Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 5 juli 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  Op 11 juli 2022 is er een vergadering van het AB van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Ter voorbereiding is een ambtelijk advies opgesteld.
  Op de agenda staat o.a. de begroting 2023 en de bestuurlijke rapportage 2022.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde annotatie vast te stellen en deze door de portefeuillehouder(s) te laten inbrengen in het AB van de Omgevingsdienst West-Holland van 11 juli 2022.

 2. 3.b

  Op 31 mei jl. heeft de gemeente een brief ontvangen van de gedeputeerde (bijlage 1) waarin aangegeven wordt dat provincie Zuid-Holland (PZH) het budget voor de “Passage Leimuiden” zal verlagen met € 6,7 miljoen. Het restant budget voor uitvoering van dit project zal dan € 7 miljoen worden.
  De gemeente en PZH hebben in 2014 een overeenkomst gesloten voor de N207 trajectdeel T5, Passage Leimuiden, ook wel bekend als de “Viaductplus variant”. Met het verlagen van het projectbudget zal de Viaductplus variant niet meer uitgevoerd kunnen worden. In feite wordt eenzijdig de overeenkomst ontbonden met dit voornemen. Dit heeft zeer grote gevolgen voor de kern Leimuiden en gemaakt afspraken met ontwikkelaars. Voor de gemeente is dit dan ook onacceptabel.
  In de antwoordbrief maken wij ons standpunt kenbaar aan PZH en verzoeken wij de gedeputeerde om de beslissing als verwoord in de brief in te trekken. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het verzenden van de antwoordbrief.

  Voorgesteld besluit

  Antwoordbrief vast te stellen en te verzenden aan de gedeputeerde

 3. 3.c

  Met de vernieuwde gedragscode ambtelijke integriteit wordt invulling gegeven de wens om de gedragscode uit 2009 te actualiseren.

  Voorgesteld besluit

  1. De regeling “afspraken over integriteit gemeente Kaag en Braassem 2009” in te trekken.
  2. De gedragscode ambtelijke integriteit vast te stellen en de inwerkingtreding te bepalen op de eerste dag van de maand volgend op de datum van vaststelling.
 4. 3.d

  Voor de oude ingang van het gemeentehuis zijn 13 toegewezen parkeerplaatsen. Om beter in de huidige parkeerbehoefte van bezoekers te voorzien wordt voorgesteld hier verandering in te brengen, waarbij de gereserveerde parkeerplaatsen voor bestuurders komen te vervallen en er een gehandicaptenparkeerplaats en twee parkeerplaatsen voor kort parkeren (max twee uur) worden aangewezen.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de nieuwe indeling van parkeerplaatsen bij het gemeentehuis waarbij:

  • de gereserveerde parkeerplaatsen voor bestuurders worden opgeheven;
  • een algemene gehandicapten parkeerplaats (GPP) wordt aangewezen nabij de oude ingang van het gemeentehuis;
  • de gereserveerde parkeerplaats voor de bode gehandhaafd blijft;
  • twee parkeerplaatsen, nabij de nieuwe ingang, worden aangewezen tbv kort parkeren (maximaal twee uur).
 5. 3.e

  Het college wordt voorgesteld een positief ontwerpbesluit te nemen en in te stemmen met de inhoud van de ontwerp omgevingsvergunning met betrekking tot het verbouwen van het rijksmonument op Pastoor van der Plaatstraat 24-26 te Rijpwetering.

  Voorgesteld besluit

  1. Een positief ontwerpbesluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning W2022/062 voor de activiteiten bouwen, rijksmonument en afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het verbouwen van het rijksmonument op Pastoor van der Plaatstraat 24-26 te Rijpwetering.
  2. Onder het stellen van diverse voorwaarden in te stemmen met de inhoud van de ontwerp omgevingsvergunning.
 6. 3.f

  In december 2021 hebben de Rijnstreekgemeenten het Strategiedocument Ondersteuning met wonen en Opvang 2023 Rijnstreek vastgesteld. In de subsidieregeling Opvang Rijnstreek 2023-2029 beschrijven we de taak en criteria (aanvullend op de subsidieverordeningen) voor het verstrekken van de subsidie voor Opvang. Ook heeft de subsidieregeling en bijbehorende subsidie-uitvraag ter inzage gelegen. Er is door vier personen/organisaties inspraak geleverd. Met de vaststelling van de subsidieregeling kan gemeente Alphen aan den Rijn de subsidie-uitvraag namens de Rijnstreekgemeenten vrijgeven voor publicatie. Geïnteresseerden kunnen tot en met 1 september 2022 een subsidieaanvraag indienen voor het jaar 2023. De aanvragen worden door vertegenwoordigers van de Rijnstreekgemeenten beoordeeld.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de inspraakreacties.
  2. De Subsidieregeling Opvang Rijnstreek 2023-2029 vast te stellen.
  3. De subsidie-uitvraag vast te stellen.
  4. Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn te mandateren voor het openstellen van de Subsidieregeling Opvang 2023-2029 en daaruit voortvloeiende selectie van de subsidieaanvragen.
 7. 3.g

  De eigenaar van de percelen aan de Herenweg 12b te Rijnsaterwoude heeft een erfafscheiding geplaatst op de betreffende percelen. Aangezien de percelen een agrarische bestemming hebben, is een erfafscheiding van twee meter niet toegestaan.
  Voorgesteld wordt in te stemmen met het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom inzake de erfafscheiding op de percelen aan de Herenweg 12b te Rijnsaterwoude van € 1000 met een begunstigingstermijn van vier weken.

 8. 4.a

  In opdracht van het ministerie van I en W heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof van de luchtvaart in de omgeving van Schiphol. Bijgevoegde brief legt de belangrijkste conclusies van het onderzoek uit. In de brief is de reactie van de GGD op het onderzoek te lezen.
  In de bijgevoegde aanbiedingsbrief vanuit het ministerie wordt onder andere besproken welke acties Schiphol neemt om ultrafijnstof te reduceren. In de mail van Schiphol is hun reactie te lezen op het onderzoek.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en deze aan de gemeenteraad aan te bieden.

 9. 4.b

  Op 3 december 2021 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur te behoeve van huisvesting van arbeidsmigranten op het perceel aan de Floraweg 67a te Roelofarendsveen geweigerd. Echter, de beslistermijn in deze omgevingsvergunningprocedure is ten onrechte opgeschort, er was namelijk geen juiste reden in de zin van art. 4:15 lid 2 Awb. Daardoor is de beslistermijn verstreken en de vergunning van rechtswege verleend.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bezwaar overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften gegrond te verklaren en het bestreden besluit, zijnde de geweigerde omgevingsvergunning W2021/122, te herroepen;
  2. De van rechtswege ontstane omgevingsvergunning, onder de overeengekomen voorwaarde, bekend te maken;
 10. 4.c

  Er ligt een rapportage met onderzoek naar de verschillende locaties voor een nieuw 150 kV station. Barrepolder Alphen aan den Rijn komt als beste naar voren om een dergelijk station te realiseren.
  Op 21 juni heeft het college van Alphen aan den Rijn besloten om mee te werken aan het opstarten van de procedure voor het vestigen van een 150/50 kV station in zoekgebied Barrepolder.
  Om de raadsleden te informeren wordt op 6 juli een digitale radenbijeenkomst georganiseerd. De uitnodiging hiervoor is reeds verstuurd via de griffie.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de raadsbrief en de gemeenteraad te informeren over het voorkeursfocusgebied voor een nieuw 150 kV station en de digitale radenbijeenkomst op 6 juli.

 11. 4.d

  Het college vraagt middels bijgevoegde brief aandacht bij Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten voor een zorgvuldig proces en om in goed overleg met boerenondernemers tot een plan te komen.