Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 17 mei 2022

14:00 - 15:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. A

  In juni 2019 is het Handhavingsbeleid 2019-2023 vastgesteld en het Uitvoeringsprogramma VTH 2019-2023 opgesteld. In het meerjarig uitvoeringsprogramma is helder gemaakt, dat er veel onderwerpen zijn waar inzet van de organisatieonderdelen vergunningverlening, de toezicht en handhaving (zowel op controlerend als op juridisch niveau) nodig is. Via een informatieve brief informeert het college over de uitvoering van vergunningen, toezicht en handhaving in 2021. In 2022 is een toename van het aantal lopende handhavingszaken zichtbaar.
  Het doel is om de gestarte projecten zoveel mogelijk af te ronden en de lopende zaken te normaliseren om zodoende ruimte te creëren voor het nog op te stellen Handhavingsbeleid 2023-2026 en Uitvoeringsprogramma VTH 2023-2026.

 2. B

  De raad wordt met deze brief geïnformeerd dat wij ons niet aanmelden voor een eventuele deelname aan een onderzoek met betrekking tot de Wet maatschappelijke zorg 2015 (Wmo). Het college wordt gevraagd in te stemmen met de brief aan de raad.

 3. C

  Het college legt verantwoording af aan de raad onder overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening voorzien van een controleverklaring en accountantsverslag. Met dit raadsvoorstel legt het college de jaarstukken aan de gemeenteraad voor. De presentatie vindt plaats tijdens de Context en Kaders- avond op 8 juni 2022. De volgende bespreking vindt plaats op raadsavond Visie en Advies op 20 juni 2022. De jaarrekening wordt vastgesteld op 4 juli 2022.

 4. D

 5. E

  De kosten voor energie stijgen fors voor huishoudens. Om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen heeft het rijk extra middelen beschikbaar gesteld om deze groep een eenmalige energietoeslag van € 800 toe te kennen. De uitvoering ligt bij de gemeenten. Voor de besluiten op aanvraag dient het college beleidsregels vast te stellen.

 6. F

  Nadat een eerdere last onder dwangsom is verbeurd, is er in juni 2021 wederom een last onder dwangsom opgelegd vanwege de aanwezigheid van o.a. een terras, een steiger, meubilair en een boot. Nu is bij controle gebleken dat er niet volledig aan die last is voldaan. Zodoende is van rechtswege de opgelegde dwangsom verbeurd, dient deze ingevorderd te worden en kan opnieuw handhaving worden ingezet. Deze weg is in december 2021 ingezet, maar voorgesteld wordt af te wijken van het in december verstuurde voornemen tot opleggen van een last onder dwangsom en nu een last onder bestuursdwang op te leggen.

 7. G

  De initiatiefnemer is voornemens om een appartementencomplex te ontwikkelen. Het complex voorziet in 39 woningen met een winkelplint. Parkeerplekken worden op de 1e verdieping boven de winkelruimte gerealiseerd. Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.