Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 13 september 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 03.c

  Initiatiefnemer is voornemens om op het perceel bekend als Vriezenweg 8 te Leimuiden langs de N207 een onbemand tankstation te realiseren. Het voornemen is vergelijkbaar met het door initiatiefnemer ingediende principeverzoek waar het college d.d. 29 augustus 2017 een positieve grondhouding over heeft ingenomen, met dien verstande dat het principeverzoek uit 2017 een andere locatie betrof. Het college wordt geadviseerd een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van voorliggend initiatief, met daarbij een aantal verplichtende voorwaarden richting de initiatiefnemer.

  Voorgesteld besluit

  Het realiseren van een onbemand tankstation zonder LPG en overig voorzieningen langs de N207 op het perceel Vriezenweg 8 te Leimuiden wenselijk te vinden onder de volgende voorwaarden:

  1. Het initiatief dient in de vorm van een ruimtelijke onderbouwing nader uitgewerkt te worden, waarbij nader inzicht gegeven wordt op welke wijze de stedenbouwkundige inpasbaarheid zowel opzichzelfstaand als in relatie tot de omgeving gewaarborgd wordt;
  2. De ruimtelijke onderbouwing zal de planologisch/juridische onderlegger zijn voor de bestemmingsplan op aanvraagprocedure die doorlopen zal moeten worden;
  3. Indiener dient in het kader van de ruimtelijke onderbouwing ook aspecten als (verkeers)ontsluiting, parkeren, water en milieutechnische aspecten nader uit te werken;
  4. De impact op de bestaande omgeving dient tot een minimum beperkt te worden om daarmee een zoveel mogelijk groene omzoming te waarborgen;
  5. Indiener verplichten een schriftelijk verslag op te stellen en te kunnen overleggen – in de op te stellen ruimtelijke onderbouwing - waarin de reacties van omwonenden zijn opgenomen en waarin wordt aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben (gekregen).
 2. 03.d

 3. 03.e

  Nu een architect kan worden geselecteerd om te starten met het ontwerpen van het nieuwe Kindcentrum Noord en De Tweesprong, belanden we in een nieuwe fase van de ontwikkeling, waarbij expertise moet worden ingehuurd om ons hierin te begeleiden. Voorgesteld wordt om ICSadviseurs, die vanaf het opstellen van het Programma van Eisen betrokken is bij het project, hiervoor opdracht te geven. Daarmee wijken we af van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, alsook de Gids Proportionaliteit en wordt niet opnieuw een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij verstrekking van de opdracht voor de selectie van een bouwfysisch- en installatieadviesbureau en bouwteamaannemer (incl. constructeur) en het projectmanagement van de ontwikkeling tijdens de SO-, VO- en DO-fase.

 4. 03.f

  Op 31 december 2022 eindigen onze overeenkomsten met de huidige aanbieders voor het bieden van huishoudelijke ondersteuning. Om voor de komende jaren een goede invulling aan de huishoudelijke ondersteuning te kunnen (blijven) bieden, wordt een aanbesteding uitgevoerd. Voor de aanbesteding is een aanbestedingsleidraad en een programma van eisen geschreven waarop de adviesraad sociaal domein een advies heeft gegeven. Het college wordt gevraagd in te stemmen met bijgevoegde beantwoording. Alle adviezen van de adviesraad zijn meegenomen in het opstellen van de definitieve aanbestedingsleidraad en programma van eisen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van het advies huishoudelijke ondersteuning van de adviesraad sociaal domein.

 5. 03.g

  De initiatiefnemer is voornemens om de bunkerboot en de woonboot van plek te verwisselen, het aangrenzende terrein opnieuw in te richten en een extra berging van ca. 25 m² te realiseren. Dit initiatief is eerder al eens kenbaar gemaakt en het college heeft hier op 27 november 2018 een positieve grondhouding op ingenomen. Het ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het eerdere verzoek. Het bestemmingsplan zal als ontwerp ter visie worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Boddens Hosangweg 118a, Woubrugge’.
  2. In te stemmen met de planschadeovereenkomst.
  3. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel in het geval er geen zienswijzen worden ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan.
 6. 03.h

  Maandag 5 september is het raadsvoorstel om een voorbereidingskrediet te voteren voor Kaskade besproken. De raad heeft hierover verduidelijkingsvragen gesteld. In deze brief staat achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen die ter sprake zijn gekomen. De brief is op 8 september reeds verzonden.

  Voorgesteld besluit

  De verzending van bijgevoegde brief aan de raad te bekrachtigen.

 7. 04.a

  In verband met gewijzigde inzichten met betrekking tot de IV3 (Informatievoorschrift vanuit BZK) het verzoek om diverse budgetten te verplaatsen naar de correcte taakvelden. Per saldo is de wijziging budgetneutraal binnen programma 2 van de begroting.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de in bijlage 1 opgenomen begrotingswijziging.

 8. 04.b

  De initiatiefnemers zijn voornemens om op het perceel Julianalaan 68 en 70 op Kaageiland tien appartementen te realiseren verdeeld over drie gebouwen, nadat de bestaande bebouwing is verwijderd. In de bestaande situatie zijn er reeds twee woningen aanwezig, dus per saldo komen er acht woningen bij. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat de ontwikkeling niet past binnen de regels van het huidige bestemmingsplan. Het college wordt geadviseerd het voorstel voor de raad vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Julianalaan 68-70, Kaag’ (NL.IMRO.1884.JULIANALAAN68EN70-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
 9. 04.c

  • Bij besluit d.d. 27 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Kaag en Braassem het exploitatieplan “Braassemerland 2019” vastgesteld.
  • In haar uitspraak van 24 november 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het vaststellingsbesluit vernietigd en de raad opgedragen om binnen de 26 weken (dit is: vóór 24 mei 2022) een nieuw besluit te nemen.
  • Na een inventarisatie van de mogelijke gevolgen is na ampel overleg op ambtelijk niveau besloten om geen compleet nieuw exploitatieplan te maken, maar om een herstelbesluit te nemen waartegen door belanghebbenden direct beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarmee wordt vermeden dat het project Braassemerland voor langere tijd (> 2 jaar) procedureel totaal op slot gaat.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld

  1. In te stemmen met het herstelbesluit inzake het aangepaste exploitatieplan “Braassemerland 2019”
 10. 04.d

  Leerlingen van de Lei hebben afgelopen week een handtekeningenlijst aan de wethouder overhandigd. Voorgesteld wordt om de raad hierover te informeren middels bijgaande brief.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.

 11. 04.e

  Op maandag 26 september staat het onderwerp jeugdhulp geagendeerd voor de avond met de gemeenteraad. In het behandelvoorstel wordt de avond toegelicht waarin we met de raad in gesprek gaan over de inrichting van de jeugdhulp 2024.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het voorleggen van het behandelvoorstel aan het presidium.

 12. 04.f

  Het presidium krijgt elke maand de jaaragenda voor de komende drie maanden ter bespreking voorgelegd. Dat is in dit geval de maanden september-december.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde jaaragenda toe te voegen aan de agenda van het presidium.