Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 28 februari 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De initiatiefnemers zijn voornemens om het agrarische bedrijf op Julianalaan 29 op Kaageiland uit te breiden in de vorm van twee extra stallen en een uitbreiding van de veestapel (van 60 naar 90 melkkoeien en van ca. 35 naar 50 stuks jongvee). Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.

  Voorgesteld besluit

  1. Het uitbreiden van het agrarisch bedrijf op Julianalaan 29 te Kaag d.m.v. het
  realiseren van twee stallen wenselijk te vinden, onder de volgende
  voorwaarden:
  a. aangetoond dient te worden dat de beoogde uitbreiding (van de veestapel)
  noodzakelijk is voor een volwaardige en toekomstbestendige agrarische
  bedrijfsvoering;
  b. er dient voldaan te worden aan de wet- en regelgeving omtrent uitbreiding
  van de veestapel (o.a. Wnb-vergunning);
  c. er dient door de initiatiefnemer een participatieproces opgestart te worden
  omtrent de ruimtelijke inpassing van de stallen waarbij provincie, gemeente
  en omwonenden betrokken worden;
  d. er dient watercompensatie plaats te vinden en zowel de provincie als het
  hoogheemraadschap dienen hiermee akkoord te gaan;
  e. er dienen nadere afspraken gemaakt te worden omtrent het stuk grond aan
  de zuidzijde van het perceel dat eigendom is van de gemeente, maar dat
  door de initiatiefnemer in gebruik is genomen;
  f. het bedrijfsperceel dient in zijn totaliteit bekeken en waar mogelijk
  heringericht te worden. De agrarische bedrijfstak met kaasmakerij dient de hoofdtak te blijven en nevenactiviteiten dienen plaats vinden in bestaandebebouwing. Uitbreiding van de botenstalling is niet toegestaan.
  2. Indiener te verplichten de omwonenden en andere belanghebbenden op de
  hoogte te stellen van de voorgenomen ontwikkeling en een terugkoppeling te
  geven van de reacties van omwonenden/belanghebbenden waarin wordt
  aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben (gekregen).

 2. 3.b

  De Verordening sociaal domein is onlangs vastgesteld door de gemeenteraad. De verdere uitwerking hiervan, namelijk de Nadere regels sociaal domein, dienen vastgesteld te worden door het college. De belangrijkste wijzigingen zijn het niet langer meewegen van de financiële draagkracht bij de beoordeling van een aanvraag om een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, en de uitbreiding van dienstverleningsproducten voor Schuldhulpverlening.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nadere regels sociaal domein 2023 vast te stellen.
  2. De Nadere regels sociaal domein 2022 in te trekken.
  3. De reactie op het advies van de Adviesraad inzake de Nadere regels Sociaal Domein 2023 vast te stellen.
 3. 3.c

  Op 4 oktober 2022 is het college de dienstverleningsovereenkomst "Beleidsadvisering en contractmanagement Ondersteuning met wonen, Opvang, Toegang Plus en specialistische maatschappelijke zorg”. (verder: DVO) aangegaan met de gemeente Alphen aan den Rijn.
  In artikel 5 van deze DVO zijn een aantal gemeentelijke taken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning genoemd, die op basis van mandaat zullen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het noodzakelijk dat de gemeente Kaag en Braassem mandaat verleent aan de gemeente Alphen aan den Rijn die het mandaat, als niet ondergeschikte moet aanvaarden.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Besluit mandaat uitvoering Maatschappelijke Zorg (Wmo 2015) vast te stellen;
  2. De gemeente Alphen aan den Rijn te verzoeken het mandaat te aanvaarden.
 4. 3.d

  In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Vervolgens is dit, per regio, verder uitgewerkt in een Regionale Energiestrategie (RES). Bij de vaststelling van de RES Holland Rijnland werden voor het onderdeel grootschalige duurzame opwek van elektriciteit op land verschillende moties en/of amendementen aangenomen. Dit leidt, regiobreed, tot verschillende interpretaties en beeld op dit thema. Holland Rijnland stelt nu een andere aanpak voor door eerst lokaal aan de slag te gaan en heeft een brief gestuurd met de vraag of het college zich wil committeren aan de afspraken.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met de voorgestelde lijn voor het vervolg van Duurzame opwek elektriciteit (DOE) als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) onder de volgende voorwaarden:
   • Wij voeren onze eigen proceskaders en tijdslijnen voor de lokale beleids- en projectontwikkeling;
   • Op inhoud en proces zijn wij leidend. Regionale afstemming is nodig, ook gezien de andere (ruimtelijke) opgaven, maar binnen de ruimte die lokaal gedragen wordt;
   • Wij vragen Holland Rijnland om het thema Energie ook op andere ruimtelijke tafels in te brengen.
   2. de brief aan de portefeuillehouder Energie van Holland Rijnland hierover vast te stellen.
 5. 3.e

  Onlangs zijn mede namens de gemeente twee reacties ingediend in het kader van een internetconsultatie over de “Experimenteerregeling Schiphol”. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de achtergrond van deze zienswijzen.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief over Schiphol vast te stellen.

 6. 3.f

  Op woensdag 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de waterschappen plaats. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de voorbereidingen voor deze verkiezingen.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief Verkiezingen 2023 vast te stellen.

 7. 3.g

  Op 9 februari jl. heeft het programmateam van de Greenport Aalsmeer, samen met gemeente, provincie en sector, de conceptvisie voor het glastuinbouwgebied de Baan-Sotaweg gepresenteerd aan alle bewoners en ondernemers van het gebied. Tijdens de raadsbijeenkomst met het Platform Tuinbouw Veenstreek van 7 februari jl., waar ook het traject aan de Baan en Sotaweg ter sprake kwam, is toegezegd de gemeenteraad na deze gebiedsbijeenkomst te informeren. Met deze raadsinformatiebrief wordt aan deze toezegging voldaan.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief Voortgang Gebiedsgerichte Aanpak De Baan en Sotaweg vast te stellen.

 8. 4.a

  Er is een aanvraag ontvangen met het verzoek om de panden Westerdijk 23w, 24 en 25 in Leimuiden aan te wijzen als ‘karakteristiek pand’ (voorheen: gemeentelijk monument). Stichting Dorp, Stad en Land (DSL) heeft over deze cultuurhistorische waardering geadviseerd. De conclusie is dat de objecten Westerdijk 23w, 24 en 25 niet in aanmerking komen voor de status ‘karakteristiek pand’. Het college wordt geadviseerd het advies van DSL over te nemen en het verzoek af te wijzen.

  Voorgesteld besluit

  Het verzoek tot het aanwijzen van Westerdijk 23w, 24 en 25 te Leimuiden als karakteristiek pand af te wijzen.

 9. 4.b

  De gebruiksovereenkomst met de Rabobank voor het gebruiken van het gebouw aan Het Oog 1 in Roelofarendsveen voor opvang van Oekraïense ontheemden, eindigt op 1 juli 2023. Dat betekent dat uiterlijk op dat tijdstip een alternatieve locatie beschikbaar moet zijn. Geadviseerd wordt om MLPM (Marco Lakeman) opdracht te verstrekken voor het voeren van projectmanagement en bouwbegeleiding ten einde de realisatie van tijdelijke huisvesting vóór 1 juli 2023 mogelijk te maken. Voorts wordt geadviseerd een order te plaatsen bij Jan Snel BV voor de productie en levering van units voor tijdelijke huisvesting. Daarmee wordt afgeweken van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.

  Voorgesteld besluit

  In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid:

  1. Opdracht te verstrekken aan MLPM (Marco Lakeman) voor het voeren van projectmanagement en bouwbegeleiding ten einde voor 1 juli 2023 tijdelijke huisvesting te realiseren voor Oekraïense ontheemden;
  2. Een order te plaatsen bij Jan Snel BV en het doen van een aanbetaling voor het reserveren van units ten behoeve van tijdelijke huisvesting.
 10. 4.c

  Op 26 april 2021 heeft de gemeenteraad het masterplan Sportpad vastgesteld. Dit masterplan is verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan heeft vervolgens gediend als onderlegger voor het bestemmingsplan. Het college wordt geadviseerd om het stedenbouwkundig plan vast te stellen en het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. Het bestemmingsplan zal als ontwerp ter visie worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. Het stedenbouwkundig plan voor het Sportpad vast te stellen.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Sportpad’ vast te stellen en deze voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.
  3. Het concept raadsvoorstel vast te stellen onder voorbehoud dat er geen zienswijzen worden ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan.
  4. Kennis te nemen van de ontwikkeling van de stelpost Sportpad door recente prijsstijgingen en rentestijgingen.
 11. 4.d

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten op het perceel Herenweg 25 te Leimuiden
  Het college wordt voorgesteld om de omgevingsvergunning te weigeren, omdat de aanvraag niet voorziet in het huisvesten van arbeidsmigranten die binnen de gemeente werkzaam zijn.

  Voorgesteld besluit

  1. De omgevingsvergunning te weigeren voor het afwijken van de bestemming om het huisvesten van maximaal 6 arbeidsmigranten mogelijk te maken aan de Herenweg 25 te Leimuiden.
 12. 4.e

  De opdracht welzijn en preventie 2024 is een speerpunt vanuit het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Alle activiteiten die gericht zijn op (het bevorderen van) welzijn en preventie in onze gemeente staan momenteel beschreven in het subsidieprogramma Welzijn & Preventie ‘’Samen maak je het verschil’’. Eind 2023 loopt het programma af. De gemeente bekijkt wat nodig is om dit vanaf 2024 goed te kunnen blijven organiseren. Het college wordt gevraagd hiervoor de uitgevoerde evaluatie vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De Evaluatie Welzijn en Preventie vast te stellen.
  2. In te stemmen met de adviezen ten aanzien van het vervolgproces.
  3. De raadsinformatiebrief Evaluatie Welzijn en Preventie vast te stellen.
 13. 4.f

  Naar aanleiding van het raadsakkoord is het college aan de slag gegaan om de ambities te vertalen in een college uitvoeringsprogramma. Als onderdeel van het college uitvoeringsprogramma wil het college de raad de ruimte geven haar voorkeuren per ambitie kenbaar te maken. De fracties geven uiterlijk vrijdag 17 maart hun voorkeur aan door te draaien aan de knoppen van het knoppenmodel. Op de C&K avond van maandag 20 maart laat het college al een eerste doorkijkje zien van de opgehaalde prioriteringen en geeft het college een toelichting op het vervolg.

  Voorgesteld besluit

  Het Programma C&K Knoppenmodel vervolg op CUP vast te stellen

 14. 4.g

  Deze avond zal in het teken staan van het hoofdstuk ‘Regionale Samenwerking’ in zowel het College Uitvoeringsprogramma (CUP) als het Raadsakkoord 2022-2026 van Kaag en Braassem. De raad heeft in het Raadsakkoord 2022 – 2026 een aantal ambities uitgesproken over de Regionale samenwerking van Kaag en Braassem. Daarbij is aangegeven dat, met het oog op toekomstbestendigheid, de raad grote waarde hecht aan regionale samenwerking en krachtenbundeling. Op sommige onderdelen wordt de raad om kaders gevraagd, maar ook wordt een open gesprek gevoerd. In de toelichting een overzicht van het programma met per onderdeel het gewenste resultaat. (kaders, informeren of een open gesprek voeren).

  Voorgesteld besluit

  Het Programma Context & Kaders Regionale Samenwerking vast te stellen.

 15. 4.h

  Er zijn vragen gesteld over de onderhoudswerkzaamheden aan de Van Klaverweijdeweg in Hoogmade. Het college wordt voorgesteld de beantwoording vast te stellen.
  Er zijn schriftelijke vragen gesteld en informatieve vragen. Beantwoording van schriftelijke vragen verloopt altijd via het college, die van informatieve vragen normaliter niet. Aangezien het soortgelijke vragen zijn, worden dit keer ook de informatieve vragen aan het college voorgelegd.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van MooiKB en de informatieve vragen van CDA met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden aan de Van Klaverweijdeweg in Hoogmade vast te stellen.

 16. 4.i

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning aan de Julianalaan 21 te Kaag. Het college wordt voorgesteld om onder beantwoording van de zienswijzen een positief en ongewijzigd definitief besluit te nemen, aan de woning een nummeraanduiding toe te kennen en een anterieure overeenkomst met de aanvrager af te sluiten.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Een positief definitief besluit te nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Julianalaan 21 te Kaag.
  3. De bestaande woning Julianalaan 21 te vernummeren naar Julianalaan 23.
  4. Aan de nieuwe woning de nummeraanduiding Julianalaan 21 toe te kennen.
  5. De anterieure overeenkomst aan te gaan met initiatiefnemer.
 17. 4.j

  Tussen 13 en 24 februari jl. hebben de stemgerechtigden van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Winkelhart Roelofarendsveen hun stem kunnen uitbrengen. Op 27 februari is de telling van de BIZ Winkelhart Roelofarendsveen draagvlakmeting uitgevoerd. Er zijn genoeg stemmen uitgebracht voor een geldige uitslag, maar er waren niet genoeg stemmen vóór. Dit betekent dat de BIZ niet wordt ingevoerd.
  Omdat de verordening van de BIZ door de gemeenteraad is vastgesteld, eind 2022, informeert het college de raad over het níet instellen van de BIZ middels deze raadinformatiebrief. Daarin wordt ook aangekondigd dat, alhoewel een formaliteit, in de raadcyclus van april, een raadsvoorstel tot intrekking van de verordening BIZ Winkelhart wordt aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief Uitslag draagvlakmeting BIZ Winkelhart Roelofarendsveen vast te stellen.