Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 23 augustus 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 03.a

  De Adviesraad sociaal domein heeft een voordracht gedaan voor twee nieuwe leden. Het college wordt voorgesteld de voorgedragen personen aan te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De volgende personen als leden van de Adviesraad sociaal domein te benoemen voor een periode van vier jaar, met terugwerkende kracht per 1 april 2022:

  • de heer L. Straathof
  • de heer A. Domburg
 2. 03.b

  Tegen het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke woonunit t.b.v. de huisvesting van maximaal zes arbeidsmigranten & huisnummerbesluit aan de Geestweg 71a te Roelofarendsveen is een bezwaarschrift ingediend door omwonenden. Aangezien het bezwaar enkel bestond uit de wens om de tekst uit bijlage 6 van de omgevingsvergunning aan te passen, is het bezwaar gegrond verklaard en is van horen afgezien. Vergunninghouder is akkoord met de tekstuele aanpassing.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het ontvankelijk en gegrond verklaren van het bezwaarschrift van de bewoners aan de Geestweg 67 te Roelofarendsveen en daarmee de tekst van bijlage 6 van de omgevingsvergunning W2021/357 aan te passen.

 3. 03.c

  Op woensdag 7 september 2022 staat een context-en-kader avond in het teken van het vergunning-, toezicht- en handhavingsbeleid 2023-2026. Dit procesvoorstel behelst een aanpak om te komen tot een start voor een nieuw VTH-beleid. Het college wordt voorgesteld in te stemmen met het procesvoorstel en te agenderen voor het presidium van 29 augustus 2022.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het procesvoorstel ‘C&K avond VTH-Beleid 2023-2026’ en te agenderen voor het presidium van 29 augustus 2022.

 4. 03.d

  Tegen het besluit van 15 juni 2020 van de gemeenteraad om het bestemmingsplan ‘Vriezekoop 71a, Leimuiden’ vast te stellen is door één appellant beroep ingesteld. Op 3 februari 2022 heeft de zitting hiervoor plaatsgevonden en op woensdag 10 augustus jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. Om de uitspraak te duiden is deze memo opgesteld. Het college wordt voorgesteld akkoord te gaan met de memo en deze ter kennisgeving door te sturen naar de raad.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de memo en deze door te sturen naar de gemeenteraad.

 5. 03.e

  De gemeente wil voorkomen dat de gronden binnen (een deel van) het gebied Braassemerland, in Roelofarendsveen, specifiek gelegen ten westen van het Braassemermeer, ten noorden van het Braassemermeer, ten zuiden van de Langeweg en ten oosten van Rijksweg A4, worden vervreemd en dat de gemeente als gevolg daarvan grip op de ontwikkeling van het gebied Braassemerland verliest. Om die reden heeft de gemeente besloten om een gemeentelijk voorkeursrecht op de locatie te vestigen. Tegen dit besluit zijn bezwaarschriften binnengekomen. Voorgesteld wordt om deze bezwaarschriften – conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften - ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Hiermee blijft het bestreden besluit in stand.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:

  1. De bezwaren conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Het verzoek om proceskostenvergoeding conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften af te wijzen.
 6. 03.f

  Na vaststelling van het masterplan in april 2021 is een ruimtelijk-functioneel programma van eisen opgesteld dat als basis heeft gediend voor de architectenselectie voor de nieuwbouw van KC Noord en De Tweesprong. In juni 2022 is hiervoor een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen, waarop twee partijen zich hebben ingeschreven. Na beoordeling van deze plannen, blijkt het plan van Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V. het best te voldoen aan de prijs-kwaliteit criteria en wordt voorgesteld om de opdracht aan hen te gunnen.

  Voorgesteld besluit

  De opdracht voor de architectenwerkzaamheden van KC Noord en De Tweesprong te gunnen aan Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V.

 7. 04.a

  In 2017 is door de drie Rijnstreekgemeenten de Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat Alphen aan den Rijn een aantal taken van de Participatiewet uitvoert voor Nieuwkoop en Kaag en Braassem. De precieze uitvoering van deze taken en de vergoeding daarvoor is vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Inmiddels voert Alphen aan den Rijn ook taken uit met betrekking tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet inburgering 2021 en de Leerplichtwet. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van taken maatschappelijke zorg: Alphen aan den Rijn heeft een subsidieregeling voor Opvang gepubliceerd en zal voor de drie gemeenten overeenkomsten sluiten voor de uitvoering van Ondersteuning met wonen. Met de ontwerpwijziging van de centrumregeling worden ook deze taken opgenomen in de regeling.
  Sinds 1 juli 2022 is de wet “Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen” van kracht. Deze wet versterkt de positie bij besluitvorming en de controlerende rol van gemeenteraden. De raad heeft hiermee de mogelijkheid vooraf een zienswijze te geven bij het treffen of wijzigen van een GR waaraan de colleges deelnemen.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek.

 8. 04.b

  De fractie van het CDA heeft de volgende vraag gesteld:
  Afgelopen 3 jaar is het beleid op recreatiewoningen 2 x gewijzigd zonder de raad min of meer hierin mee te nemen. Het is mij niet helemaal duidelijk wanneer een beleidsstuk nu wel/niet een collegebevoegdheid is. Kan het college mij hierin duidelijkheid geven?
  Normaliter loopt het antwoord op informatieve vragen via de wethouder, in dit geval is verzocht om de beantwoording, gezien de politieke aard van de vragen, via het college te laten lopen.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde beantwoording op de informatieve vraag van het CDA over collegemandaten bij gewijzigd beleid vast te stellen.

 9. 04.c

  Het presidium krijgt elke maand de jaaragenda voor de komende drie maanden ter bespreking voorgelegd. Dat is in dit geval de maanden september t/m december.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde jaaragenda toe te voegen aan de agenda van het presidium.

 10. 04.d

  N.a.v. een introducerend bezoek aan de Greenport Aalsmeer stelt SVKB vragen over de visievorming door de Greenport Aalsmeer voor het duurzame glastuinbouwgebied De Baan-Sotaweg. In de beantwoording wordt hierop ingegaan.

  Voorgesteld besluit

  Beantwoording schriftelijke vragen vast te stellen.

 11. 04.e

  Volgens het rooster van aftreden van de RvC is bepaald dat de heer C. van Iperen in 2022 moet aftreden uit zijn functie als toezichthoudend commissaris. Na een openbare selectieprocedure is besloten om mevrouw L. Tax te benoemen. Zij past het beste binnen het gevraagde profiel. De functiewissel treedt in werking per 1 juli 2022.

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw L. (Lonneke) Tax per 1 juli 2022 benoemen als nieuw lid van de raad van commissarissen (verder: RvC) van De Tweesprong BV, ter vervanging van de heer C. (Cees) van Iperen.

 12. 04.f

  Tegen het besluit van 23 november 2020 van de gemeenteraad om het bestemmingsplan ‘Kernen Woubrugge-Hoogmade’ vast te stellen is door één appellant beroep ingesteld. Op 3 februari 2022 heeft de zitting hiervoor plaatsgevonden en op woensdag 17 augustus jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. Om de uitspraak te duiden is deze memo opgesteld. Het college wordt voorgesteld akkoord te gaan met de memo en deze ter kennisgeving door te sturen naar de raad.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de memo en deze door te sturen naar de gemeenteraad.

 13. 04.g

  Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026 opgesteld. Het Regionaal Risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de veiligheidsregio bestaan.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  Het bestuur van de veiligheidsregio verzoeken om zich bij de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan vooral te richten op de genoemde aanjagers: Energietransitie, Klimaatverandering, Verdichting en Hyperconnectiviteit.

 14. 04.h

  Het betreft een raadsinformatiebrief waarin de raad wordt geïnformeerd over de afhandeling van het rapport van de Rekenkamercommissie Participatiepraktijk in de gemeente Kaag en Braassem. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de raadsinformatiebrief.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.