Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 27 september 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 03.a

  In het kader van het houden van toezicht gedurende rond en tijdens de Feestweek Roelofarendsveen dienen (een aantal) medewerkers van Cass Services B.V. te worden aangewezen als toezichthouders voor de gemeente Kaag en Braassem.
  De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het toezicht houden binnen de gemeente Kaag en Braassem en zaken die wettelijk gezien niet zijn toegestaan, oppakken in samenspraak met de politie.

  Voorgesteld besluit

  1. Medewerkers van Cass Services B.V. aan te wijzen als toezichthouders voor het houden van toezicht rond en tijdens de Feestweek Roelofarendsveen 2022.
  2. Het aanwijzingsbesluit te bekrachtigen en openbaar te maken.
 2. 03.b

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren het realiseren van een drijvend bouwwerk en het plaatsen van een beschoeiing nabij Molendijk 17 te Oude Wetering. Het college wordt voorgesteld om onder beantwoording van de zienswijzen een negatief en ongewijzigd definitief besluit te nemen en daarmee in te stemmen met de publicatie en de terinzagelegging van de omgevingsvergunning.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen.
  2. Een negatief definitief besluit te nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een drijvend bouwwerk en beschoeiing nabij Molendijk 17 te Oude Wetering.
 3. 03.c

  Op 2 juni 2022 heeft er een integrale controle plaatsgevonden op het perceel Westerdijk 14a, b, c te Leimuiden. Hierbij waren toezichthouders van de gemeente Kaag en Braassem, medewerkers van de brandweer en medewerkers van de politie aanwezig. Tijdens deze controle is geconstateerd dat op het perceel meerdere bedrijfswoningen zijn gerealiseerd en meerdere personen zijn gehuisvest.
  Omdat dit strijd oplevert met het bestemmingsplan wordt het college voorgesteld om in te stemmen met het voorgenomen besluit.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen, ter hoogte van € 13.500,00 en met een begunstigingstermijn van drie maanden.

 4. 04.a

  Het CDA heeft vervolgvragen gesteld over de bibliotheek in Leimuiden.
  Voorgesteld wordt om in te stemmen met bijgaande concept beantwoording.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgaande concept beantwoording.

 5. 04.b

  De inwoners van Leimuiden willen graag een bibliotheek met boeken behouden, in plaats van een afhaalpunt om boeken te kunnen lenen. De raad heeft met het aannemen van een motie opdracht gegeven om in gesprek met partijen te onderzoeken welke mogelijkheden hiertoe zijn.
  Uitkomst hiervan is dat voorgesteld wordt om € 7.500 extra aan de Driemaster beschikbaar te stellen om (met samenwerkende partijen tot overeenstemming te komen om) een alternatief te organiseren voor een bibliotheek met een wisselcollectie in Leimuiden.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:

  1. € 7.500 extra aan de Driemaster beschikbaar te stellen om (met samenwerkende partijen tot overeenstemming te komen om) een alternatief te organiseren voor een bibliotheek met een wisselcollectie in Leimuiden;
  2. In te stemmen met de begrotingswijziging waarbij het extra budget ten laste komt van de begrote budgettaire ruimte in 2023 ev.
 6. 04.c

  Er zijn twee handhavingsverzoeken ontvangen ten aanzien van vermeende overtredingen op het perceel Kruisweg 2, 4 en 6 te Woubrugge. Deze hebben betrekking op strijdige bebouwing.
  Geconstateerd is dat de Kruisweg 2 en 4 zijn gerenoveerd. Echter, de uitgevoerde werkzaamheden hebben er niet voor gezorgd dat er een verandering is gekomen in de draagconstructie en de brandcompartimentering. Tevens is niet gebleken dat het bouwvolume en het bebouwde oppervlak zijn uitgebreid.
  Ten aanzien van de Kruisweg 6 is er geconstateerd dat er een nieuwe woning is gerealiseerd. Dit als gevolg van de verleende omgevingsvergunning, met kenmerk W2020/353, welke met het besluit van 9 augustus 2022 met terugwerkende kracht is geweigerd.
  Derhalve wordt het college voorgesteld om in te stemmen met de bijgevoegde voorgenomen besluiten.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen ten aanzien van de Kruisweg 6, ter hoogte van € 10.000 met een begunstigingstermijn van 6 maanden.
  2. In te stemmen met het voornemen om het verzoek om handhaving ten aanzien van de Kruisweg 2 en 4 te weigeren.
 7. 04.d

  Op 24 juni en 10 augustus 2022 is er een handhavingsverzoek binnengekomen ten aanzien van het gebruik van de Kruisweg 2, 4 en 6, te Woubrugge. De woningen zouden worden gebruikt voor het huisvesten van arbeidsmigranten en dit zou strijd opleveren met het bestemmingsplan.
  Uit het constateringsrapport is gebleken dat de Kruisweg 6 leeg staat. Tevens is uit de ontvangen huurovereenkomsten gebleken dat er meer dan één huishouden wordt gehuisvest in de Kruisweg 2 en 4. Het college wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorgenomen besluiten.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen ten aanzien van Kruisweg 2 en 4, ter hoogte van € 6.000 met een begunstigingstermijn tot 2 januari 2023;
  2. In te stemmen met het voornemen om het verzoek om handhaving ten aanzien van de Kruisweg 6 te weigeren.
 8. 04.e

  Recent heeft vergunninghouder de gemeente geïnformeerd dat het project niet meer financieel uitvoerbaar is. Het college informeert de gemeenteraad met deze brief over de huidige stand van zaken en het vervolg.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de raadsinformatiebrief

 9. 04.f

  1. In te stemmen met de voorgestelde acties voor nieuwe inwoners.
  2. In te stemmen met de nieuwe vorm van een ontmoetingsmoment met onze inwoners en organisaties.
  3. De raadsinformatiebrief vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  In de gemeente Kaag en Braassem komen ieder jaar gemiddeld 300 nieuwe inwoners wonen. Op dit moment zijn er geen speciale welkomstacties die wij inzetten voor deze nieuwe bewoners.
  Daarnaast is tot voor de coronacrisis een jaarlijkse kerstreceptie of nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Ook daar willen we een nieuwe vorm in kiezen.
  In dit voorstel geven we nieuwe invulling aan een ontmoetingsmoment met onze inwoners en organisaties en geven we met een aantal acties extra aandacht aan nieuwe inwoners van onze gemeente.