strook water aan het Noordplein te Roelofarendsveen aan te gaan met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

 14. 4.f

  Sportbedrijf Kaag en Braassem biedt jaarlijks zijn jaarrekening aan zodat deze tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) kan worden vastgesteld en de bestuurders gedechargeerd kunnen worden. De gemeente heeft als taak om (als enig aandeelhouder) tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders decharge te verlenen aan de bestuurders en de commissarissen van Sportbedrijf Kaag en Braassem. In 2021 heeft het Sportbedrijf een positief resultaat gerealiseerd van €36.537. Conform de contractuele afspraken wordt €19.842 toegevoegd aan de post nog te besteden exploitatiebijdrage waardoor het plafond van deze voorziening wordt bereikt. De overige € 16.695 wordt terugbetaald aan de gemeente.

  Voorgesteld besluit

  1. De burgemeester te machtigen in de Algemene vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening 2021 van Sportbedrijf Kaag en Braassem vast te stellen.
  2. De burgemeester te machtigen in de Algemene vergadering van Aandeelhouders decharge te verlenen aan de bestuurders en de commissarissen van Sportbedrijf Kaag en Braassem voor het door hen in 2021 gevoerde beleid en toezicht.
  3. Het Sportbedrijf te verzoeken het overschot van € 16.695 conform de contactuele bepalingen terug te betalen aan de gemeente.