Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 10 januari 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De initiatiefnemers zijn voornemens om de huidige bedrijfswoning om te bestemmen naar een burgerwoning. Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ombestemmen van een bedrijfswoning naar een burgerwoning op Herenweg 23 te Leimuiden wenselijk te vinden, onder de volgende voorwaarden:
  a. het initiatief is milieuhygiënisch inpasbaar;
  b. de mogelijkheid tot het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning binnen de bestemming detailhandel wordt uitgesloten;
  c. parkeren wordt op eigen terrein opgelost conform de Nota Parkeernormen 2018;
  d. de provincie gaat akkoord met het initiatief.
  2. Indiener te verplichten de omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte te stellen van de voorgenomen ontwikkeling en een terugkoppeling te geven van de reacties van omwonenden/belanghebbenden waarin wordt aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben (gekregen).

 2. 3.b

  Het college neemt een positief ontwerpbesluit op de aanvraag tot het verbouwen van een monumentale boerderij tot woningen aan de Van Klaverweijdeweg 17 te Hoogmade. De aanvraag behelst het splitsen van de bedrijfswoning in twee woningen en het realiseren van een mantelzorgwoning in de bestaande aanbouw. In de ontwerpvergunning zijn diverse voorwaarden opgenomen, o.a., de geldigheid van de vergunning, de openheid van het erf en contact met de erfgoedadviseur. Er wordt een anterieure overeenkomst afgesloten met de aanvrager.

  Voorgesteld besluit

  1. Een positief ontwerpbesluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning W2022/006 voor het verbouwen van het rijksmonument op Van Klaverweijdeweg 17 te Hoogmade tot twee woningen en een mantelzorgwoning.
  2. De inhoud van de ontwerp omgevingsvergunning vast te stellen..
  3. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met de aanvrager.
 3. 3.c

  In 2021/2022 heeft er aan de Herenweg grootschalig onderhoud plaatsgevonden. Zowel de deklaag als de fundering was dermate aangetast dat er uit de budgettaire ruimte een bedrag van €1.200.000,- beschikbaar is gesteld voor deze werkzaamheden. Tijdens de raadsvergadering op 1 november 2021 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen met betrekking tot het verhalen van de ontstane schade aan de Herenweg in Leimuiden. Hiervoor is het budget verhoogd van € 1.200.000,- naar € 1.230.000,-.
  Het verhalen van de schade in dit dossier is niet eenvoudig. We zijn afhankelijk van de informatie die andere partijen ons aanleveren, waarbij het belang van een goede samenwerking met Rijnland op meerdere andere dossiers niet uit het oog verloren mag worden. In de raadsbrief wordt beschreven welke stappen er tot op heden zijn gezet, en hoe het vervolg er uit zal zien.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief waarin de raad wordt geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot het bij Rijnland verhalen van de schade aan de Herenweg, Leimuiden vast te stellen.

 4. 4.a

  Voor de vrijkomende scholenlocatie in Rijnsaterwoude heeft het college eerder aangegeven in te willen zetten op zoveel mogelijk betaalbare woningen met als uitgangspunt een kostenneutrale ontwikkeling voor de gemeente. Een financiële analyse toonde aan dat een woningbouwprogramma van 1/3 deel sociale huur en 2/3 deel betaalbare koop hierin het beste past. De uitgangspunten namen wij op in de uit te zetten tender.

  Voorgesteld besluit

  1. De Deelnamevoorwaarden behorende bij verkoop van voormalige scholenlocatie aan de Herenweg in Rijnsaterwoude vast te stellen.
  2. De tenderstukken (bijlagen 1 tot en met 3) vrij te geven voor een Ontwikkelcompetitie/Openbare Verkoop via TenderNed.

 5. 4.b

  Op 30 november 2022 heeft een inwoner van de gemeente een brief aan de gemeenteraad aangeboden. Daarin schrijft de inwoner over zijn ervaringen met de woningcorporatie MeerWonen en het beleid dat wordt gevoerd. Daarnaast stelt de schrijver een aantal vragen en doet de schrijver een aantal suggesties. De raad heeft het ingekomen stuk voor afdoening aangeboden aan het college en verzocht om een afschrift van het antwoord.

  Voorgesteld besluit

  De schriftelijke reactie op de ingekomen brief ‘Tocht door MeerWonen land’ vast te stellen.

 6. 4.c

  De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 7 december 2022 uitspraak gedaan in het beroep dat was ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Dyckhof Rijpwetering’. De Afdeling heeft het ingestelde beroep gegrond verklaard en het vaststellingsbesluit vernietigd. Met deze raadsinformatiebrief informeert het college de raad over de overwegingen van de Afdeling en de consequenties van deze uitspraak.

  Voorgesteld besluit

  De raadinformatiebrief ‘Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak bestemmingsplan Dyckhof’ vast te stellen.

 7. 4.d

  Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden, als opvolger van de Wet openbaarheid bestuur. Hoofdstuk 4 en 5 van de Woo regelen de verzoeken om publieke informatie, de zogenaamde Woo-verzoeken. Het college mandateert alle beslissingen inzake de Woo-verzoeken aan de ambtelijke organisatie. De burgemeester doet hetzelfde voor de Woo-verzoeken die onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester vallen.

  Voorgesteld besluit

  1. Alle beslissingen als bedoeld in hoofdstuk 4 en 5 van de Wet open overheid inzake verzoeken om publieke informatie te mandateren aan de teamleider en afdelingsmanager (straks cluster- en afdelingsmanager), inclusief het ondertekenen van de besluiten.

  Besluit burgemeester
  2. Alle beslissingen als bedoeld in hoofdstuk 4 en 5 van de Wet open overheid inzake verzoeken om publieke informatie te mandateren aan de teamleider en afdelingsmanager (straks cluster- en afdelingsmanager), inclusief het ondertekenen van de besluiten.

 8. 4.e

  Het college mandateert enkele taken en bevoegdheden op het gebied van handhaving, vergunningen en bezwaren daaromtrent aan de ambtelijke organisatie. Hierdoor kunnen de betreffende besluiten efficiënter en sneller genomen worden.

  Voorgesteld besluit

  Het mandaatbesluit inzake het mandateren van bevoegdheden op gebied van vergunningen, handhaving en bezwaren vast te stellen.

 9. 4.f

  Jaarlijks vindt er een inspectie plaats door de archiefinspecteur. De archiefinspecteur neemt de bevindingen van deze inspectie op in het KPI-verslag. KPI staat voor Key Performance Indicatoren. Deze zijn door de VNG vastgesteld. Het verslag geeft aan de hand van 8 aandachtsgebieden op- en aanmerkingen over ons archief (digitaal en fysiek/papier). De vaststelling van het verslag is onderdeel van de horizontale verantwoording van het college aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Verslag Archief KPI’s 2021 vast te stellen..
  2. De raadsinformatiebrief Verslag Archief KPI’s 2-21 vast te stellen.