Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 11 oktober 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 03.a

  De initiatiefnemer is voornemens om een kleinschalige glamping (luxe camping) te realiseren op het perceel nabij Regenboogweg 102 in Nieuwe Wetering. Het gaat om zes tot acht safaritenten van elk ongeveer 54 m². Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.

 2. 03.b

  Tegen het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor het ophogen van de bestaande schoeiing en grond nabij Vriezekoop 11 j R3 te Leimuiden is een bezwaarschrift ingediend door omwonenden. Na een hoorzitting heeft de ambtelijk hoorder het advies uitgebracht om in de te nemen beslissing op de bezwaar het bestreden besluit in stand te laten.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het ophogen van de bestaande schoeiing en grond nabij Vriezekoop 11 j R3 te Leimuiden ongegrond te verklaren.
  2. Het bestreden besluit in stand te laten.
 3. 03.c

  Op de laatste stuurgroepvergadering van de Greenport Aalsmeer hebben verschillende partijen (waaronder Glastuinbouw Nederland en Royal Flora Holland) een stand van zaken gegeven over de Nederlandse glastuinbouwsector in het algemeen en die van de Greenport Aalsmeer in het bijzonder. De gestegen energieprijzen zijn van grote invloed op het sierteeltcluster in onze regio. In aanloop naar Prinsjesdag heeft de regering een maatregelenpakket gepresenteerd voor burgers maar voor het (energie-intensieve) MKB is dit er nog niet. Middels deze brief wordt minister Jetten opgeroepen perspectief te bieden voor de glastuinbouw en in gesprek te gaan met de glastuinbouw sector én de daaraan verwante sectoren.

  Voorgesteld besluit

  1. Samen met de andere gemeenten in de Greenport Aalsmeer een brief te sturen aan minister Jetten om aandacht te vragen voor de energiecrisis in de glastuinbouw.
  2. Wethouder Peters te mandateren voor definitieve tekstuele afstemming over de brief met de andere gemeenten uit de Greenport Aalsmeer.

  De burgemeester besluit:

  1. Wethouder Peters te machtigen de brief te ondertekenen.
 4. 03.d

  Het college van B&W neemt kennis van de stukken en stelt de annotatie vast voor het PHO Maatschappij en het PHO Jeugd van 12 oktober 2022. Op de agenda staat onder andere ‘de Samenwerkingsovereenkomst MZ’ en ‘de Regiotaxi.’

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde annotaties vast te stellen en deze door de portefeuillehouder laten inbrengen in het PHO Maatschappij en het PHO Jeugd van 12 oktober 2022.

 5. 03.e

  Op 12 september heeft de gemeenteraad besloten om het voorstel voor het beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten voor de uitbreiding van Kaskade niet in stemming te brengen. Deze procesaanpak omschrijft voor het Presidium hoe het college een nieuw voorstel richting de raad wil brengen, waarin wordt ingegaan op de vragen die spelen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgestelde procesaanpak voor een nieuw raadsvoorstel om de voorbereidingskredieten voor de uitbreiding van Kaskade beschikbaar te stellen.

 6. 04.a

  In de interbestuurlijke samenwerking rond Luchthaven Schiphol is een vervolgstap gezet met het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst intenties samenwerking NOVEX Schipholregio. De gemeenteraad wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

 7. 04.b

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen en vergroten van een stal aan de Achterweg 3 te Nieuwe Wetering. Het college wordt voorgesteld een positief ontwerpbesluit te nemen.

  Voorgesteld besluit

  Een positief ontwerpbesluit te nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten van een stal aan de Achterweg 3 te Nieuwe Wetering, waarbij wordt ingestemd met de activiteit ‘bouwen’ en niet wordt ingestemd met de activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden’.

 8. 04.c

  SvKB heeft schriftelijke vragen gesteld over het proces omtrent en de inhoud van het initiatief om een appartementencomplex te realiseren aan de Acacialaan 50 in Leimuiden. Het college wordt voorgesteld de beantwoording vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen SvKB omtrent het initiatief voor een appartementencomplex aan de Acacialaan te Leimuiden vast te stellen.