Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 30 augustus 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 03.a

  Sinds 2022 is de SOZ verantwoordelijk voor de inkoop, financiering en monitoring van de regionaal ingekochte jeugdhulp. De SOZ is een gemeenschappelijke regeling. Vanuit de gemeente moet een (plaatsvervangend) bestuurslid van de SOZ worden aangewezen. Voorgesteld wordt om wethouder Van Duin aan te wijzen als bestuurslid en de heer Van Egmond als plaatsvervangend bestuurslid.

  Voorgesteld besluit

  1. Wethouder G. van Duin, in zijn rol als portefeuillehouder Jeugd, aan te wijzen als bestuurslid voor de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland namens onze gemeente voor de huidige zittingsperiode;
  2. Wethouder N. van Egmond aan te wijzen als plaatsvervangend bestuurslid voor de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland namens onze gemeente voor de huidige zittingsperiode.
 2. 03.b

  De gemeente heeft een juridische en belastingtechnische verplichting om de inhuur van personeel aan te besteden. Derhalve is de gemeente op 24 mei 2022 een aanbesteding gestart voor de inkoop van een dynamisch aankoopsysteem (hierna DAS). Op de aanbesteding heeft één partij, Flextender, zich ingeschreven. De gunningscommissie heeft de inschrijving van Flextender beoordeeld met een score van 94 van de 100 punten. Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de definitieve gunning aan Flextender.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de definitieve gunning van de opdracht ‘Dynamisch aankoopsysteem t.b.v. inhuur personeel’ aan Flextender.

 3. 03.C

  De overheid kan rechtmatig handelen en toch schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door het treffen van een planologische maatregel, het verlenen van een vergunning of door een feitelijke handeling zoals het tijdelijk afsluiten van een openbare weg vanwege werkzaamheden. Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting titel 4.5 van de Awb in werking getiteld ‘nadeelcompensatie’ welk begrip veel breder is dan enkel schade door planologische maatregelen. Op hetzelfde tijdstip treedt naar verwachting afdeling 15.1 van de Omgevingswet in werking en hier staan aanvullende criteria opgenomen aan de hand waarvan een schadeclaim beoordeeld dient te worden. Deze verordening sluit aan op de toekomstige wetgeving en regelt onder meer het procedurele gedeelte van nadeelcompensatie, d.w.z. hoe deze verzoeken intern in behandeling worden genomen.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld de Verordening Nadeelcompensatie Kaag en Braassem 2022 vast te stellen.

 4. 03.d

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een drijvend bouwwerk en het plaatsen van een steiger aan de Molendijk 15 te Oude Wetering. Het college wordt voorgesteld om onder beantwoording van de zienswijzen een positief en ongewijzigd definitief besluit te nemen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen.
  2. Een positief ontwerpbesluit te nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een drijvend bouwwerk en een steiger aan de Molendijk 15 te Oude Wetering.
 5. 03.e

  De initiatiefnemer is voornemens om twee vrijstaande woningen te realiseren op het perceel Achterpad 21 in Rijwetering, nadat alle bestaande bebouwing is gesloopt. Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.

  Voorgesteld besluit

  1. Het realiseren van een extra woning op Achterpad 21 te Rijpwetering wenselijk te vinden, onder de volgende voorwaarden:
   a. alle bebouwing op en bij het perceel dient gesloopt te zijn alvorens de nieuwe woningen gerealiseerd worden;
   b. de woningen dienen aan te sluiten bij het karakter van het lint en de uitgangspunten van de Nota Inbreidingslocaties vormen hiervoor de basis;
   c. er dient in een vroeg stadium afstemming te worden gezocht met het hoogheemraadschap i.v.m. de beoogde bouw binnen de beschermingszone van de waterkering;
   d. er dient een afdracht gedaan te worden in het sociale vereveningsfonds om te voldoen aan de eis van 30% sociale woningbouw.
  2. Indiener te verplichten de omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte te stellen van de voorgenomen ontwikkeling en een terugkoppeling te geven van de reacties van omwonenden/belanghebbenden waarin wordt aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben (gekregen).
 6. 04.a

  Er zijn raadsvragen gesteld over het verlenen van de omgevingsvergunning voor de recreatiewoning aan de Buurterpolder 3z2 te Rijpwetering. Deze vragen zijn reeds beantwoord, maar in bijgevoegde brief wordt aanvullende informatie gegeven. Het college wordt voorgesteld om in te stemmen met deze brief.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het aan de gemeenteraad voorleggen van aanvullende informatie over het verlenen van de omgevingsvergunning voor de recreatiewoning aan de Buurterpolder 3z2 te Rijpwetering.

 7. 04.b

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een B&B in de vm. watertoren op de Noordhoek in Roelofarendsveen.
  Het college wordt voorgesteld af te zien van de bijbehorende parkeereis ingevolge de Nota vereveningsfondsen Kaag en Braassem.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het niet toepassen van de Nota vereveningsfondsen voor wat betreft de bestemmingsreserve Parkeren.

 8. 04.c

  De huidige overeenkomst voor de opdracht Woningaanpassingen en Deuropeners loopt op 1-3-2023 af. Er zal een nieuwe opdracht op de markt worden gezet door Servicepunt71 (SP71). Hierbij sluiten de Rijnstreekgemeenten gezamenlijk aan. In dit advies wordt voorgesteld om SP71 te mandateren om de aanbestedingsprocedure te leiden.

  Voorgesteld besluit

  1. Servicepunt 71 te mandateren voor het uitvoeren van de aanbestedingsprocedure voor de opdracht Woningaanpassingen en Deuropeners.
  2. Burgermeester: manager afdeling Ontwikkeling te machtigen de hiervoor benodigde documenten te ondertekenen.
 9. 04.d

  De gemeente ontving een mail over het opkopen van vakantieparken in het algemeen en camping Spijkerboor in het bijzonder. Ofschoon er geen concrete vraag is gesteld maar een oproep wordt gedaan aan de politiek van Kaag en Braassem is er een conceptantwoord geformuleerd waarin wordt ingegaan op de situatie van camping Spijkerboor.

  Voorgesteld besluit

  Antwoord op mail vast te stellen en door te geleiden naar de raad.

 10. 04.e

  De gemeente heeft ook het voorgaande Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2016-2021 ondertekend. Met deze deelname hebben we al aangegeven werk te willen maken van maatschappelijk verantwoord inkopen. Met dit manifest kunnen we nu de volgende stap zetten.

  Voorgesteld besluit

  • In te stemmen met deelname aan het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025;
  • Wethouder Van Egmond te mandateren het manifest te ondertekenen.

 11. 04.f

  De gemeente heeft een dijkperceel bij het Kloofpad te Leimuiden in eigendom. De gemeente is voornemens om hier gezamenlijk met Stichting Woondiensten Aarwoude sociale huurwoningen te ontwikkelen. Met dit voorstel vragen wij het college de intentie voor deze samenwerking te bekrachtigen en met de publicatie voor deze voorgenomen grondverkoop in te stemmen.

  Voorgesteld besluit

  1. De intentie voor ontwikkelen van sociale woningbouw bij het Kloofpad te bekrachtigen.
  2. In te stemmen met de publicatie tot het voornemen om grond te verkopen aan het Kloofpad te Leimuiden.
 12. 04.g

  Op 31 december 2022 eindigen onze overeenkomsten met de huidige aanbieders voor het bieden van huishoudelijke ondersteuning. Om voor de komende jaren een goede invulling aan de huishoudelijke ondersteuning te kunnen (blijven) bieden, wordt een aanbesteding uitgevoerd.

  Voorgesteld besluit

  1. De Europese openbare aanbestedingsprocedure Huishoudelijke Ondersteuning 2023-2026 te starten met bijgevoegd aanbestedingsdocument en bijbehorende bijlagen;
  2. Wethouder G. van Duin te mandateren om kleine wijzigingen aan het aanbestedingsdocument en de bijbehorende bijlage aan te brengen.