Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 4 oktober 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 03.a

  Er zijn schriftelijke vragen gesteld door SvKB over de problemen bij de brug Noordplein-Zuidplein. Deze zijn beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met beantwoording schriftelijke vragen.

 2. 03.b

  Elke raadsvergadering wordt de lijst ingekomen stukken, waaronder de categorie II-en III-brieven, geagendeerd. Een nieuwe werkafspraak is dat voor de raadsvergadering de lijst met de categorie II- en III-brieven in het college aan de orde wordt gesteld. Zo nodig wordt een stand van zaken toegevoegd als de brief nog niet is beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  in te stemmen met de lijst ingekomen stukken – categorie II- en III-brieven

 3. 04.a

  Er zijn schriftelijke vragen gesteld door Mooi Kaag en Braassem over de stijgende energieprijzen en de gevolgen daarvan op het zwembad, sportverenigingen en huishoudens. Deze worden beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met beantwoording schriftelijke vragen.

 4. 04.b

  Tegen de besluiten tot verlening van omgevingsvergunningen voor het realiseren van drie en elf aanlegsteigers nabij de Hofdijklaan 53 en 55 te Oud Ade zijn vier bezwaarschriften ingediend door omwonenden. Na een hoorzitting heeft de commissie voor de bezwaarschriften een advies uitgebracht over de te nemen beslissing op de bezwaren. Het college wordt voorgesteld om contrair te gaan aan het advies van de commissie voor bezwaarschriften en de bezwaarschriften ongegrond te verklaren.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het ongegrond verklaren van de bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunningen voor de Hofdijklaan 53 en 55 te Oud Ade;
  2. In te stemmen met het toekennen van een dwangsom (€ 138,00) aan bezwaarmaker n.a.v. de ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op de bezwaarschriften.
 5. 04.c

  In april 2021 heeft de gemeenteraad het Masterplan Sportpad vastgesteld. Met het vaststellen van dit Masterplan heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan zoals deze door het ‘kernteam Sportpad ’ is opgesteld. Na het vaststellen van het Masterplan is gestart met het vervolgproces. Dit proces is onder te verdelen in drie deelprojecten:

  1. Deelproject 1: Uitwerken van de plannen voor het kindcluster en het Sportbedrijf en komen tot een definitief kredietvoorstel ten behoeve van de uitvoering.
  2. Deelproject 2: voordat deelproject 2 tot uitvoering kan komen moet een businesscase worden uitgewerkt.
  3. Bestemmingsplan: starten met het proces tot wijzigen van het bestemmingsplan.
   Sinds de vaststelling van het Masterplan is gewerkt aan de uitvoering van deze deelprojecten. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de uitwerking van deelproject 1 (Kredietvoorstel deelproject 1) en deelproject 3 (bestemmingsplan). Deelproject 2 (deelproject 2 ontwikkeling) is nu in een fase beland waarbij de raad moet besluiten over het vervolgtraject.
   De gemeenteraad wordt gevraagd of zij kan instemmen met de gemaakte plannen zodat de verenigingen een subsidieaanvraag kunnen voorbereiden voor de uitvoering van deelproject 2, en er een slag gemaakt kan worden in de ontwikkeling van de vrijvallende locaties en het vervangen van het hoofdriool.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:

  1. In te stemmen met de reconstructie van de ‘Deelproject 2 ontwikkeling’ aan het Sportpad, met als doel het toekomstbestendig inrichten van het buitensportpark, en het realiseren van een aansluiting op de ontwikkeling van het KC-Noord en Sportbedrijf.
  2. Een bijdrage van € 7,84 miljoen beschikbaar te stellen voor het project op basis van werkelijk gemaakte en betaalde kosten (dus meevallers blijven bij de gemeente).
  3. In te stemmen met de volgende dekkingsvoorstellen:
   a. € 1,30 miljoen, dekken uit budgetten sportvelden;
   b. € 4,10 miljoen, dekken uit opbrengst uit vrijvallende locaties;
   c. € 2,44 miljoen, dekken ten laste van het begrotingsresultaat (budgettaire ruimte);
   Waarbij de budgettaire effecten zijn vertaald in de financiële paragraaf.
  4. Uitvoering van de reconstructie onder te brengen bij de verenigingen door middel van een nader uit te werken subsidie aanvraag.
  5. De vervanging van het hoofdtransport riool onder het sportpark mee te nemen in de renovatie van het sportpark (meekoppelkans).
  6. De grondpositie van Meerwonen op Gogherweide en de aanleunwoningen aan de Piet Mondriaanlaan uit te ruilen voor een grondpositie op scholeneiland, waar Meerwonen een minimaal gelijk aantal woningen van Gogherweide kan realiseren.
  7. In te stemmen met het opnemen van de volgende stelposten in de begroting:
   a. Ophogen budget 6052000/4380000 met € 250.000
   b. Verlagen budgettaire ruimte op 6008000 met € 250.000
 6. 04.d

  De gemeenteraad is bevoegd om de Programmabegroting vast te stellen. Met het vaststellen van deze Programmabegroting kan het college aan de slag met de door de raad beschikbaar gestelde middelen om uitvoering te geven aan de in de programmabegroting opgenomen beleidsdoelen en inspanningen. De programmabegroting wordt uiterlijk 15 november 2022 aan de provincie aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen waarin wordt voorgesteld:

  1. De Programmabegroting 2023 met de volgende uitgangspunten vast te stellen:
  2. Instemmen met de doelen, resultaten en inspanningen, zoals opgenomen in de richtmonitor, verwerkt in de programma’s 1 tot en met 3 van deze programmabegroting;
  3. Instemmen met de financiële kaders, zoals verwoord in de begroting op pagina 94;
  4. Instemmen met de nieuwe systematiek van risico-inventarisatie en risicomanagement;
  5. Opdracht geven aan het college om de nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2023 vervroegd te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe systematiek en de aangepaste nota vast te laten stellen door uw raad;
  6. Instemmen met het verwerken van de financiële effecten van de September circulaire als eerste begrotingswijziging op de begroting 2023-2026.
  7. De geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2023 vast te stellen.
 7. 04.e

  De VNG is in juni 2020 gestart met de verbeteragenda hulpmiddelen. Dit om de toegang en de levering van Wmo hulpmiddelen te verbeteren. Voor gebruikers van een complex hulpmiddel waren er veel problemen met het tijdig leveren en het aanpassen van een hulpmiddel. Ook bij verhuizingen naar een andere gemeente of naar een zorginstelling was er een te complexe procedure over de overname of nieuwe verstrekking van een hulpmiddel. De VNG heeft samen met gemeenten, leveranciers van hulpmiddelen, zorgverzekeraars en belangenorganisatie het actieplan verder uitgewerkt. Er zijn uiteindelijk twee convenanten opgesteld. De VNG verzoekt alle gemeenten deze convenanten te ondertekenen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen aan te gaan inclusief de lokale oplegger.
  2. Het Convenant Maatwerkprocedure Toegang bij individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen aan te gaan inclusief de lokale oplegger.
 8. 04.f

  De Adviesraad heeft schriftelijke vragen gesteld en advies uitgebracht. Vragen en advies hebben betrekking op de Opdracht Ondersteuning met wonen. Hierbij wordt gevraagd om in te stemmen met de concept beantwoording.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgaande antwoorden op de vragen van de Adviesraad Sociaal Domein.

 9. 04.g

  In september 2021 is door het college besloten om als gemeente zelf alle Wmo-taken op het gebied van maatschappelijke zorg uit te (laten) voeren (doordecentralisatie) die nu gemandateerd zijn aan en uitgevoerd worden door centrumgemeente Leiden. We hebben het dan over de opvang voor inwoners die dak- en/of thuisloos zijn geraakt (Opvang), ondersteuning voor inwoners die vanwege een psychische aandoening tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen (Ondersteuning met wonen) en taken op het gebied van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), waaronder verslavingszorg. Gemiddeld maken er jaarlijks 300 inwoners aanspraak op deze opvang en ondersteuning, waarvan 55 op de wachtlijst. Als gevolg van deze doordecentralisatie zorgen we ervoor dat benodigde hulp eerder, dichterbij de vertrouwde thuissituatie en meer in samenhang met andere sociale activiteiten en de lokale hulpverlening wordt georganiseerd. In december 2021 besloot het college dat de gemeente Alphen aan den Rijn namens de Rijnstreek uitvoering zal geven aan deze taken.
  Om de benodigde opvang en ondersteuning voor inwoners uit de Rijnstreek die aanspraak maken op de (sub)regionale maatschappelijke zorg goed te regelen per 1 januari 2023 is een besluit nodig over:

  1. samenwerkingsafspraken in Holland Rijnland (via een mandaat aan centrumgemeente Leiden voor de specialistische maatschappelijke zorg) én de Rijnstreek (via de DVO beleidsadvisering en contractmanagement Ondersteuning met wonen, Opvang, Toegang Plus) over de uitvoering en financiering van de taken maatschappelijke zorg;
  2. de toegezegde informatievoorziening hierover naar de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. Om de benodigde (financiële) samenwerkingsafspraken maatschappelijke zorg in de Rijnstreek en binnen Holland Rijnland goed te organiseren:
   1.1. De Dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke zorg Rijnstreek (bijlage 2.1) inclusief bijlagen aan te gaan, waarmee besloten wordt:
   1.1.1. dat Alphen aan den Rijn namens de Rijnstreekgemeenten per 2023 de taken Ondersteuning met wonen en Opvang (waaronder de toegang plus) uitvoert en financiert;
   1.1.2. alle huidige en toekomstige middelen van de Rijnstreek als één totaal in te zetten voor de taken maatschappelijke zorg Rijnstreek en het realiseren van de opbouwopgave;
   1.1.3. een reserve in te stellen bij gemeente Alphen aan den Rijn ten behoeve van de maatschappelijke zorg Rijnstreek en te voeden met de resterende nog niet bestede middelen per betreffende boekjaar;
   1.1.4. op basis van een evaluatie in 2033 te bepalen wat de benodigde en structurele omvang van de reserve maatschappelijke zorg Rijnstreek dient te zijn vanaf 2034 op basis van het historisch gebruik en toekomstige prognoses.
   1.2. Mandaat te verlenen aan gemeente Leiden voor de uitvoering en financiering van de ondersteuning die door de gemeenten van Holland Rijnland zijn aangemerkt als ‘specialistische maatschappelijke zorg’ conform bijlage 2.2.
  2. Voor de financiering van de maatschappelijke zorg:
   2.1. De verdeling van de budgetten maatschappelijke zorg (conform tabel onder financiële consequenties) vast te stellen en op te nemen in de programmabegroting 2023 en verder;
   2.2. De financiële gevolgen van beslispunt 1.1 en 3 te dekken binnen de meerjarig beschikbare middelen voor de maatschappelijke zorg;
   2.3. Alle middelen van het Rijk en gemeente Leiden voor de maatschappelijke zorg, minus het budget dat verschuldigd is aan de Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek voor de uitvoering van Ondersteuning Plus, beschikbaar te stellen aan gemeente Alphen aan den Rijn voor de uitvoering en financiering taken Ondersteuning met wonen en Opvang;
   2.4. Een bedrag van € 27.581 voor het jaar 2023 te reserveren van de post Beschermend wonen ter dekking van kosten implementatie taken maatschappelijke zorg en dit verwerken in de voorjaarsnota 2023;
   2.5. Als gevolg van beslispunt 1.1.2. vanaf 2023 een gezamenlijke reserve in te stellen bij gemeente Alphen aan den Rijn met als doel de beoogde opbouwopgave te realiseren.
  3. Om de taken voor de maatschappelijke zorg goed te organiseren in te stemmen met het addendum voor de optionele opdracht Ondersteuning Plus & Toegang Plusconform bijlage 5 & 6.
  4. De raadsinformatiebrief (bijlage 4) te versturen aan de gemeenteraad over de voortgang van de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg Rijnstreek;
  5. Gemeente Kaag en Braassem mandateert dan wel machtigt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn om de raamovereenkomsten Ondersteuning met wonen 2023 tot en met 2026 Rijnstreekgemeenten, te ondertekenen en de subsidiebeschikking Opvang af te geven, en uitvoering te geven aan de opdracht Toegang Plus.
  6. De manager Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem te mandateren voor mandaatverlening aan gemeente Leiden.
 10. 04.h

  De griffie houdt van elke door een collegelid gedane toezegging in een raadsvergadering een lijst bij. De reacties op de verschillende toezeggingen zijn voorbereid door / onder verantwoordelijkheid van de teamleiders en de managers. Het college wordt voorgesteld de geactualiseerde lijst vast te stellen voordat deze wordt gezonden naar de gemeenteraad.
  Ook houdt de griffie een lijst bij waarop de moties staan opgenomen. Een reactie over de voortgang van de afhandeling van de moties is toegevoegd.

  Voorgesteld besluit

  Toezeggingenlijst en overzicht moties vast te stellen.

 11. 04.i

  Bij dit voorstel treft u de Voortgangsmonitor 2022. In deze Voortgangsmonitor wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en de afwijkingen op de cijfers in de programmabegroting. Het college wordt voorgesteld de raad voor te stellen het verwachte resultaat voor 2022 bij te stellen met € 1.422.771 voordelig. Inclusief het geraamde positieve begrotingsoverschot en aan de raad voorgestelde beschikbaar te stellen budgetten; leidt dit tot een geprognosticeerd resultaat 2022 van € 3.086.288 voordelig.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  Resultaat

  1. de Voortgangsmonitor 2022 met per saldo een voordelig effect van € 1.422.771 vast te stellen, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen;
  2. a. ten laste van het (jaarrekening)resultaat 2022 het budget voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord ter grootte van € 214.818 beschikbaar te stellen voor 2023ev;
   b. ten laste van het (jaarrekening)resultaat 2022 het resterende budget voor de implementatie/uitbreiding van de telefooncentrale ter grootte van € 40.301 beschikbaar te stellen voor 2023.
   Bestemmingsreserves
  3. budget van het jaaroverschrijdend project te oormerken en beschikbaar te stellen via reserve wegeninfra in 2023 € 189.000;
  4. het doen van onttrekkingen en dotaties aan de bestemmingsreserve Covid als gevolg van Covid-maatregelen.
   Kredieten
  5. een einddatum per krediet te bepalen volgens bijlage 2;
  6. de bestemming van het volgende krediet (deels) te wijzigen:
  • 7004130 Vervanging vloerbedekking gemeentehuis € 103.890 V