Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 25 oktober 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De bezwaarschriftencommissie heeft advies uitgebracht inzake een bezwaarschrift dat zich richt tegen een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom, met betrekking tot het overtreden van voorschriften inzake trillingshinder. De commissie adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en het besluit te herroepen door de begunstigingstermijn te verlengen tot vier maanden na verzenddatum van dit besluit. Voor het overige kan het bestreden besluit ongewijzigd in stand blijven. Het college wordt voorgesteld hier gehoor aan te geven.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie
  2. Het bestreden besluit te herroepen door de begunstigingstermijn te verlengen tot vier maanden na verzenddatum van dit besluit.
 2. 3.b

  Op 22 november 2021 hebben wij een bezwaarschrift ontvangen tegen ons besluit om een bouwstop op te leggen, ten aanzien van de Witte Singel 27. Deze bezwaarprocedure is, in overleg met de bezwaarmaker, gepauzeerd in verband met de andere lopende bezwaarschriften van bezwaarmaker. Na het afronden van deze procedures hebben wij een advies ontvangen van de bezwaarschriftencommissie. Uw college wordt geadviseerd om overeenkomstig dit advies het bestreden besluit in stand te laten.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie
  2. Het bestreden besluit in stand te laten.
 3. 3.d

  Kaskade in Roelofarendsveen zit vol; het gebouw wordt volledig benut. De bouw van Braassemerland gaat verder en het aantal leerlingen blijft groeien. De leerlingenprognose laat zien dat uitbreiding van capaciteit urgent is. De gemeente is verplicht om in adequate onderwijshuisvesting te voorzien, door onderwijshuisvestingsmiddelen beschikbaar te stellen. Het onderwijs geeft daarbij aan wat de onderwijskundige voorwaarden en wensen zijn.
  De samenwerkende kindpartners zien goede mogelijkheden in de uitbreiding van het huidige gebouw.
  Het voorstel aan de raad is om een voorbereidingskrediet vast te stellen om de uitbreiding van het gebouw verder uit te kunnen werken en om een voorbereidingskrediet vast te stellen om een inrichtingsplan voor de omgeving te kunnen opstellen. De plannen worden later definitief vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
   a. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 300.000 voor plankosten, om de uitbreiding van het huidige gebouw verder uit te werken.
   Hierbij het kader mee te geven om met MeerWonen (en andere partijen) tot nieuwe contractafspraken te komen, waarbij het uitgangspunt is dat de (kale) huur van het gebouw vergelijkbaar is met de kosten wanneer de gemeente zelf investeert.
   b. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 142.000 voor plankosten voor herinrichting van de openbare ruimte rondom Kaskade.
   Hierbij het kader mee te geven dat er extra aandacht wordt besteed aan de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid.
  2. Dit raadsvoorstel in de plaats te stellen van het eerdere raadsvoorstel d.d. 12 juli 2022.
 4. 4.a

  Na de installatie van de nieuwe raad is het raadsakkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ vastgesteld. In dit raadsakkoord heeft de raad haar ambities geformuleerd en het college gevraagd te komen tot een uitvoeringsagenda waarbij de haalbaarheid van de gewenste planning wordt afgezet tegen de som van de opdrachten aan het college, landelijke ontwikkelingen, wettelijke termijnen, ambtelijke capaciteit en zo meer.
  De afgelopen maanden is het college samen met de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan om het ambitieuze raadsakkoord tegen het licht te houden, een vertaling te maken van de gevraagde acties in relatie tot de lopende zaken en actuele ontwikkelingen en dit weer te geven in een evenzo ambitieus uitvoeringsprogramma. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd de benodigde middelen beschikbaar te stellen ter uitvoering van het programma.

  Voorgesteld besluit

  1. Het College Uitvoeringsprogramma vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld
   a. Kennis te nemen van het College Uitvoeringsprogramma ‘Samen bouwen we verder 2022-2026'.
   b. € 600.000 beschikbaar te stellen in 2023 voor het ten uitvoer brengen van speerpunten zoals benoemd in het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.
   c. € 50.000 beschikbaar te stellen in 2023 voor het ten uitvoer brengen van de snelle acties zoals benoemd in het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.
   d. De beschikbaar gestelde budgetten bij beslispunt 2 en 3 te dekken uit het geraamde begrotingsresultaat 2023.
 5. 4.b

  De raad heeft het college de opdracht gegeven om mogelijke alternatieven te onderzoeken voor een bibliotheek in Leimuiden. In de raadsavond visie en advies van 17 oktober 2022 heeft de gemeenteraad hierover gesproken. Het alternatief in de Peppelhof dat ter bespreking voor lag, is op dit moment door recente ontwikkelingen niet meer opportuun.
  Tijdens de raadsavond is geconcludeerd dat er een aangepast voorstel over de bibliotheek in Leimuiden door kan naar de besluitvormende raad. Bij de afronding van het agendapunt is afgesproken dat het college een aangepast voorstel doet in de lijn van het 1 jaar openhouden van de bibliotheek in t Spant, om langer de tijd te hebben om mogelijke alternatieven te onderzoeken.

  Voorgesteld besluit

  1. Het aangepaste raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
   a. In 2023 € 60.000 aan de Driemaster beschikbaar te stellen om de bibliotheek in Leimuiden nog 1 jaar open te houden.
   b. Het college opdracht te geven om de mogelijkheden voor een bibliotheek met boekencollectie in Leimuiden te onderzoeken.
  2. Dit raadsvoorstel in de plaats te stellen van het eerdere raadsvoorstel d.d. 27 september 2022.
 6. 4.c

  Op 31 oktober 2022 is er een vergadering van het AB van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Ter voorbereiding is een ambtelijk advies opgesteld.
  Op de agenda staat o.a. Nota Uitvoeringsbeleid VTH, de bestuurlijke rapportage 2022 en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Voorgesteld besluit

  De annotatie voor het AB van de Omgevingsdienst West Holland van 31 oktober vast te stellen en deze door de portefeuillehouder(s) te laten inbrengen tijdens de vergadering.

 7. 4.d

  Vanuit het presidium is het verzoek gekomen of de stukken een week eerder kunnen worden aangeleverd om de fracties meer gelegenheid te geven de stukken voor te bereiden voor de behandeling in Visie en Advies.
  In bijgevoegd memo wordt een antwoord gegeven op dit verzoek. Het zou technisch mogelijk zijn met een implementatietermijn van drie maanden. Gelet op de in de memo beschreven risico’s zouden wij het presidium adviseren om de huidige termijn van twee weekenden (10 dagen) te houden.

  Voorgesteld besluit

  Het memo ‘Aanlevertermijn stukken raadsbehandeling’ vast te stellen en door te geleiden naar het presidium.

 8. 4.e

  Het presidium krijgt elke maand de jaaragenda voor de komende drie maanden ter bespreking aangeboden. Dat is in dit geval de maanden oktober-december.

  Voorgesteld besluit

  De jaaragenda ter bespreking aan te bieden aan het presidium.

 9. 4.f

  De huidige afspraken met La Gro (Geelkerken) Advocaten voor het verrichten van externe juridische dienstverlening lopen per 31 december 2022 af, zodat er thans nieuwe afspraken dienen te worden vastgelegd. Voorgesteld wordt om een nieuwe overeenkomst voor drie jaar aan te gaan, tegen gewijzigde voorwaarden.

  Voorgesteld besluit

  Per 1 januari 2023 bijgevoegde, nieuwe overeenkomst voor het verrichten van externe juridische dienstverlening aan te gaan met La Gro Geelkerken Advocaten voor drie jaren, tegen gewijzigde voorwaarden.

 10. 4.g

  Vanuit Holland Rijnland ontvingen we de brief ‘Vergaderen in Holland Rijnland.’
  De brief geeft een toelichting op de vergaderstructuur per november en vraagt onder andere naar de bestuurlijke vertegenwoordiging van Kaag en Braassem in de zeven commissies. Ter reactie hierop is een brief voorbereid met daarin de bestuurlijke vertegenwoordiging.

  Voorgesteld besluit

  De brief met de bestuurlijke vertegenwoordiging van Kaag en Braassem in de commissies van Holland Rijnland vast te stellen en deze aan het dagelijks bestuur van Holland Rijnland te verzenden.

 11. 4.h

  Wij gaan samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop de jeugdhulp vanaf 2024 opnieuw organiseren. Hiervoor is een bestuursopdracht opgesteld waarin de uitgangspunten, de beoogde koers, de projectinrichting en de projectkosten zijn beschreven. Voorgesteld wordt om deze bestuursopdracht vast te stellen en ons gemeentelijk deel van de projectkosten te financieren.

  Voorgesteld besluit

  1. De bestuursopdracht jeugdhulp 2024 Rijnstreek vast te stellen, waarin de kern van de koers er als volgt uitziet:
   a. een organisatie dichtbij, die de toegang tot jeugdhulp vormt en zelf jeugdhulp biedt en die een stevige verbinding met welzijn en preventie heeft
   b. specialistische jeugdhulp als flexibele schil rond de organisatie dichtbij (separaat inkopen)
   c. voor verblijf en dagbehandeling aansluiten bij regio Holland Rijnland

  2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen