Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 6 december 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  Tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom voor het realiseren van een schutting in strijd met het bestemmingsplan aan het Noordeinde 122 te Leimuiden is bezwaar ingediend. Na een hoorzitting heeft de commissie voor bezwaarschriften een advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar. De commissie adviseert om het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten.

  Voorgesteld besluit

  Het bezwaar conform het advies van de commissie ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten.

 2. 3.b

  Het plan gaat over het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Het bestemmingsplan zal als ontwerp ter visie worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Sotaweg 31’ in procedure te brengen.
  2. De planschade-overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer.
  3. Het concept raadsvoorstel vast te stellen onder voorbehoud dat er geen zienswijzen worden ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan.
 3. 3.c

  Het plan gaat over het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning. Het wijzigingsplan zal als ontwerp ter visie worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Geestweg 65’ in procedure te brengen.
  2. De planschadeovereenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer.
 4. 3.d

  Elk jaar zijn wij verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren onder de Wmo-cliënten. Dit jaar is een uitgebreide vragenlijst gestuurd met hierop 328 reacties. Ten opzichte van voorgaande jaren beoordelen inwoners met een Wmo-indicatie de gemeente in 2021 vrijwel net zo positief als in 2020. Op veel punten zijn het minimale verschillen, maar er blijven aandachtspunten waar de gemeente zich op zal moeten gaan richten.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 vast te stellen en te versturen naar de raad.

 5. 3.e

  Beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA over subsidie voor de voedselbank. De Voedselbank heeft gevraagd om een verhoging van de subsidie, van 4.000 euro naar 8.000 euro.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA over de subsidie voor de Voedselbank vast te stellen.

 6. 3.f

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor diverse voorzieningen op een perceel nabij Aderpolder 4 te Kaag. Nu de gemeenteraad de ontwerpverklaring van geen bezwaar heeft geweigerd, wordt het college voorgesteld om een negatief ontwerpbesluit te nemen op de aangevraagde omgevingsvergunning.

  Voorgesteld besluit

  Een negatief ontwerpbesluit te nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van vier aanlegpalen, twee seizoensligplaatsen, een walstroomvoorziening en een septictank nabij het perceel Aderpolder 4 te Kaag.

 7. 4.a

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten op het perceel Conservenweg 191 – 197 te Roelofarendsveen
  Het college wordt voorgesteld om, onder het stellen van diverse voorwaarden, de omgevingsvergunning te verlenen.
  Tevens worden omwonenden die eerder contact hebben gezocht met de gemeente hierover schriftelijk geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  1. De omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de bestemming om het huisvesten van maximaal 250 arbeidsmigranten mogelijk te maken aan de Conservenweg 191 - 197 te Roelofarendsveen
  2. Aan de vergunning voorwaarden te verbinden met betrekking tot de huisvestingscriteria vanuit de Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten
  3. Aan de vergunning voorwaarden te verbinden met betrekking tot de brandveiligheid.
  4. De vergunning te verlenen voor tien jaar.
  5. Omwonenden die eerder contact hebben gezocht met de gemeente te informeren met bijgevoegde brief.
 8. 4.b

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het huisvesten van zes arbeidsmigranten op het perceel Ripselaan 5b in Rijpwetering. Het college wordt voorgesteld om, onder het stellen van diverse voorwaarden, de omgevingsvergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. De omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de bestemming om het huisvesten van maximaal zes arbeidsmigranten mogelijk te maken (te legaliseren) op de locatie Ripselaan 5b in Rijpwetering.
  2. Aan de vergunning de nodige voorwaarden te verbinden op basis van de Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten, inclusief het aantal arbeidsmigranten per slaapkamer.
  3. Aan de vergunning een extra voorwaarde te verbinden met betrekking tot de brandveiligheid.
 9. 4.c

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten op het perceel Sotaweg 27-29 te Roelofarendsveen.
  Het college wordt voorgesteld om, onder het stellen van diverse voorwaarden, de omgevingsvergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. De omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de bestemming om het huisvesten van maximaal 88 arbeidsmigranten mogelijk te maken aan de Sotaweg 27-29.
  2. Voorwaarden te verbinden met betrekking tot de huisvestingscriteria vanuit de Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten aan de vergunning
  3. Voorwaarden te verbinden met betrekking tot de brandveiligheid aan de vergunning.
  4. De vergunning te verlenen voor tien jaar.
 10. 4.d

  De gespreksnotitie huisvesting arbeidsmigranten inclusief bijlagen aan te bieden aan de gemeenteraad ter voorbereiding op de C&K avond van 12 december.

  Voorgesteld besluit

  Op maandag 12 december staat de evaluatie huisvesting arbeidsmigranten geagendeerd voor de avond met de gemeenteraad. Het doel van avond is met de raad in gesprek te gaan over de uitkomsten van de evaluatie. Ter voorbereiding op de avond ontvangt de raad een gespreksnotitie aan de hand waarvan het gesprek gevoerd zal worden. De verschillende bijlagen worden eveneens ter kennisgeving gedeeld met de raad.

 11. 4.e

  MeerWonen heeft verzocht om lokaal maatwerk van toepassing te verklaren op 38 eengezinswoningen in het nieuwbouwproject Braassemerland 3B te Roelofarendsveen. Deze woningen zullen bij de eerste aanbieding met voorrang worden toegewezen aan woningzoekenden die een sociale huurwoning in Kaag en Braassem achterlaten, wat direct zorgt voor doorstroming in de lokale woningmarkt. Het college dient hier op grond van artikel 15 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland een besluit over te nemen.

  Voorgesteld besluit

  1. Naar aanleiding van verzoek van MeerWonen op grond van artikel 15 Huisvestingsverordening Holland Rijnland te bepalen dat bij de eerste toewijzing van 38 eengezinswoningen in het nieuwbouwproject Braassemerland 3B voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die een sociale huurwoning in Kaag en Braassem achterlaten.
  2. De brief aan MeerWonen, als antwoord op het verzoek vast te stellen.
 12. 4.f

  De initiatiefnemers willen zes vrijstaande woningen realiseren nadat alle bestaande bebouwing op het perceel Europaplantsoen 58 in Hoogmade is gesloopt. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het initiatief is eerder al eens kenbaar gemaakt en het college heeft hier op 29 maart 2022 een positieve grondhouding op ingenomen. Het ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het eerdere verzoek. Het bestemmingsplan zal als ontwerp ter visie worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Europaplantsoen 58, Hoogmade’ vast te stellen en deze voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.
  2. De anterieure overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemers.
  3. Het pro-formaraadsvoorstel vast te stellen onder voorbehoud dat er geen zienswijzen worden ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan.
 13. 4.g

  Op basis van het grondbeleid wordt u voorgesteld om de grondprijzenbrief 2023 vast te stellen en aan de raad te zenden ter kennisname.

  Voorgesteld besluit

  De grondprijzenbrief voor het jaar 2023 vaststellen te stellen en aan te bieden aan de raad.

 14. 4.h

  De afgelopen maanden is er op verschillende manieren informatie aan de gemeenteraad voorgelegd over de Integrale Kindcentra (IKC): bij het vaststellen van de begroting, in het College Uitvoeringsprogramma en er liggen besluiten voor over de afzonderlijke IKC-ontwikkelingen.
  Met de raadsinformatiebrief wordt een overzicht gegeven van de verschillende ontwikkelingen en hoe invulling wordt gegeven aan de hoge ambities.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief Integrale Kindcentra vast te stellen