Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een tekstuele wijziging van een raadsbesluit dat in de gemeenteraad aan de orde is.

Met een amendement kunnen de raadsleden veranderingen aanbrengen in een besluit mits de meerderheid van de raad hiermee akkoord gaat.

In de beleidsdocumenten vindt u informatie over onder meer de samenwerkingsagenda, de begrotingen, grote dossiers en omschrijvingen van verschillende beleidsterreinen.

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente: het college van burgemeester en wethouders.

Het college zorgt ervoor dat besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid en uitgevoerd.

Wanneer de raad geïnformeerd moet worden over een kwestie of over een collegebesluit, dan stuurt het college vaak een collegebrief. Een collegebrief is een brief waarin het college de raad uitleg geeft over een besluit, iets dat speelt of bijv. vertelt wat het college met een aangenomen motie heeft gedaan.

Vanaf 1 januari 2021 worden alle collegebrieven bij het overzicht ingekomen stukken geplaatst. U kunt deze sorteren middels het filter: Type.

Informatieve/technische vragen zijn louter vragen naar zaken die een eenduidig antwoord kennen en gering van omvang zijn. Daarnaast hebben ze niets te maken met beleids-of politieke opvattingen van of het raadslid of het college.

Op deze pagina vindt u alle ingekomen stukken. De ingekomen stukken bestaat uit alle post die gericht is aan de gemeenteraad en bestaat onder meer uit collegebrieven, beantwoording van schriftelijke vragen en brieven van inwoners.

De stukken worden op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst. De LIS vormt een overzicht van alle ingekomen stukken en wordt behandeld tijdens de raadsvergadering.

Een motie is een korte gemotiveerde verklaring van een raadslid of fractie over een onderwerp waardoor een mening, wens of verzoek wordt uitgesproken. Moties worden tijdens de gemeenteraadsvergadering ingediend.

Als een meerderheid van de raad een motie aanneemt, kan de motie uitgevoerd worden door het college van burgemeester en wethouders.

Rapporten, onderzoeksprotocol en verslagen van de rekenkamercommissie

Vanaf 1 januari 2021 worden alle schriftelijke vragen bij het overzicht ingekomen stukken geplaatst. U kunt deze sorteren middels het filter: Type.