Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 3 mei 2022

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. A

  Op 1 juli 2022 treedt titel 4.5 van de Awb in werking getiteld ‘nadeelcompensatie’ welk begrip veel breder is dan enkel schade door planologische maatregelen. Ook treedt naar verwachting op 1 januari 2023 afdeling 15.1 van de Omgevingswet in werking en hier staan aanvullende criteria opgenomen aan de hand waarvan een schadeclaim beoordeeld dient te worden. Deze verordening sluit aan op de toekomstige wetgeving en regelt onder meer het procedurele gedeelte van nadeelcompensatie, d.w.z. hoe deze verzoeken intern in behandeling worden genomen.

 2. B

  Op 9 mei 2022 is er een vergadering van het AB van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Ter voorbereiding is een ambtelijk advies opgesteld. Op de agenda staan de jaarstukken 2021 en wijziging gemeenschappelijke regeling.

 3. C

  De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om een B&B boot aan te meren aan het perceel gelegen tussen het Weteringpad 15 en 17 in Woubrugge. De ontwikkeling past niet binnen de regels van het huidige bestemmingsplan, maar door middel van het opstellen van een zogenaamd postzegelbestemmingsplan kan de gemeente medewerking verlenen aan het initiatief. Het college wordt geadviseerd het voorstel voor de raad vast te stellen.

 4. D

  In de statuten van SSBA dienen bepalingen opgenomen te worden aangaande ontstentenis en belet alsmede tegenstrijdige belangensituaties bij zowel het bestuur als de Raad van Toezicht.
  De gemeente heeft een rol -op afstand- ten aanzien van het openbaar onderwijs en daarmee bij het vaststellen en wijzigen van de statuten. Hoewel de gemeente inmiddels een steeds grotere regierol heeft, is instemming formeel verplicht.

 5. E

  Het AmandiHuis biedt in onze gemeente sinds 2020 tijdelijk verblijf en palliatieve zorg aan. In september 2022 stopt de subsidie van € 60.000 die zij hiervoor van Zorg en Zekerheid ontvangen. Financiering vanuit Zorg en Zekerheid is voor de periode daarna niet mogelijk gebleken. Daarom wordt voorgesteld een bijdrage aan het AmandiHuis te verstrekken.

 6. F

  De werkgroep Geluidshinder Kaag en Braasem Noord heeft het college en de raad een brief gestuurd waarin ze een onderzoek van de Milieufederaties Zuid- en Noord-Holland onder de aandacht brengen. Dit onderzoek betreft de ‘Rapportage nieuwbouw en vliegtuiglawaai Schiphol’. Deze brief wordt beantwoord en een afschrift hiervan wordt aan de raad gestuurd.

 7. G

  De initiatiefnemers zijn voornemens om zes vrijstaande woningen te realiseren op het perceel Europaplantsoen 58 in Hoogmade nadat alle bestaande bebouwing en verharding is gesloopt en gesaneerd. Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer. Daarnaast wordt het college geadviseerd de initiatiefnemer te stimuleren om de mogelijkheden van deze locatie binnen BSD te optimaliseren en te onderzoeken of er meer woningen in een categorie waar meer behoefte aan is gerealiseerd kunnen worden.

 8. H

  De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande ligboxenstal om te bouwen naar kampeerboerderij. Het college wordt geadviseerd om een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, mits aan de voorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid voldaan kan worden.

 9. J

  Het presidium krijgt elke vergadering de jaaragenda voor de komende drie maanden ter bespreking voorgelegd. Dat is in dit geval de maand mei, juni en juli en omdat het de eerste keer is dat het presidium in nieuwe samenstelling bij elkaar is, ook de maanden daarna voor zover we dat nu weten. De onderwerpen van de C+K-avonden, die met een ander voorstel naar het college zijn gegaan, zijn hierin opgenomen.
  Enkele onderwerpen zijn sinds het laatste presidium verplaatst of geschrapt, dat zijn:
  legesverordening ivm iwt Omgevingswet. Stond voor cyclus mei. Is geschrapt. Wordt meegenomen bij de reguliere Legesverordening in december.
  bp Waterloospolder en Plantage en Zuideinde verplaatst van mei naar april ivm geen zienswijzen.
  bp’s Hazenpad en Lange Dwarsweg verplaatst naar september. Aanvragers hebben plannen nog niet gereed.
  bp Julianalaan 68-70 verschoven naar september. Plan gaat opnieuw als ontwerp ter inzage.
  bp Herenweg 161a verplaatst naar september
  NVU B'land Braassemerland verplaatst naar juni. Eerst info-avond.
  inrichting bestuurscommissie HR jeugd – (stond voor mei) verwijderd - HR komt met een uitleg hoe dit vormgegeven gaat worden.

 10. K

  In deze memo wordt het Presidium gevraagd een extra inhoudelijke avond te organiseren op 23 mei omtrent het Braassemerland en akkoord te gaan met de invulling van de C&K-avonden voor dit lopende jaar.

 11. L

  De fractie van SVKB heeft schriftelijke vragen gesteld mbt de veiligheid op de Googermolenweg. Het college voorziet hierbij in een schriftelijke beantwoording

 12. M

  De fractie van PRO heeft schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen tijdelijke afsluiting Kerkweg, Roelofarendsveen. Het college voorziet hierbij in een schriftelijke beantwoording.