Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 21 maart 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De initiatiefnemers zijn voornemens om 98-122 appartementen te realiseren op de huidige locatie van vier verenigingsgebouwen aan de Weteringlaan 16 t/m 22 in Oude Wetering en het achterliggende ‘schapenlandje’. Het uitgangspunt van de studie van de initiatiefnemer is dat er onderzoek zal plaatsvinden naar de mogelijkheden van een alternatieve locatie (elders of in de nieuwbouw) voor de huidige maatschappelijke functies. Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.

 2. 3.b

  De capaciteit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is niet toereikend om de huidige hoeveelheid asielzoekers op te vangen. Eind augustus 2022 is een akkoord gesloten om te komen tot een duurzame oplossing voor de opvangcrisis. De ‘spreidingswet’, die nu voor advies bij de Raad van State ligt, is een van de uitwerkingen van dit akkoord. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze wet hebben de burgemeesters en wethouders wonen van de achttien gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden afspraken gemaakt. Het doel hiervan is te komen tot een regionale invulling en de ontwikkeling van een aanpak voor duurzame (minimaal vijf jaar) asielopvang van (in eerste instantie) 2200 asielzoekers. Deze afspraken worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraden van alle achttien gemeenten.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:

  1. Het uitgangspunt om in de regio Hollands Midden in eerste instantie 2200 asielzoekers duurzaam (minimaal vijf jaar) op te vangen te onderschrijven, gebaseerd op het aan de Provinciale Regietafel Vluchtelingen Zuid-Holland (PRT) overeengekomen aantal van 10.000 op te vangen asielzoekers.
  2. Het Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland te verzoeken om de afspraken tussen de gemeenten over de duurzame opvang van asielzoekers te coördineren, stimuleren en monitoren.
  3. Het uitgangspunt te onderschrijven om het aantal op te vangen asielzoekers tussen Holland Rijnland en Midden-Holland te verdelen op basis van het aantal inwoners, waarbij bij wederzijdse instemming tussen beide regio’s de verdeling kan worden aangepast.
  4. Het aantal op te vangen asielzoekers binnen respectievelijk Holland Rijnland en Midden-Holland te verdelen over de betreffende gemeenten op basis van het aantal inwoners per gemeente, waarbij bij wederzijdse instemming tussen gemeenten de verdeling kan worden aangepast.
  5. Het onderzoeken van de mogelijkheden in hoeverre duurzame, grotere opvanglocaties een functie kunnen vervullen op het gebied van voorzieningen voor duurzame kleinschaligere opvanglocaties.
 3. 3.c

  De fractie van Samen voor Kaag en Braassem heeft vragen gesteld over de bouwplannen op de locatie Raadhuislaan 5 te Leimuiden. Het college wordt voorgesteld de beantwoording vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen Bouwplannen Raadhuislaan 5 te Leimuiden van Samen voor Kaag & Braassem vast te stellen.

 4. 3.d

  Het rooster van aftreden van de RvC bepaalt dat mevrouw L. Werger in 2023 moet aftreden uit haar functie als toezichthoudend commissaris. Na een openbare selectieprocedure is besloten om de heer P. Grob te benoemen. Hij past het beste binnen het gevraagde profiel. De functiewissel treedt in werking per 1 april 2023.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met benoeming van de heer P. (Paul) Grob per 1 april 2023 als nieuw lid van de raad van commissarissen (verder: RvC) van De Tweesprong BV, ter vervanging van de mevrouw L. (Laura) Werger.

 5. 3.e

  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente is op grond van de AVG verplicht om een Functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG houdt toezicht op naleving van de AVG. De FG voor de gemeente Kaag en Braassem is de heer R. de Vries. De FG brengt jaarlijks een verslag uit. Het college wordt voorgesteld het FG-jaarverslag 2022 en bijbehorende management response vast te stellen en de raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Voorgesteld besluit

  1. Het FG-jaarverslag 2022 en bijbehorende management response vast te stellen.
  2. De raadsinformatiebrief FG-jaarverslag 2022 en management response vast te stellen.
 6. 3.f

  Het project niet-geregeld grondgebruik nadert in het pilotgebied Roelofarendsveen zijn afronding. Voorgesteld wordt om het project in Leimuiden voort te zetten.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:

  1. Het project niet-geregeld grondgebruik voort te zetten in Leimuiden, volgens de in het raadsvoorstel van 21 maart 2023 opgenomen aanpak.
  2. In afwijking van de Grondprijzenbrief voor 2023 te bepalen dat het projecttarief voor situaties van niet-geregeld grondgebruik in Leimuiden en andere locaties binnen de gemeente gedurende de jaren 2023 en 2024 € 170,-- k.k. per m² zal bedragen. Dit tarief geldt niet voor aanvragen voor de aankoop van snippergrond.
 7. 4.a

  Op 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten. In het raadsakkoord ‘samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ staat de opdracht om op basis van evaluatie samen met marktpartijen en arbeidsmigranten met een herzien beleid huisvesting arbeidsmigranten te komen. Het college heeft een evaluatie uitgevoerd en op basis daarvan is een aantal wijzigingen wenselijk. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd ermee in te stemmen dat het college de beleidsregel op de voorgestelde manier wijzigt.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  In te stemmen met het door het college van burgemeester en wethouders vaststellen van de gewijzigde beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten.

 8. 4.b

  De fractie van Mooi Kaag en Braassem heeft vervolgvragen gesteld over de werkzaamheden aan de Van Klaverweijdeweg in Hoogmade. Voorgesteld wordt om deze vragen te beantwoorden conform de beantwoording in de bijlage.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van Mooi Kaag en Braassem over de Van Klaverweijdeweg vast te stellen.

 9. 4.c

  Om lokale sociaal-maatschappelijke non-profitorganisaties, die door de coronapandemie zijn getroffen, te ondersteunen, heeft het college op 22 februari 2022 besloten de covid-regeling voort te zetten en de nadere regels Covid-19 steunpakket 2022 vast te stellen. In januari 2023 zijn er drie aanvragen binnen gekomen: van de ijsclub Hoogmade, toneelvereniging st. Theodulfus en seniorencomité Rijpwetering. De verenigingen en stichting hebben in de afgelopen periode nog aanvullende informatie aangeleverd om zo de aanvragen compleet temaken. De organisaties hebben aangetoond (financiële) gevolgen te ervaren van de Covid-pandemie en in aanmerking te komen voor steun. Het voorstel is dan ook de subsidies toe te kennen. Er volgen geen nieuwe aanvragen meer. De covid-regeling is inmiddels gesloten.

  Voorgesteld besluit

  1. Subsidie te verlenen aan IJsclub Hoogmade, Toneelvereniging st. Theoldulfus en Seniorencomité Rijpwetering.
  2. De subsidie vast te stellen op:
   a. IJsclub Hoogmade: € 710,00
   b. Toneelvereniging st. Theodulfus: € 4.450,00
   c. Seniorencomité Rijpwetering: € 454,48
 10. 4.d

  Op 22 maart 2023 zal de AB vergadering van Holland Rijnland plaatsvinden, dit keer in het gemeentehuis van Katwijk. Yvonne Peters-Adrian zal optreden als plaatsvervangend AB-lid voor gemeente Kaag en Braassem.
  Op de agenda enkele mededelingen en een gesprek over een (nieuwe) Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland.

  Voorgesteld besluit

  De annotatie vast te stellen en deze in te laten brengen door de AB-leden in de vergadering van 22 maart 2023.

 11. 4.e

  Het college heeft medio 2021 ingestemd met het principeverzoek Grietpolder Ontwikkeling in Leimuiden. Het verzoek betreft de verplaatsing van de ijsbaan, het scoutinggebouw en de twee volkstuincomplexen om vervolgens op deze locaties woningbouw te realiseren. De haalbaarheidsstudie is nu afgerond. Bijgaand voorstel gaat in op het vervolgproces.

  Voorgesteld besluit

  1. De ontwikkelplannen (verenigingen en woningbouw) in de Grietpolder Leimuiden verder uit te laten werken en hiertoe – samen met alle betrokken partijen – de benodigde vervolgstappen te zetten.
  2. Ambtelijk een samenwerkingsovereenkomst uit te laten werken en ter besluitvorming aan het college voor te leggen.
  3. De raadsinformatiebrief Grietpolder Leimuiden vast te stellen;
  4. De brief aan Grietpolder Ontwikkeling vast te stellen;
  5. De brief aan Verenigingen Grietpolder Ontwikkeling vast te stellen.
 12. 4.f

  Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een ontwerp Waterschapsverordening voor zienswijzen ter inzage gelegd. Deze bevat bestaande normen uit de Keur maar ook nieuwe normen en bevoegdheden die voor onze beleidsdoelstellingen aanzienlijke consequenties kunnen hebben. Naar aanleiding hiervan wordt een zienswijze verzonden.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde zienswijze inzake de ontwerp Waterschapsverordening vast te stellen.

 13. 4.g

  In het proces om te komen tot een zienswijze op de concept Regionale Woonagenda is toegezegd om de gemeenteraad te informeren over het besluit van de Realisatieagenda Holland Rijnland. Inmiddels is de realisatieagenda getekend door alle gemeenten uit de regio. Door middel van de raadsinformatiebrief kan de gemeenteraad geïnformeerd worden over het besluit en het vervolgproces.

  Voorgesteld besluit

  In stemmen met de raadsinformatiebrief over de realisatieagenda Holland Rijnland.