Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 7 februari 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  Initiatiefnemer heeft een ruimtelijke onderbouwing ingediend omdat hij het bestaande bijgebouw bekend als Zuideinde 115 te Roelofarendsveen wil slopen om ter plaatse twee levensloopbestendige woningen te realiseren. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is de uitwerking van een positief besluit d.d. 25 januari 2022 op een eerder door initiatiefnemer ingediend principeverzoek. Het college wordt dan ook voorgesteld in te stemmen met voorliggende ruimtelijke onderbouwing, zodat initiatiefnemer deze ruimtelijke onderbouwing kan gebruiken in het kader van de te doorlopen uitgebreide planologische afwijkingsprocedure ex artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3 Wabo).

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing Zuideinde 115 te
  Roelofarendsveen;
  2. Initiatiefnemer de ruimtelijke onderbouwing te laten gebruiker als onderleggervoor de te doorlopen procedure (uitgebreide planologische afwijkingsprocedure
  ex artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3 Wabo);
  3. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer;
  4. Initiatiefnemer te verplichten de door de gemeente opgestelde brief te
  versturen naar de omwonenden;
  5. Initiatiefnemer te verplichten een schriftelijk verslag te maken (en indien nodig
  op te nemen in de paragraaf Maatschappelijke uitvoerbaarheid) van de
  ingekomen reacties van omwonenden en welke invloed de reacties op de
  ontwikkeling hebben.

 2. 3.b

  Door de stijgende inflatie en hoge energiekosten heeft een toenemende groep inwoners moeite met rondkomen. Daarom is het Actieplan aanpak (energie) armoede gemaakt, waarin een aantal mogelijke maatregelen en voorzieningen uiteen worden gezet om de inwoners te ondersteunen. In dit plan wordt de raad gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 240.000 voor het aanpakken van armoede in de gemeente.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld

  1. Het Actieplan aanpak (energie) armoede vast te stellen
  2. Hiervoor in 2023 budget van € 240.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.
 3. 4.a

  Op 8 februari 2023 staat de Regiodag Holland Rijnland gepland waarop de commissies vergaderen, dit keer in ons eigen gemeentehuis in Kaag en Braassem.
  Op de agenda staan:
  • Commissie Mobiliteit (13.00 tot 15.00)
  • Commissie Wonen (15.00 tot 17.00)
  De Regiodag start onze Raadzaal met een gesprek voor alle portefeuillehouders met als thema Op weg naar investeringsprogramma’s voor de regio. (van 11.30 tot 12.30). Hiervoor zijn geen stukken geagendeerd, het gesprek gaat over:
  • Waar gaan we de komende periode mee aan de slag in de regio?
  • Hoe zorgen we voor de benodigde investeringen in de regio?

  Voorgesteld besluit

  De annotaties voor de commissies Mobiliteit en Wonen vast te stellen en deze in te laten brengen door de portefeuillehouder in de Commissies op 8 februari 2023.

 4. 4.b

  De initiatiefnemer is voornemens om zes vrijstaande woningen te realiseren nadat alle bestaande bebouwing op het perceel Europaplantsoen 58 in Hoogmade is gesloopt. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming Bedrijf naar Wonen en de noodzakelijke verruiming van de bouwmogelijkheden. Het college wordt geadviseerd het voorstel voor de raad vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Europaplantsoen 58, Hoogmade’ (NL.IMRO.1884.BPEUROPAPLANTSOEN-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
 5. 4.c

  De provincie heeft een voormalig steunpunt wegbeheer aan de gemeente te koop aangeboden. Het college wenst deze locatie in te zetten voor een maatschappelijk doel, de realisering van sociale huurwoningen voor jongeren. De verkennende gesprekken met de provincie Zuid-Holland en de stichting Huisvesting Werkende Jongeren hebben geleid tot concept-overeenkomsten en een bekendmakingstekst. Voorgesteld wordt om hiermee in te stemmen.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de door de provincie Zuid-Holland aan u voorgelegde concept-koopovereenkomst;
  2. Vaststellen van de bijgevoegde concept-koopovereenkomst met de stichting Huisvesting Werkende Jongeren, ten behoeve van het overleg met hen, mits op het onder 3. genoemde voornemen geen reacties ontvangen zijn;
  3. Het voornemen tot verkoop van Woudsedijk-Zuid 22 in Woubrugge bekend te maken.
  4. De raadsinformatiebrief Jongerenhuisvesting vast te stellen.

 6. 4.d

  Stichting Groen Licht en Stichting Blauwe Zone Kaag en Braassem hebben gezamenlijk een brief aan de gemeenteraad, het college en de groenbeheerders gestuurd met hierin tien concrete vergroeningsvoorstellen voor de gemeente. De gemeente is in gesprek gegaan met beide stichtingen en er komt een vervolgafspraak om enkele van de voorstellen gezamenlijk uit te werken. De raad ontvangt een afschrift van de brief van het college aan de stichtingen.

  Voorgesteld besluit

  De reactie op de brief Oproep tot vergroening van openbare ruimte vast te stellen en te verzenden.

 7. 4.e

  Op 9 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan in de beroepszaak omtrent het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’. De Afdeling heeft de raad opgedragen om binnen 20 weken na verzending van de uitspraak voor drie locaties binnen het plangebied het gebrek in motivering aan te vullen (bestuurlijke lus). Met voorliggend raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan hoe invulling wordt gegeven aan de opdracht van de Afdeling om het bestemmingsplan te repareren. Het college wordt geadviseerd het voorstel voor de raad vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Geheimhouding op te leggen op ‘Bijlage 5: Toets persoonlijke omstandigheden aan toetsingskader’ en de brieven van bewoners over hun persoonlijke omstandigheden op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet in verband met het belang genoemd in artikel 5.1 lid 2 onder e van de Wet open overheid (eerbiediging persoonlijke levenssfeer).
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
   1. Het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’ (NL.IMRO.1884.BP1EHERBUITENGOOST-VAS2) vast te stellen.
   2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
   3. De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.
 8. 4.f

  In 2022 is er een structureel budget beschikbaar gekomen om een volwassenfonds Sport en Cultuur in Kaag en Braassem te realiseren. Dit fonds kan een uitkomst bieden voor volwassenen die onvoldoende (financiële) middelen hebben om deel te nemen aan sport en cultuur. Vanuit de samenwerkingspartners is duidelijk geworden dat er behoefte is naar een dergelijke voorziening. Het Volwassenfonds wordt door Team Sportservice beheert en werkt op een zelfde manier als het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Aanvragen kunnen via intermediairs worden gedaan. Het voorstel is om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Daarnaast zijn de gelden van 2022 nog niet besteed. Voorgesteld wordt om deze gelden beschikbaar te stellen aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur, in verband met een oplopende vraag naar deze voorziening.

  Voorgesteld besluit

  1. Voor 2023 de samenwerkingsovereenkomst Volwassenfonds Sport en Cultuur aan te gaan met Stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur en Team Sportservice Zuid-Holland.
  2. De beschikbare gelden van 2022 voor het Volwassenfonds Sport en Cultuur in te zetten voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur, in verband met de oplopende behoefte.

  Besluit burgemeester:

  1. Wethouder G. van Duin te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
 9. 4.g

  In de regio Holland Rijnland wordt nauw samengewerkt om de opgaven op het gebied van wonen gezamenlijk aan te pakken en daar een goede invulling aan te geven. Met alle gemeenten in de regio zijn afspraken gemaakt over het aantal betaalbare woningen dat gerealiseerd moet worden, de inzet voor bijzondere doelgroepen en ook de regels die hierbij gehanteerd kunnen/moeten worden. Deze aspecten zijn verzameld in de Regionale Woonagenda (RWA) en de Huisvestingsverordening Holland Rijnland (HVV). Gezien alle ontwikkelingen zijn er aanpassingen nodig in deze documenten, om zodoende nog aan te kunnen sluiten bij de huidige behoeften en opgaven. Een nieuwe Regionale Woonagenda kan de gemeente helpen door het geven van kaders en richting bij het realiseren van deze opgaven. De Huisvestingsverordening biedt houvast om de sociale en betaalbare woningen goed te kunnen verdelen en op een juiste manier toe te wijzen aan de doelgroepen. De nieuwe concept RWA en HVV liggen ter inzage voor een ieder. Het college stelt de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:

  1. De zienswijze op de concept Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening Holland Rijnland vast te stellen en in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.