Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 14 maart 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De initiatiefnemers zijn voornemens om 61 woningen te realiseren op het perceel achter Oudendijkseweg 11 in Woubrugge. Het college wordt geadviseerd een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar tegelijkertijd wel een aantal kanttekeningen te plaatsen richting de initiatiefnemer.

 2. 3.b

  Met ingang van 1 januari 2023 is de Wet Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslagen in werking getreden. Deze wet eist voortaan voor iedere verkiezing een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in te stellen. Met onderhavig besluit worden de leden en ondersteuners van het GSB benoemd.

  Voorgesteld besluit

  Het collegebesluit Benoeming leden en ondersteuners Gemeentelijk Stembureau vast te stellen.

 3. 3.c

  Het presidium krijgt voorafgaand aan elke vergadering de geactualiseerde versie van de jaaragenda ter bespreking aangeboden. Deze versie is ter bespreking voor het presidium op 20 maart.

  Voorgesteld besluit

  De jaaragenda aan te bieden aan het presidium.

 4. 3.d

  Het plan gaat over het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Het wijzigingsplan heeft als ontwerp ter visie gelegen en er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het plan wordt nu aan het college voorgelegd ter vaststelling.

  Voorgesteld besluit

  Het wijzigingsplan ‘Geestweg 65‘ vast te stellen.

 5. 4.a

  Het aantal geplande C&K-avonden tot aan het zomerreces is beperkt en ontoereikend om alle onderwerpen te agenderen die het college met de raad wil bespreken. Het college stelt daarom aan het presidium voor om op woensdag 10 mei 2023 en op 24 mei 2023 een extra C&K avond te houden.

  Voorgesteld besluit

  Het presidium voor te stellen op 10 mei 2023 en op 24 mei 2023 een extra C&K te houden.