Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 24 mei 2022

14:00 - 15:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. A

  Het college wordt voorgesteld de Richtnota 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De Richtnota bevat inhoudelijk en financieel het kader voor onze gemeente voor de begroting 2023 en daaropvolgende jaren. Op basis van de Richtnota zal de begroting 2023 verder worden uitgewerkt.

 2. B

  Elke raadsvergadering wordt de lijst ingekomen stukken, waaronder de categorie II-en III-brieven, geagendeerd. Een nieuwe werkafspraak is dat voor de raadsvergadering de lijst met de categorie II- en III-brieven in het college aan de orde wordt gesteld. Zo nodig wordt een stand van zaken toegevoegd als de brief nog niet is beantwoord. De tussen haakjes gegeven informatie bij enkele brieven is slechts bedoeld als informatie voor het college, niet voor de gemeenteraad.

 3. C

  De griffie houdt van elke door een collegelid gedane toezegging in een raadsvergadering een lijst bij. De reacties op de verschillende toezeggingen zijn voorbereid door / onder verantwoordelijkheid van de teamleiders en de managers. Het college wordt voorgesteld de geactualiseerde lijst vast te stellen voordat deze wordt gezonden naar de gemeenteraad.
  Ook houdt de griffie een lijst bij waarop de moties staan opgenomen. Dat overzicht is toegevoegd.

 4. D

  Naar aanleiding van een artikel in het AD zijn Tweede Kamervragen gesteld over het realiseren van de buitengymvoorziening Rijnsaterwoude. Het is belangrijk om de raad hier snel over te informeren en vragen te stroomlijnen via communicatie. Voorgesteld om bijgaande brief direct na besluit aan de raad te verzenden.

 5. E

  Volgens de wet moeten de burgemeester en de wethouders neveninkomsten opgeven. Vastgesteld is dat er geen verrekening hoeft plaats te vinden. Het college wordt dienovereenkomstig geïnformeerd.

 6. F

  Zowel de jaarstukken van afgelopen jaar als de Richtnota van komend jaar staan op de agenda om te bespreken op de eerstvolgende context en kaders avond. In dit collegevoorstel vragen wij u in te stemmen met een volledig plenaire invulling van de avond zoals deze in de bijlage is voorgesteld.

 7. G

  De initiatiefnemer is voornemens om het voormalige Rabobankkantoor in Woubrugge te transformeren naar appartementen/studio’s. Het college wordt geadviseerd een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.

 8. H

  Op 8 maart 2022 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten op het perceel aan de Kerklaan 51 te Leimuiden buiten behandeling gesteld. Echter, de beslistermijn in deze omgevingsvergunningprocedure is ten onrechte opgeschort, er was namelijk geen juiste reden in de zin van art. 4:15 lid 2 Awb. Daardoor is de beslistermijn verstreken en de vergunning van rechtswege verleend.