Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 22 november 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  Beantwoording van de schriftelijke vragen van Samen Voor Kaag en Braassem over de vertraging in de realisatie van De Poelen 3 in Braassemerland.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen SvKB De Poelen vast te stellen.

 2. 3.b

  De initiatiefnemer is voornemens om de bunkerboot en de woonboot van plek te verwisselen, het aangrenzende terrein opnieuw in te richten en een extra berging van ca. 25 m² te realiseren aan de Boddens Hosangweg 118a te Woubrugge. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan voorziet in het afstemmen van de bestemmingen op de beoogde herinrichting en de noodzakelijke verruiming van het maximum bebouwd oppervlak. Het college wordt geadviseerd het voorstel voor de raad vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Boddens Hosangweg 118a, Woubrugge’ (NL.IMRO.1884.BPBODHOSANGWEG118A-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
 3. 3.c

  De opdracht welzijn en preventie 2024 is een speerpunt vanuit het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Alle activiteiten die gericht zijn op (het bevorderen van) welzijn en preventie in onze gemeente staan momenteel beschreven in het subsidieprogramma Welzijn & Preventie ‘’Samen maak je het verschil’’. Eind 2023 loopt het programma af. De gemeente gaat bekijken wat er nodig is om dit vanaf 2024 goed te kunnen blijven organiseren. Het college wordt gevraagd hiervoor de bestuursopdracht vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De bestuursopdracht Welzijn en Preventie vast te stellen.

 4. 3.d

  De Stichting Suïcide Preventie Centrum heeft medio september 2022 een brief naar onze gemeenteraad gestuurd over hun aanbod (zowel op het gebied van kennisoverdracht en advisering als op het gebied van concrete activiteiten) om suïcide en pogingen daartoe te voorkomen. Deze brief is door het presidium ingeschaald in categorie 2.Dit betekent dat de reactie op de brief ook met de raad gedeeld moet worden. Het college wordt voorgesteld de reactie op de brief vast te stellen en een afschrift aan de gemeenteraad te sturen.

  Voorgesteld besluit

  De reactie op de brief van de Stichting Suïcide Preventie Centrum vast te stellen en een afschrift aan de gemeenteraad te sturen

 5. 3.e

  Op maandag 12 december staat er een Context en Kaders avond gepland met de gemeenteraad. In het behandelvoorstel wordt de avond kort toegelicht waarin we met de raad in gesprek willen over verschillende onderwerpen die spelen in het sociaal domein. Het betreft onder andere de nieuwe invulling die moet worden gegeven aan de Jeugdhulp en Welzijn en Preventie per 2024.

  Voorgesteld besluit

  Het behandelvoorstel ter bespreking aan te bieden aan het presidium.

 6. 3.f

  In Holland Rijnland wordt er gewerkt aan een nieuwe Regionale woonagenda en Huisvestingsverordening. Op 30 november vindt er voor de gemeenteraad nog een sub-regionale bijeenkomst plaats om daarover bijgepraat te worden. Vervolgens kan de gemeenteraad op de C&K-avond van januari/februari 2023 nog een verdiepend gesprek met Holland Rijnland voeren over deze documenten. De Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening liggen dan ook, volgens de huidige planning, ter inzage t/m 21 maart 2023. Op basis van deze bijeenkomst kan (indien nodig) een zienswijze geschreven worden. De gemeenteraad heeft op deze manier de gelegenheid om inhoudelijk te reageren op de Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening. De C&K avond is bedoeld als verdiepende sessie over deze nieuwe beleidsdocumenten voor en van Holland Rijnland.

  Voorgesteld besluit

  Het procesvoorstel ter bespreking aan te bieden aan het presidium van 28 november 2022.

 7. 3.g

  Tegen het besluit van 26 oktober 2020 van de gemeenteraad om het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’ vast te stellen is door zes appellanten beroep ingesteld. Op 19 mei 2022 heeft de zitting hiervoor plaatsgevonden en op woensdag 9 november jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. Om de uitspraak te duiden is deze raadsinformatiebrief opgesteld. Het college wordt voorgesteld akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief en deze ter kennisgeving door te sturen naar de raad.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de gemeenteraad.

 8. 3.h

  Er is helaas weer uitloop in planning van het Dorpshart Leimuiden, in het bijzonder bij de werkzaamheden aan de Grietpolderweg. De ontwikkelaar SBB zal dit vandaag kenbaar maken op “De Bouwapp”.
  Met de raadsinformatiebrief willen wij de raad tijdig op de hoogte stellen van dit nieuwsbericht.

  Voorgesteld besluit

  Raadsinformatiebrief van 18 november inzake de Grietpolderweg te bekrachtigen.

 9. 3.i

  De verordening die het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen regelt moet aangepast worden aan de huidige regelgeving.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld de verordening gegevensverstrekking BRP gemeente Kaag en Braassem 2022 vast te stellen.

 10. 3.j

  De gemeenten in Holland Rijnland voeren per 2023 de taken op het gebied van maatschappelijke zorg zoveel mogelijk lokaal of in subregionaal verband uit. Een klein aantal taken blijft regionaal uitgevoerd worden. Afspraken over de inhoud, verantwoordelijkheid en de financiering van deze regionale taken gaan de colleges vastleggen in een Samenwerkingsovereenkomst.
  De Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Zorg 2023 Holland Rijnland heeft de vorm van een centrumregeling. Deze vorm past bestuurlijk en juridisch het beste bij de ambities en wensen voor de samenwerking.
  Elke gemeenteraad in Holland Rijnland heeft de mogelijkheid vooraf bij hun college een zienswijze in te dienen op het treffen van deze GR. Het indienen van de zienswijze is één van de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) die per 1 juli 2022 direct in werking getreden is. Deze wijziging versterkt de positie bij besluitvorming en de controlerende rol van gemeenteraden. Met deze zienswijze heeft de gemeenteraad de mogelijkheid (bij) te sturen op GR-en door aan te geven het ergens niet mee eens te zijn, zorgen te uiten of juist steun uit te spreken.

  Voorgesteld besluit

  1. De Ontwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg 2023 Holland Rijnland vast te stellen;
  2. Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen waarin wordt voorgesteld:
   geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg 2023 Holland Rijnland.
 11. 3.k

  Onlangs is aan de gemeenteraden van de drie Rijnstreekgemeenten de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen met betrekking tot een wijziging van de Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek in de Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek. De aanleiding voor de wijziging van de regeling is een uitbreiding van taken die Alphen aan den Rijn uitvoert voor Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Inmiddels voert Alphen aan den Rijn ook taken uit met betrekking tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet inburgering 2021 en de Leerplichtwet. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van taken maatschappelijke zorg: Alphen aan den Rijn heeft een subsidieregeling voor Opvang gepubliceerd en zal voor de drie gemeenten overeenkomsten sluiten voor de uitvoering van Ondersteuning met wonen.
  De drie gemeenteraden hebben aangegeven geen zienswijze naar voren te brengen. Er is dan ook geen aanleiding de Ontwerp regeling te wijzigen. Daarom wordt conform de wet nu aan de gemeenteraden gevraagd toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Participatiewet te wijzigen in de Centrumregeling Sociaal Domein Rijnstreek.

  Voorgesteld besluit

  1. De wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Participatiewet in de Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek vast te stellen onder voorbehoud van goedkeuring hiervoor van de raad.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
   Toestemming te verlenen voor de het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Participatiewet in de Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek.
  3. De gewijzigde regeling bekend te maken na toestemming van de drie gemeenteraden van de Rijnstreekgemeenten.
 12. 4.a

  Het bestuur van winkeliersvereniging Winkelhart Roelofarendsveen heeft in de afgelopen maanden de wens uitgesproken om voor het centrum van Roelofarendsveen een zogenoemde bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te stellen. Overleg tussen het bestuur en de gemeente heeft geleid tot een BIZ-activiteitenplan voor de periode 2023-2027.

  Voorgesteld besluit

  1. Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld
   a. Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het Winkelhart Roelofarendsveen te gemeente Kaag en Braassem in te stellen onder voorwaarde dat uit de te houden draagvlakmeting blijkt, dat er conform de Wet op de Bedrijveninvesteringszones voldoende steun is bij de ondernemers.
   b. De Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelhart Roelofarendsveen 2023-2027 vast te stellen.
   c. De opbrengst van de BIZ-heffing jaarlijks en na aftrek van de perceptiekosten als subsidie beschikbaar te stellen aan de Stichting BIZ Winkelhart Roelofarendsveen.
  2. De Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Winkelhart Roelofarendsveen 2023 – 2027 met Stichting BIZ Winkelhart Roelofarendsveen aan te gaan.
   Burgemeestersbesluit:
  3. Wethouder N. van Egmond te machtigen de Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Winkelhart Roelofarendsveen 2023 – 2027 te ondertekenen.
 13. 4.b

  Het college wordt voorgesteld om conform het advies van de commissie het bestreden besluit te herroepen. Dit omdat uit de heroverweging van het bestreden besluit is gebleken dat de aangevraagde omgevingsvergunning reeds van rechtswege is verleend.

  Voorgesteld besluit

  Conform het advies van de commissie de bezwaarschriften gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen.

 14. 4.c

  Er zijn schriftelijk vragen gesteld door D66 over het worden van een Regenbooggemeente. Het college wordt gevraagd de beantwoording van deze vragen vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen Regenbooggemeente vast te stellen.

 15. 4.d

  De Verordening geeft het gemeentelijk beleid weer met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Jaarlijks kijken de Rijnstreekgemeenten of de Verordening geactualiseerd moet worden. Voor 2023 is dit het geval vanwege landelijke ontwikkelingen en wetswijzigingen, jurisprudentie en de doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg. De belangrijkste wijzigingen voor de Verordening zijn: Het opnemen van de Maatwerkvoorziening Ondersteuning met wonen en Opvang, en het vervallen van de individuele studietoeslag omdat deze nu landelijk is geregeld.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld

  1. De Verordening sociaal domein 2023 Kaag en Braassem vast te stellen.
 16. 4.e

  Recent heeft het college de vergaderopzet van Holland Rijnland in het college besproken en is de vertegenwoordiging van Kaag en Braassem in de diverse commissies vastgesteld. Op 23 november vindt de eerstvolgende Regiodag plaats. Voor de commissies Maatschappij, Duurzaamheid, Energie & Groen, Wonen, Bestuur & Middelen is voor de inbreng vanuit Kaag & Braassem een annotatie gemaakt. Ook voor de verdiepingsessies over proposities en het PHO Jeugd zijn annotaties opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De annotaties voor de regiodag op 23 november 2022 vast te stellen en deze te laten inbrengen door de portefeuillehouders in de diverse commissies.

 17. 4.f

  De gemeentelijke belastingverordeningen die in 2023 van kracht worden, moeten ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. De besluiten die zijn genomen bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 zijn hierin verwerkt.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:

  1. De belastingverordeningen 2023 vast te stellen;
  2. Het geactualiseerde kostendekkingsplan bij GRP 2019-2023 vast te stellen.
 18. 4.g

  Op maandag 12 december staat de evaluatie huisvesting arbeidsmigranten geagendeerd voor de avond met de gemeenteraad. In het behandelvoorstel wordt de avond toegelicht waarin we met de raad in gesprek gaan over de uitkomsten van de evaluatie, met mogelijk wijzigingen van het beleid tot gevolg.

  Voorgesteld besluit

  Het behandelvoorstel ter bespreking aan te bieden aan het presidium.

 19. 4.h

  Het presidium krijgt elke maand de jaaragenda voor de komende maanden ter bespreking aangeboden. Dat is in dit geval de maanden november-december.

  Voorgesteld besluit

  De jaaragenda ter bespreking aan te bieden aan het presidium.

 20. 4.i

  In het afgelopen jaar hebben onze inwoners en ondernemers te maken gehad met forse prijsstijgingen van onder andere energie en voedingsmiddelen. Dat maakt dat een groeiend aantal inwoners steeds meer moeite heeft om rond te komen. Naast het doorvoeren van een landelijke maximum normering voor de energietarieven is het ook mogelijk om lokaal te ondersteunen. Het college stelt daarom de raad voor inwoners en ondernemers een kleine extra bijdrage te geven, als signaal dat we erkennen dat dit een lastige financiële periode is. Met het overschot op de begroting 2022 is dit een passende geste.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  Een eenmalige tegemoetkoming van € 50 te verstrekken aan alle huishoudens / ondernemers en deze te verwerken middels een aparte kohier.

 21. 4.j

  Met de vaststelling van het Masterplan Sportpad heeft de gemeente een hoge, unieke ambitie neergezet. Namelijk, één integraal gebied ontwikkelen. Midden in het hart van Roelofarendsveen/Oude Wetering/Nieuwe Wetering. Waar sport, cultuur, onderwijs, wonen én zorg voor alle inwoners van 0-100 jaar samenkomen.
  In dit voorstel wordt een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd om de nieuwbouw van KC Noord en De Tweesprong (onderdeel van het Masterplan) verder uit te werken:
  • We gaan samen met de architect "rekenen en tekenen". Hierdoor kunnen we de integrale visie daadwerkelijk verder vormgeven.
  • Rond de zomer 2023 is er een definitief technisch ontwerp/bestek.

  Voorgesteld besluit

  1. Op grond artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 onder b Wet open overheid geheimhouding op te leggen op bijlage 1 Investerings-kostenoverzicht en bijlage 2 Onderbouwing kosten tot na gunning van de bouwwerkzaamheden;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  3. De voorbereidingskredieten voor de investeringen uit fase 1 beschikbaar te stellen:
   a. Nieuwbouw Kindcentrum Noord: € 955.000 (gedekt via de stelpost Sportpad).
   b. Nieuwbouw Tweesprong: € 955.000 (gedekt via de stelpost Sportpad).
  4. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.