Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 17 januari 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  Op oudjaarsavond zijn er meldingen bij ons binnen gekomen dat de schuur/stal, gelegen aan de Achterweg 2a te Nieuwe Wetering, (deels) was ingestort. Deze situatie leverde direct gevaar op voor de om-/aanwonenden, nu de schuur direct verbonden was met het voorgelegen woonhuis op nummer 2.
  Het college bekrachtigt het reeds uitgereikte besluit tot het toepassen van (spoedeisende) bestuursdwang.

  Voorgesteld besluit

  Het reeds uitgereikte besluit tot het toepassen van (spoedeisende) bestuursdwang inzake de ingestorte schuur aan de Achterweg 2 te Nieuwe Wetering te bekrachtigen.

 2. 3.b

  Mooi Kaag en Braassem heeft vragen gesteld over de opvang van ontheemden uit Oekraine en statushouders. Het college beantwoordt deze vragen.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de vragen van Mooi Kaag en Braassem over de opvang van vluchtelingen en statushouders vast te stellen.

 3. 3.c

  De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met Cyclus voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. In deel C staan de tarieven en specifieke afspraken voor de gemeente Kaag en Braassem. Dit deel wordt jaarlijks aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en er vindt indexering plaats.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met deel C 2023 van de dienstverleningsovereenkomst Cyclus

  Besluit burgemeester:
  2. Wethouder Kistemaker te machtigen de overeenkomst te ondertekenen.

 4. 3.d

  Op maandag 6 februari 2023 vindt er een Context en Kaders avond plaats over de rechtmatigheidsverantwoording vanaf boekjaar 2023. Het college stelt hiervoor het Programma C&K vast. Hierin staat een korte toelichting op de presentatie die accountant Baker Tilly verzorgt.
  Het doel van deze avond is om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over diens visie op ‘in control’ komen en blijven, waarbij ook aan de orde komt op welke aspecten. De visie zal belangrijke input zijn voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording vanaf het boekjaar 2023 binnen onze gemeente.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Programma C&K Rechtmatigheidsverantwoording vanaf boekjaar 2023 van 6 februari 2023 vast te stellen.
  2. In te stemmen met het aan de gemeenteraad mee te geven collegeadvies om de Rechtmatigheidsverantwoordingsgrens vanaf boekjaar 2023 op 1% van de totale lasten inclusief reservetoevoegingsmutaties vast te laten stellen.
 5. 3.e

  De Context en Kadersavond van 6 februari wordt gebruikt voor een thema-avond over tuinbouw met de lokale (glas)tuinbouwsector. Tijdens deze thema-avond wil het Platform Tuinbouw Veenstreek de raad bijpraten over de ontwikkelingen in de vier tuinbouwgebieden in de gemeente, over de economische en maatschappelijke waarde die de sector vertegenwoordigt, over de toekomstvisie die door deze sector zelf is opgesteld en over de manier waarop de gemeente de sector hierbij kan faciliteren.

  Voorgesteld besluit

  Het programma Context & Kaders  Thema-avond tuinbouw met lokale (glas)tuinbouwsector vast te stellen.

 6. 3.f

  Met behulp van bijgevoegde RIB geven we de gemeenteraad een terugkoppeling van de vergadering van het AB van Holland Rijnland op 21 december 2022. Met op de agenda onder andere: het Jaarverslag Regionaal Bureau Leerrecht, Kaderbrief 2024, presentatie over Wonen en het Werkprogramma Holland Rijnland 2022 – 2026.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief met daarin een terugkoppeling van de vergadering van het AB Holland Rijnland van 21 december 2022 vast te stellen.

 7. 3.g

  Op 4 november 2022 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het tijdelijk (vijf jaar) huisvesten van vier arbeidsmigranten in een voormalige bedrijfswoning aan de Geestweg 56a te Roelofarendsveen.
  Het college wordt voorgesteld om, onder het stellen van diverse voorwaarden, de omgevingsvergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ voor het tijdelijk huisvesten van vier arbeidsmigranten in een voormalige bedrijfswoning.
  2. Aan de vergunning een extra voorwaarde te verbinden met betrekking tot de brandveiligheid.
 8. 4.a

  De gemeente heeft met M3 Architecten een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het ontwikkelen en realiseren van 8 twee-onder-één-kapwoningen in Rijnsaterwoude (De Dorpstuin). Via een aanbestedingsprocedure is een aannemer geselecteerd en op basis van de prijsopgave van de aannemer een Stichtingskostenopzet (Stiko) opgesteld. Geadviseerd wordt deze Stiko vast te stellen en over te gaan tot definitieve gunning van de bouwopdracht aan Thuis in Bouwen uit Meerkerk.

  Voorgesteld besluit

  1. De Stichtingskostenopzet De Dorpstuin Rijnsaterwoude vast te stellen;
  2. M3 Architecten akkoord te geven voor het definitief gunnen van de bouwopdracht aan Thuis in Bouwen uit Meerkerk voor de bouw van 8 twee-onder-één-kapwoningen.
 9. 4.b

  In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Vervolgens is dit, per regio, verder uitgewerkt in een Regionale Energiestrategie (RES). Bij de vaststelling van de RES Holland Rijnland werden voor het onderdeel grootschalige duurzame opwek van elektriciteit op land verschillende moties en/of amendementen aangenomen. Dit leidt, regiobreed, tot verschillende interpretaties en beeld op dit thema. Holland Rijnland stelt nu een andere aanpak voor door eerst lokaal aan de slag te gaan en heeft een brief gestuurd met de vraag of het college zich wil committeren aan de gemaakte afspraken.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met de voorgestelde lijn voor het vervolg van DOE als onderdeel van de RES onder de volgende voorwaarden:
   • Wij voeren onze eigen proceskaders en tijdslijnen voor de lokale beleids- en projectontwikkeling;
   • Op inhoud en proces zijn wij leidend. Regionale afstemming is nodig, ook gezien de andere (ruimtelijke) opgaven maar binnen de ruimte die lokaal gedragen wordt;
   • Wij vragen Holland Rijnland om het thema Energie ook op andere ruimtelijke tafels in te brengen.
   2. Hiervan terugmelding te doen op het PHO+ Energie op 8 februari 2023.
 10. 4.c

  De Herenweg tussen Leimuiden en Kudelstaart is eind 2021 gereconstrueerd, waarbij ook de maximumsnelheid is verlaagd van 80 km/u naar 60 km/u. De gemeenteraad heeft vervolgens verzocht een snelheidsmeting uit te voeren en inzage te krijgen in de bevindingen hiervan.

  Voorgesteld besluit

  Raadsinformatiebrief verkeersmeting Herenweg vast te stellen.

 11. 4.d

  De Context en Kadersavond van 6 februari wordt gebruikt om tot een Zienswijze te komen op de Regionale Woonagenda en de Huisvestingsverordening Holland Rijnland. Op deze stukken kan tot en met 21 maart 2023 een zienswijze ingediend worden. De zienswijze zal via de V&A van 20 februari en besluitvormende raad van 13 maart 2023 worden vastgesteld.
  We starten de avond met een presentatie vanuit Holland Rijnland, waar de raad de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. Na de presentatie van Holland Rijnland is er ruimte om met elkaar te discussiëren over de Regionale Woonagenda, de Huisvestingsverordening en over de bouwstenen voor de zienswijze van Kaag en Braassem.

  Voorgesteld besluit

  Het programma Context & Kaders Regionaal beleid Wonen vast te stellen.

 12. 4.e

  Het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied richt zich op het bereiken van (inter)nationale doelen voor natuur, klimaat en water in het landelijk gebied. Kaag en Braassem is ingedeeld in deelgebied Veenweiden Noord. Eind november heeft de provincie de Strategie Vitale Veenweiden en het Proces en samenwerking Gebiedsplan Vitale Veenweiden gestuurd. Gezien de motie “agrariërs in Kaag en Braassem” willen wij de raad betrekken bij het gebiedsplan. Daarom vragen wij op de Context en Kaderavond input van de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  Het Programma C&K Vitale Veenweiden vast te stellen

 13. 4.f

  Wij hebben, samen met de andere gemeenten binnen de regio Holland Rijnland, de ambitie om de gesloten jeugdhulp zoveel mogelijk af te bouwen en in plaats daarvan meer intensieve ambulante jeugdhulpvormen en kleinschalige verblijfsvoorzieningen in te zetten. De afbouw van de gesloten jeugdhulp gaat sneller dan voorzien. Hoewel dit inhoudelijk gezien een positieve ontwikkeling is, kleven aan deze ontwikkelingen ook nadelige gevolgen. Dit betreft met name de financiële situatie van de jeugdhulpaanbieders die gesloten jeugdhulp aanbieden. Met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren we de gemeenteraad over de laatste ontwikkelingen.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief Gesloten jeugdhulp vast te stellen.

 14. 4.g

  Voor de uitwerking van het ontwerp voor de nieuwbouw van KC Noord en De Tweesprong is in augustus 2022 gestart met het opstellen van een schetsontwerp. Begin januari wordt gestart met de uitwerking van een voorontwerp. Vanaf het voorontwerp wordt in bouwteamverband verder gewerkt aan de ontwikkeling van KC Noord en De Tweesprong. Een bouwteamaannemer is onderdeel van het bouwteam waar dan in gewerkt gaat worden. Door gunning van deze opdracht wordt de plek van deze adviseur binnen het bouwteam ingevuld.

  Voorgesteld besluit

  1. De opdracht voor de bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden en de constructieve ontwerpwerkzaamheden voor de nieuwbouw van KC Noord en De Tweesprong te gunnen aan Pellikaan Bouwbedrijf B.V..
 15. 4.h

  Op 25 januari 2023 vindt er een raadsavond plaats over de vertraging van de bouwwerkzaamheden in De Poelen, Braassemerland GEM. Tijdens deze avond krijgen mensen de gelegenheid om in te spreken en vragen te stellen. Met het presidium is afgesproken dat er een tijdlijn komt over de periode dec 2021 / jan 2022 tot heden. Hiervoor is een raadsinformatiebrief opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. De raadsinformatiebrief Informatie en tijdlijn Braassemerland VOF – De Poelen vast te stellen.