Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 14 juni 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. A

  In de factsheet huishoudelijk afval 2021 staan de hoeveelheden huishoudelijk afval die in 2021 zijn ingezameld. Deze factsheet wordt ter informatie doorgestuurd naar de raad.

 2. B

  Per 1 mei 2022 is de Woo in werking getreden. De raad wordt middels een brief van de veranderingen ten opzichte van de Wob op de hoogte gebracht. En er wordt tevens aangegeven wat de Woo voor onze gemeente betekent.

 3. C

  Met behulp van deze brief informeren we de gemeenteraad over de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die op 1 juli 2022 in werking treedt.
  Een aantal wijzigingen treden per 1 juli in werking en sommige wijzigingen vragen om een vertaling binnen elke gemeenschappelijke regeling. De regelingen hebben vanaf 1 juli 2022 twee jaar de tijd om hierin te voorzien (uiterlijk 1 juli 2024).
  Navraag leert dat geen enkele (van de vijf) regelingen de gemeenschappelijke regeling gaat wijzigen vóór 1 juli 2022.

 4. D

  In 2013 is met gemeente Nieuwkoop een DVO gesloten voor de uitvoering en behandeling van (een aantal soort) bezwaarschriften via de externe bezwaarschriftencommissie van de gemeente Nieuwkoop. Sinds een aantal jaar is het aantal bezwaarschriften dat richting Nieuwkoop gaat fors gestegen, waardoor de gemeente Nieuwkoop meer uren heeft moeten maken. Voor 2022 en het 1e halfjaar van 2023 is de behoefte ontstaan om het aantal uur tijdelijk uit te breiden. Hiervoor is een addendum opgesteld bij de DVO voor de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.

 5. E

  De Rijnstreekgemeenten zullen met ingang van 1 januari 2023 zelf Ondersteuning met wonen en Opvang organiseren. Ondersteuning met wonen gaat over het bieden van ondersteuning aan inwoners die vanwege een psychische stoornis (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Ondersteuning met wonen wordt gecontracteerd middels een Open House inkoopprocedure, welke door de gemeente Alphen namens ons en Nieuwkoop wordt uitgevoerd. Om deze ondersteuning per 1 januari 2023 goed en tijdig te regelen is een besluit nodig van het college van Alphen aan den Rijn om de aanbestedingsdocumenten te publiceren.

 6. F

  Voor de vergadering van het AB Holland Rijnland van 29 juni heeft het DB Holland Rijnland een informatiebrief geagendeerd over de stand van zaken van de financiën. Met deze brief willen we dat stuk aan onze gemeenteraad doorgeleiden.

 7. G

  Ruim een jaar geleden is Coöperatie Herenboeren hun boerderij Aan den Drecht gestart. Dit initiatief van biodiverse natuurinclusieve landbouw in de waardevolle Vriesekoopsche polder is nog vol in ontwikkeling. De doelstellingen van Herenboeren zijn voor een groot deel ook terug te vinden in de ambities in de omgevingsvisie van Kaag en Braassem. Voorgesteld wordt om Herenboeren, vanuit het parelbudget, € 10.000 als cofinanciering ter beschikking te stellen ten behoeve van hun aanvraag voor de Europese LEADER-subsidie ten einde een veelvoud van deze investering te kunnen binnenhalen ten behoeve van een impuls op het gebied van biodiversiteit, landbouwtransitie, gezondheid en stad-landverbindingen.

 8. H

  Op 28 december 2021 is een verzoek om handhaving inzake de ondervonden stank- en geluidoverlast ontvangen. Gebleken is dat de omgevingsdienst reeds in maart 2021 een soortgelijke melding heeft ontvangen. Uit de controle, welke zij als gevolg van deze melding hebben uitgevoerd, is gebleken dat de geluidsnormen niet worden overschreden. Verder heeft een toezichthouder geconstateerd dat er geen geurhinder van enige betekenis wordt ondervonden. Daarnaast is dit ook niet door verzoeker aangetoond bij zijn verzoek. Gelet op bovenstaande wordt het college voorgesteld te besluiten om het verzoek om handhaving deels niet-ontvankelijk te verklaren en deels te weigeren.

 9. I

  Op 25 november 2021 is een verzoek om handhaving inzake de gebouwde aanbouw en geplaatste airco-installaties ontvangen. Als gevolg van het voornemen, dat op 17 maart 2022 aan verzoeker is verzonden, heeft verzoeker met de brief van 23 maart 2022 zijn handhavingsverzoek uitgebreid tot alle aangebouwde bouwwerken op het perceel. In overleg met verzoeker wordt het oorspronkelijke verzoek en de uitbreiding van dit verzoek tezamen behandeld. Het college wordt voorgesteld om in te stemmen met de te nemen besluiten.

 10. J

  Een inwoner heeft een brief geschreven waarin hij zijn zienswijze geeft op de positieve grondhouding van het college ten aanzien van het verzoek om jongerenwoningen aan de Floraweg te realiseren. In de brief wordt gewaarschuwd voor precedentwerking. Het college wordt voorgesteld de antwoordbrief vast te stellen. Omdat de raad deze brief in categorie II heeft geplaatst, krijgt de raad een kopie van het antwoord.

 11. K

  Op 17 november 2020 is de omgevingsvergunning W2020/172 verleend voor het
  in het winterseizoen huisvesten van seizoenarbeiders, op het perceel Wilhelminalaan 12-18 te Kaag.
  De vergunning had een geldigheidsduur van twee jaar. Vanwege corona kon het winterseizoen 2020/2021 geen gebruik gemaakt worden van de vergunning. Het afgelopen winterseizoen 2021/2022 is de vergunning wel gebruikt.
  Gevraagd is de geldigheidsduur van de vergunning met een jaar te verlengen, zodat deze alsnog twee winters gebruikt kan worden.
  Voorgesteld wordt positief te reageren op het verzoek.