Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 16 augustus 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 03.a

  Bij besluit van 2 februari 2022 hebben wij een last onder dwangsom opgelegd inzake een ponton gelegen aan de Molenkade 24 te Leimuiden. Tegen dit besluit hebben wij twee bezwaarschriften ontvangen. De beslissing op bezwaar is op 3 augustus 2022, na akkoord van de meerderheid van het college, reeds verzonden.
  Verzocht wordt om het besluit om het bestreden besluit in stand te houden, onder aanvulling van de overwegingen, maar hierbij wel de begunstigingstermijn in te korten, te bekrachtigen.

  Voorgesteld besluit

  Het besluit om het bestreden besluit in stand te houden onder aanvulling van de overwegingen, maar wel de begunstigingstermijn in te korten, te bekrachtigen.

 2. 03.b

  De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) voert in mandaat milieutaken uit voor de gemeente Kaag en Braassem. Dit is geregeld in het mandaatbesluit. Dit mandaatbesluit wordt nu aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Wet open overheid.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen het nieuwe mandaatbesluit voor de Omgevingsdienst West-Holland in verband met de inwerkingtreding van de Wet open overheid.

 3. 03.c

  De fractie van SvKB heeft vragen over de routes voor het ophalen van afval rondom scholen. Deze worden beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van het SvKB over afval ophalen rondom scholen.

 4. 03.d

  Op 25 november 2021 is een verzoek om handhaving, inzake de gebouwde aanbouw en geplaatste airco-installaties, ontvangen. Als gevolg van het voornemen, dat op 17 maart 2022 is verzonden, heeft verzoeker, met de brief van 23 maart 2022, zijn handhavingsverzoek uitgebreid. In overleg met verzoeker is de brief van 23 maart 2022 opgevat als het handhavingsverzoek.
  Het college wordt voorgesteld om in te stemmen met de te nemen besluiten.

  Voorgesteld besluit

  1. Het verzoek om handhaving deels toe te kennen (t.a.v. punt 1,2,3) en deels niet-ontvankelijk te verklaren (t.a.v. punt 4 en 5).
  2. Een last onder dwangsom op te leggen ter hoogte van drie keer € 2.000 met een begunstigingstermijn van drie maanden.
 5. 04.a

  Bij besluit van 13 december 2021 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van woningen en het bouwen van een woning en garages aan de Kruisweg 2, 4 en 6 te Woubrugge. Tegen dit besluit hebben wij drie bezwaarschriften ontvangen. De beslissingen op bezwaar zijn op 9 augustus 2022, na akkoord van de meerderheid van het college, reeds verzonden.
  Verzocht wordt het besluit om het bestreden besluit te herroepen en in bezwaar alsnog te weigeren te bekrachtigen. Verder wordt verzocht de besluiten om één bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren en een proceskostenvergoeding én dwangsom wegens niet tijdig beslissen toe te kennen aan bezwaarde 417246 eveneens te bekrachtigen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het besluit om het bestreden besluit te herroepen en de aanvraag bij beslissing op bezwaar alsnog te weigeren te bekrachtigen;
  2. Het besluit om één bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren te bekrachtigen;
  3. Het besluit om een proceskostenvergoeding ad. € 1.082 toe te kennen aan bezwaarde 417246 te bekrachtigen;
  4. Het besluit een dwangsom toe te kennen aan bezwaarde 417246, in verband met het niet tijdig nemen van een beslissing op bezwaar, ter hoogte van € 161, te bekrachtigen.
 6. 04.b

  De fractie van het CDA heeft n.a.v. de ontstane onrust in de samenleving schriftelijke vragen gesteld aan het college over het standpunt van het college met betrekking tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied.
  Voorgesteld wordt om in te stemmen met de beantwoording van de vragen en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

 7. 04.c

  Op 18 juli jl. zijn er zeven schriftelijke vragen gesteld door D66 over de provinciale plannen voor de N207 en Leimuiderbrug. In de bijlage treft u het voorlopige antwoord op deze vragen. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het verzenden van het voorlopige antwoord.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het voorlopige antwoord op de vragen van D66.

 8. 04.d

  De fractie van de D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over een eventuele gas- en energieschaarste.
  Voorgesteld wordt om in te stemmen met de beantwoording van de vragen en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de D66 over eventuele gas- en energieschaarste.

 9. 04.e

  N.a.v. een artikel over het tweede mobiele (drijvende) toilet in Nieuwkoop stelt het CDA een viertal vragen: of het college op de hoogte is van deze voorziening, in gesprek is, of wil gaan met Nieuwkoop over deze voorziening en of het een aanvulling zou zijn voor ons recreatieve aanbod. In de beantwoording wordt hierop ingegaan.

  Voorgesteld besluit

  Beantwoording schriftelijke vragen vast te stellen.

 10. 04.f

  Om lokale sociaal-maatschappelijke non-profitorganisaties, die door de coronapandemie zijn getroffen, te ondersteunen, heeft het college op 22 februari 2022 besloten de covid-regeling voort te zetten en de nadere regels Covid-19 steunpakket 2022 vast te stellen. In april en juni zijn er twee aanvragen binnengekomen, van de Tennisvereniging Leimuiden en Stichting Sloepweesje. In juni heeft de tennisvereniging aanvullende informatie aangeleverd en ook Stichting Sloepweesje heeft die maand hun aanvraag compleet ingediend. De organisaties hebben aangetoond (financiële) gevolgen te ervaren van de Covid-pandemie en in aanmerking te komen voor steun. Het voorstel betreft dan ook het toekennen van deze subsidie.

  Voorgesteld besluit

  Subsidie vast te stellen en te verlenen aan de Tennisvereniging Leimuiden en Stichting Sloepweesje.

 11. 04.g

  Twee keer per jaar vindt verbijzonderde interne controle plaats over de inkomsten en uitgaven van de gemeente over de voorafgaande periode. De accountant baseert zijn controle op de bevindingen van de verbijzonderde interne controle. In overleg met BT kan de VIC worden uitgevoerd voor de processen zoals die in het VIC-plan zijn opgenomen. Ook andere acties zijn in het VIC-plan opgenomen. Het plan wordt aan het college voorgelegd ter vaststelling.
  De portefeuillehouder heeft dit plan gezien en hij is akkoord.

  Voorgesteld besluit

  Het VIC-plan 2022 vast te stellen.

 12. 04.h

  In de achterliggende periode zijn in het kader van de boerenprotesten vlaggen opgehangen aan lantaarnpalen. In de gesprekken met de lokale initiatiefnemers is hierover ook gesproken. Verzocht is deze te verwijderen, zeker nu ook de scholen weer gaan beginnen en ook het aspect van veiligheid nog meer van toepassing is. Wij stellen iedereen in de gelegenheid om voor 19 augustus 2022 de vlaggen zelf te verwijderen. De vlaggen die op dat moment niet zijn verwijderd zullen wij als gemeente verwijderen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te zetten op verwijderen vlaggen aan lantaarnpalen door de initiatiefnemers;
  2. Openbare oproep te plaatsen om vlaggen te verwijderen;
  3. Besluit spoedeisende bestuursdwang te nemen (zie bijlage);
  4. Uiterlijk 19 augustus 2022 te vlaggen verwijderd te hebben, hetzij door de initiatiefnemers en anders door de gemeente
  5. Hiertoe een aannemer in te schakelen die uitvoering kan geven aan het besluit genoemd onder 3;
  6. De bijgevoegde Raadsinformatiebrief vast te stellen.