Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 8 november 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De initiatiefnemers zijn voornemens om de agrarische bedrijfsvoering op Herenweg 136 in Woubrugge te beëindigen en de planlocatie te ontwikkelen tot een hofje met zes woningen: de bestaande bedrijfswoning omzetten naar burgerwoning, het realiseren van twee vrijstaande woningen na het slopen van de meeste bebouwing en nog eens drie woningen in de bestaande loods. Het college wordt geadviseerd om een negatieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar wel een alternatief mee te geven voor maximaal drie nieuwe woningen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het realiseren van vijf extra woningen op Herenweg 136 te Woubrugge
  onwenselijk te vinden.
  2. Het realiseren van drie extra woningen op Herenweg 136 te Woubrugge
  wenselijk te vinden, onder de volgende voorwaarden:
  a. alle bestaande opstallen dienen te worden gesloopt, met uitzondering van de
  bedrijfswoning (deze wordt omgezet naar burgerwoning);
  b. aangetoond dient te worden dat de ontwikkeling milieuhygiënisch inpasbaar
  is;
  c. er dient een afdracht gedaan te worden in het sociale vereveningsfonds om te
  voldoen aan de eis van 30% sociale woningbouw.
  3. Indiener te verplichten de omwonenden en andere belanghebbenden op de
  hoogte te stellen van de voorgenomen ontwikkeling en een terugkoppeling te
  geven van de reacties van omwonenden/belanghebbenden waarin wordt
  aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben (gekregen)

 2. 3.b

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het innemen van een ligplaats met een drijvend bouwwerk (woonark) nabij Molendijk 17 te Oude Wetering. Het college wordt voorgesteld een negatief ontwerpbesluit te nemen, omdat de aanvraag in strijd is met strijd met de regels van het bestemmingsplan, het Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening en de Schepenverordening. De ontwerp-omgevingsvergunning wordt ter inzage gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Voorgesteld besluit

  Een negatief ontwerpbesluit te nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het innemen van een ligplaats met een drijvend bouwwerk nabij Molendijk 17 te Oude Wetering.

 3. 3.c

  Op 12 april 2022 hebben wij een handhavingsverzoek ontvangen. Verzoeker stelt dat er een hoge muur gebouwd is waar hij overlast van ondervindt. Uit onze constatering volgt dat deze muur onderdeel is van een sleufsilo en dat hierin buitenopslag plaatsvindt. Daarnaast hebben wij een schuur geconstateerd. Omdat de bouwwerken en de buitenopslag strijd opleveren met het bestemmingsplan, wordt het college voorgesteld om handhavend op te treden.

  Voorgesteld besluit

  1. Tot het voornemen het verzoek om handhaving toe te kennen.
  2. Tot het voornemen een last onder dwangsom op te leggen.
 4. 4.a

  Er is een raadsinformatiebrief voor de raad opgesteld over de vergunningsvoorwaarde omtrent het aantal personen per kamer bij aanvragen voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief huisvesting arbeidsmigranten vast te stellen.

 5. 4.b

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan voor het huisvesten van arbeidsmigranten op het perceel Kruisweg 20 te Woubrugge. Het college wordt voorgesteld om, onder het stellen van diverse voorwaarden, de omgevingsvergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. De omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de bestemming om het huisvesten van maximaal 8 arbeidsmigranten mogelijk te maken aan de Kruisweg 20 te Woubrugge.
  2. Aan de vergunning voorwaarden te verbinden met betrekking tot de huisvestingscriteria vanuit de Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten
  3. Aan de vergunning voorwaarden te verbinden met betrekking tot de brandveiligheid.
 6. 4.c

  De schriftelijke vragen van Mooi Kaag en Braassem inzake het grootschalig opkopen vakantieparken, meer specifiek de ontwikkelingen rondom Camping Spijkerboor, zijn beantwoord. In de beantwoording wordt ingegaan op de communicatie tussen gemeente en dorpsraad Oud Ade; de situatie rondom de Boekhorsterweg en de status van het rioolstelsel in diezelfde omgeving.

  Voorgesteld besluit

  Antwoorden op schriftelijke vragen Mooi KB vast te stellen.