Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 20 december 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  Kaag en Braassem koopt samen met de andere gemeenten binnen Holland Rijnland gesloten jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in. De inkoop van en het contractmanagement op deze vormen van jeugdzorg is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ).
  Gemeenten en SOZ willen de afspraken over dienstverlening vastleggen in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarnaast moeten gemeenten op grond van de Gemeenschappelijke Regeling SOZ de benodigde mandaten, volmachten en machtigingen verstrekken aan de Serviceorganisatie voor de uitoefening van de aan de Serviceorganisatie opgedragen taken. Voorgesteld wordt om deze mandaten, volmachten en machtigingen te verstrekken.

  Voorgesteld besluit

  1. De Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2023 aan te gaan met ServiceOrganisatie Zorg (SOZ);
  2. Aan de secretaris-directeur van ServiceOrganisatie Zorg (SOZ) ingaande 1-1-2023 mandaat te verlenen voor het uitvoeren van bevoegdheden op grond van artikel 2.8 van de Jeugdwet conform bijgevoegd besluit.

  Burgemeesterbesluit
  3. Aan de secretaris-directeur van ServiceOrganisatie Zorg (SOZ) ingaande 1-1-2023 volmacht dan wel machtiging te geven voor het uitvoeren van bevoegdheden op grond van artikel 2.8 van de Jeugdwet conform bijgevoegd besluit.

 2. 3.b

  Voor de uitwerking van het ontwerp voor de nieuwbouw van KC Noord en De Tweesprong is in augustus 2022 gestart met het opstellen van een schetsontwerp. Na afronding hiervan kan de vervolgstap worden gemaakt richting de uitwerking van een voorontwerp. Vanaf het voorontwerp wordt in bouwteamverband verder gewerkt aan de ontwikkeling van KC Noord en De Tweesprong. Een adviseur installaties, akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid is onderdeel van bouwteam. Door gunning van deze opdracht wordt de plek van deze adviseur binnen het bouwteam ingevuld.

  Voorgesteld besluit

  De opdracht voor de ontwerp- en advieswerkzaamheden op het gebied van installaties, akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid van KC Noord en De Tweesprong te gunnen aan Nelissen ingenieursbureau.

 3. 3.c

  Op 12 april 2022 hebben wij een handhavingsverzoek ontvangen. Verzoeker stelt dat er een hoge muur gebouwd is waar hij overlast van ondervindt. Uit onze constatering volgt dat deze muur onderdeel is van een sleufsilo en dat hierin buitenopslag plaatsvindt. Daarnaast hebben wij een schuur geconstateerd. Omdat de bouwwerken en de buitenopslag strijd opleveren met het bestemmingsplan, wordt het college voorgesteld om handhavend op te treden.

  Voorgesteld besluit

  1. Het verzoek om handhaving toe te kennen.
  2. Een last onder dwangsom op te leggen ter hoogte van € 6.000 per overtreding met een begunstigingstermijn van drie maanden.
 4. 3.d

  De gemeente registreert persoonsgegevens van inwoners om wettelijke taken goed uit te kunnen voeren. De inwoner moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente Kaag en Braassem zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In het privacyreglement BRP laat de gemeente Kaag en Braassem zien hoe zij omgaat met persoonsgegevens en privacy.

  Voorgesteld besluit

  Het Privacyreglement basisregistratie personen en aangehaakte gegevens gemeente Kaag en Braassem 2022 vast te stellen.

 5. 3.e

  Bij de Voortgangsmonitor 2022 zijn de budgetten bijgesteld conform de jaareindeverwachtingen. Nu het einde van 2022 nadert is voor sommige posten opnieuw bijstelling van het budget nodig zodat de facturen binnen het budget op die post kunnen worden betaald. Deze bijstellingen kunnen worden opgelost binnen programma 2 en zijn budgetneutraal.

  Voorgesteld besluit

  De technische begrotingswijzigingen 2022 vast te stellen.

 6. 3.f

  Op 31 december 2020 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van twee woningen op de locatie Herenweg 96 en 96a te Rijnsaterwoude (toekomstige nummeraanduiding). Deze aanvraag is een vervolg op een eerder ingediend en onder voorwaarden wenselijk bevonden principeverzoek. Gezien het feit dat het bouwplan tevens het toevoegen van een extra woning betreft, is een uitgebreide planologische afwijking vereist. Het college wordt voorgesteld een positief ontwerpbesluit te nemen en in te stemmen met de inhoud van de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen op de percelen Herenweg 96 en 96a te Rijnsaterwoude (toekomstige huisnummeraanduiding).

  Voorgesteld besluit

  1. De ontwerp omgevingsvergunning W2020/352 te verlenen voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘afwijken van het bestemmingsplan’ ten behoeve van het bouwen van twee woningen op de percelen Herenweg 96 en 96a te Rijnsaterwoude (toekomstige nummeraanduiding).
  2. De inhoud van de ontwerp omgevingsvergunning vast te stellen.
 7. 3.g

  Op 19 januari 2022 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een woning op de locatie Molenkade 1a te Leimuiden (toekomstige nummeraanduiding). Het college wordt nu voorgesteld een positief ontwerpbesluit te nemen en in te stemmen met de inhoud van de ontwerp omgevingsvergunning.

  Voorgesteld besluit

  1. Een positief ontwerpbesluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning W2022/018 voor de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’ ten behoeve van het bouwen van een woning op het perceel Molenkade 1a te Leimuiden (toekomstige nummeraanduiding).
  2. In te stemmen met de inhoud van de ontwerp omgevingsvergunning.
 8. 3.h

  Met het van kracht worden van het cao-akkoord over de harmonisatie van lokale verlofvormen per 1 januari 2023, vervallen de lokale feestdagen ‘Goede Vrijdag’ en ‘Bevrijdingsdag (5 mei). De Regeling Werktijden gemeente Kaag en Braassem wordt als gevolg daarvan gewijzigd. Artikel 1 sub e vervalt. De tekst van dit artikel luidt: Lagere arbeidsduur: De gemeente Kaag en Braassem heeft twee lokale vrije dagen aangewezen, te weten Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag (5 mei).

  Voorgesteld besluit

  Artikel 1 sub e van de Regeling Werktijden gemeente Kaag en Braassem te laten vervallen met ingang van 1 januari 2023.

 9. 3.i

 10. 4.a

  Op 21 december 2022 zal de AB vergadering van Holland Rijnland plaatsvinden, dit keer in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.
  Op de agenda onder andere de volgende onderwerpen:

  • Enkele mededelingen
  • De Kaderbrief 2024
  • Het Werkprogramma Holland Rijnland 2022 – 2026
  • Twee presentaties over wonen en de proposities.

  Voorgesteld besluit

  De annotatie vast te stellen en deze in te laten brengen door de AB-leden in de vergadering van 21 december 2022.

 11. 4.b

  Het college heeft de concept-uitgangspunten vastgesteld voor de vier tuinbouwgebieden binnen de gemeente. Aan de hand van de concept-uitgangspunten zal in de loop van het eerste kwartaal in gesprek worden gegaan met de gemeenteraad. In de tussentijd wordt voor de Geestweg en Floraweg een participatietraject met inwoners, bedrijven, gebruikers en betrokken instanties voorbereid.

  Voorgesteld besluit

  1. De concept-uitgangspunten vast te stellen;
  2. De raadsinformatiebrief vast te stellen waarin de concept-uitgangspunten worden gedeeld met de raad en waarin een procesvoorstel voor de behandeling wordt aangekondigd.
 12. 4.c

  Op 13 juli 2022 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit bouwen voor van het verbouwen van een deel van de bestaande loods voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Geestweg 62b-A1, 62b-A2 en 62b-A3 te Roelofarendsveen.
  Het college wordt voorgesteld de omgevingsvergunning te verlenen, aan de zelfstandige verblijfsobjecten nummeraanduidingen toe te kennen en op basis van gelijkwaardigheid in te stemmen met het aanbrengen van diverse brandveiligheidsvoorzieningen.

  Voorgesteld besluit

  1. Een omgevingsvergunning te verlenen op de aanvraag omgevingsvergunning W2022/198 voor de activiteit ‘bouwen’ ten behoeve van het verbouwen van een deel van de bestaande loods voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
  2. Aan de drie zelfstandige verblijfsobjecten de nummeraanduidingen Geestweg 62b-A1, 62b-A2 en 62b-A3 toe te kennen.
  3. Op basis van gelijkwaardigheid in te stemmen met het aanbrengen van diverse brandveiligheidsvoorzieningen.
 13. 4.d

  De VNG heeft gemeenten opgeroepen om maatschappelijke organisaties te compenseren voor de gestegen salarislasten. Gemeenten ontvangen daarvoor extra middelen van het Rijk. Voorgesteld wordt om de salariskosten van De Driemaster voor 2022 en 2023 te compenseren en daarom de huidige subsidie te verhogen.

  Voorgesteld besluit

  1. De subsidie aan De Driemaster met € 20.483 per jaar, voor de jaren 2022 en 2023, te verhogen vanwege de toegenomen salarislasten.
 14. 4.e

  De raad is beloofd periodiek op de hoogte gehouden te worden van de voortgang van het project niet-geregeld grondgebruik. Deze raadsinformatiebrief voorziet hierin.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief Stand van zaken project niet-geregeld grondgebruik vast te stellen.

 15. 4.f

  Met deze brief informeert het college de raad over de voortgang van de aanpak van energiearmoede.

  Voorgesteld besluit

  De Raadsinformatiebrief Voortgang aanpak energiearmoede vast te stellen.

 16. 4.g

  Tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2022 heeft de raad het college opdracht gegeven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het Noordeinde in Roelofarendsveen verkeersveilig en toegankelijk te houden voor iedereen, maar met name voor schoolgaande kinderen. In de afgelopen maanden zijn de verschillende mogelijkheden hiertoe onderzocht. Met dit voorstel willen we een quickscan opstarten en de gemeenteraad informeren over de verschillende oplossingsrichtingen en vervolgstappen.

  Voorgesteld besluit

  1. Een quickscan uit te voeren naar de concrete mogelijkheden voor het beperken van de verkeersintensiteit en daarmee de verkeersonveiligheid op het Noordeinde;
  2. In deze quickscan te focussen op:
   1. De mogelijkheid een extra doorsteek te realiseren tussen het Noordeinde en de Floraweg;
   2. Het opwaarderen van de Kerkweg;
   3. Het beperken van het parkeren op het Noordeinde om de doorstroming te bevorderen.
  3. De resultaten van de quickscan te bespreken in de gemeenteraad
  4. De raadsinformatiebrief vast te stellen waarin de raad wordt geïnformeerd over de quickscan.
 17. 4.h

  Onlangs heeft het college het uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op het gebied van wonen zijn voor een aantal belangrijke thema’s de afgelopen periode opdrachten in gang gezet. De raad is ambitieus. Begin volgend jaar wordt een aantal belangrijke adviezen voorgelegd. Met de raad is afgesproken dat wij hen informeren over de stand van zaken.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief Update processen en aanpak woningbouw vast te stellen.