Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een tekstuele wijziging van een raadsbesluit dat in de gemeenteraad aan de orde is.


Met een amendement kunnen de raadsleden veranderingen aanbrengen in een besluit mits de meerderheid van de raad hiermee akkoord gaat.

In de beleidsdocumenten vindt u informatie over onder meer de samenwerkingsagenda, de begrotingen, grote dossiers en omschrijvingen van verschillende beleidsterreinen.

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente: het college van burgemeester en wethouders.


Het college zorgt ervoor dat besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid en uitgevoerd.

Feitelijke vragen zijn louter vragen naar zaken die een eenduidig antwoord kennen en gering van omvang zijn. Daarnaast hebben ze niets te maken met beleids- of politieke opvattingen van of het raadslid of het college.

Op deze pagina vindt u alle ingekomen stukken. De ingekomen stukken bestaat uit alle post die gericht is aan de gemeenteraad en bestaat onder meer uit collegebrieven, beantwoording van schriftelijke vragen en brieven van inwoners.


De stukken worden op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst. De LIS vormt een overzicht van alle ingekomen stukken en wordt behandeld tijdens de raadsvergadering.

Een motie is een korte gemotiveerde verklaring van een raadslid of fractie over een onderwerp waardoor een mening, wens of verzoek wordt uitgesproken. Moties worden tijdens de gemeenteraadsvergadering ingediend.


Als een meerderheid van de raad een motie aanneemt, kan de motie uitgevoerd worden door het college van burgemeester en wethouders.

Elke gemeente moet een rekenkamer hebben. Dit is verplicht en staat in de gemeentewet. De gemeente regelt dit zelf en bepaalt hoeveel geld ze hiervoor uitgeeft. De rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. Soms vraagt de gemeenteraad aan de rekenkamer om iets te onderzoeken


De onderzoeken gaan over onderwerpen die maatschappelijk, politiek of financieel belangrijk zijn. Meestal is er een onderbouwd vermoeden dat er iets niet goed gaat. De rekenkamer mag alle documenten van de gemeente bekijken. De onderzoeksresultaten zijn openbaar en worden gepresenteerd aan de gemeenteraad.
In het overzicht treft u aan de rapporten, onderzoeksprotocol en verslagen van de rekenkamer

Met ingang van 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarin de regels voor passieve openbaarmaking waren vastgelegd, of met andere woorden het voldoen aan informatieverzoeken van burgers of organisaties. Nieuw is dat de Woo ook actieve openbaarmaking verplicht stelt. Daarvoor moet de gemeente een openbaarmakingsportaal gebruiken. De gemeente heeft gekozen om hiervoor het bestuurlijk informatiesysteem in te zetten. Hier kunt u lezen welke verzoeken de gemeente heeft ontvangen en wat de besluiten aangaande deze verzoeken zijn.