Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 21 februari 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De initiatiefnemers zijn voornemens om een extra loods te bouwen bij het watersportbedrijf aan de Herenweg 10a in Rijnsaterwoude. Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bouwen van een extra loods t.b.v. het watersportbedrijf aan de Herenweg 10a te Rijnsaterwoude wenselijk te vinden, onder de volgende voorwaarden;
   a. de nieuw te bouwen loods dient qua bouwhoogte aan te sluiten op de feitelijk bestaande bouwhoogte van de bestaande loodsen;
   b. buitenopslag van boten wordt in het nieuwe bestemmingsplan uitgesloten, dit om de ruimtelijke kwaliteit ter plaatsen te verbeteren;
   c. de bestaande groene inpassing dient in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen te worden;
   d. de ladder voor duurzame verstedelijking dient succesvol doorlopen te worden;
   e. de initiatiefnemer onderzoekt of er niet een ander ontwerp mogelijk is waarbij de nieuwe loods meer wordt opgenomen in het bestaande architectonische beeld van het bedrijf;
   f. de ontwikkeling mag geen belemmering vormen voor de nabijgelegen (bedrijfs)woningen;
   g. de provincie Zuid-Holland dient akkoord te gaan met de ontwikkeling;
   h. het hoogheemraadschap van Rijnland dient akkoord te gaan met de ontwikkeling.
  2. Indiener te verplichten de omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte te stellen van de voorgenomen ontwikkeling en een terugkoppeling te geven van de reacties van omwonenden/belanghebbenden waarin wordt aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben (gekregen).
 2. 3.b

  De initiatiefnemers zijn voornemens om een nieuwe woonboot aan te leggen die deels in de een huidige woonschepenligplaats ligt. Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.

  Voorgesteld besluit

  1. Het realiseren van een vervangende woonboot op Molenkade 28w te Leimuiden wenselijk te vinden, onder de volgende voorwaarden:
   a. het initiatief is milieuhygiënisch inpasbaar;
   b. de woonboot komt in zijn geheel binnen de functieaanduiding ‘specifieke vorm van water-woonschepenligplaats permanent’ te liggen zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Kernen Leimuiden-Rijnsaterwoude’;
   c. het type woning dient passend te zijn binnen de Regionale Woonagenda van Holland Rijnland;
   d. de provincie gaat akkoord met het initiatief.
  2. Indiener te verplichten de omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte te stellen van de voorgenomen ontwikkeling en een terugkoppeling te geven van de reacties van omwonenden/belanghebbenden waarin wordt aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben (gekregen).
 3. 3.c

  Vanaf 2023 brengt het Rijk verschillende regelingen van het sociaal domein, op het gebied van sport, welzijn & gezondheid, onder in één nieuwe regeling. De zogeheten “brede SPUK regeling”.
  Gemeenten kunnen vóór 31 maart digitaal een voorschot aanvragen. Hierbij vraagt het Rijk aan te tonen dat de aanvrager (die in een digitaal systeem werkt) hiertoe bevoegd is. Voorgesteld wordt om de afdelingsmanager Ontwikkeling hiertoe mandaat te verlenen.
  In eerste instantie gaat het alleen praktisch om het aankruisen van de verschillende onderdelen, waarvoor de gemeente een voorschot wil ontvangen. Daarna hebben gemeenten tot 1 september de tijd om een plan te ontwikkelen.

  Voorgesteld besluit

  1. De afdelingsmanager Ontwikkeling mandaat te verlenen om de rijksmiddelen “brede Spuk regeling” aan te vragen bij de Rijksoverheid.
   Besluit burgemeester:
  2. De afdelingsmanager Ontwikkeling volmacht te verlenen om de daartoe benodigde documenten te ondertekenen.
 4. 3.d

  Voorliggend ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van acht appartementen in het voormalige Rabobank kantoor aan de Bateweg in Woubrugge mogelijk. Het bestemmingsplan zal als ontwerp ter visie worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ’Bateweg 25a en 25b’ in procedure te brengen.
  2. De anterieure overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer.
  3. Het concept raadsvoorstel vast te stellen onder voorbehoud dat er geen zienswijzen worden ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan.
 5. 3.e

  Op 20 oktober 2022 hebben wij een verzoek om handhaving ontvangen ten aanzien van vermeende overtredingen aan het Weteringpad 35 te Woubrugge. Omdat er naar ons oordeel  geen sprake is van overtredingen, wordt uw college voorgesteld om het handhavingsverzoek te weigeren.

  Voorgesteld besluit

  Het verzoek om handhaving te weigeren.

 6. 3.f

  Voor het functioneren van het openbare groengebied ten oosten van Nieuwe Wetering als wandelgebied is het van belang dat duidelijkheid ontstaat over de bestemming, c.q. status, van één van de toegangswegen. Het college is voornemens de raad voor te stellen deze weg de bestemming van openbare weg te geven, maar legt eerst een conceptraadsvoorstel ter inzage zodat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen.

  Voorgesteld besluit

  1. Vanwege de voorbereiding van dit raadsbesluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing te verklaren.
  2. Ten behoeve van de zienswijzeprocedure het conceptraadsvoorstel om aan het pad tussen de Voorweg en Oostveenweg in Nieuwe Wetering de bestemming van openbare weg te geven, vast te stellen.
  3. De raadsinformatiebrief Openbaar verklaren weg tussen Voorweg 52 en 56 in Nieuwe Wetering vast te stellen.
 7. 4.a

  Een groep jongeren in Woubrugge heeft de burgemeester en wethouders benaderd, omdat ze graag een sport- en ontmoetingsplek in Woubrugge willen. Samen met het jongerenwerk hebben ze al ideeën over de invulling. Zij zijn bereid om zelf acties te ondernemen en willen daarbij graag samenwerken met de dorpsraad, inwoners van Woubrugge en de gemeente. Voorgesteld wordt om gezamenlijk de ideeën verder uit te werken tot een concreet plan. Dit plan wordt dit voorjaar ter besluitvorming voorgelegd.

  Voorgesteld besluit

  Het initiatief van de jongeren en het jongerenwerk om een sport- en ontmoetingsplek te realiseren in Woubrugge actief te ondersteunen.

 8. 4.b

  Sinds maart 2022 vangen we in de gemeente Kaag en Braassem vluchtelingen uit Oekraïne op. De opvanglocatie ‘’Het Oog’’ in Roelofarendsveen is vanaf 1 juli 2023 niet meer beschikbaar. Via de raadsinformatiebrief informeren we de raad over de nieuwe tijdelijke opvanglocatie aan de Tuinderij 5 in Leimuiden en hoe we onze inwoners en de huidige gebruikers van het terrein binnen dit proces informeren en betrekken.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief over de tijdelijke opvanglocatie vluchtelingen Oekraïne op het voormalige Connexxion-terrein in Leimuiden vast te stellen.