Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 9 mei 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De initiatiefnemers zijn voornemens een vrijstaande woning te realiseren en bestaande bebouwing (twee voormalige arbeiderswoningen) deels te slopen. Het college wordt geadviseerd een negatieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar als alternatief de mogelijkheid mee te geven om de boerderijwoning om te vormen tot een twee-onder-een kapwoning bestaande uit de bestaande woning en een nieuw aan te bouwen woning.

  Voorgesteld besluit

  1. Het realiseren van een vrijstaande woning aan Boekhorsterweg 17 onwenselijk te vinden.
  2. Het verbouwen van Boekhorsterweg 17 te Oud Ade tot een twee-onder-een kapwoning bestaande uit de bestaande woning en een nieuw aan te bouwen woning wenselijk te vinden, onder de volgende voorwaarden:
   a. de twee bestaande oudere arbeiderswoningen dienen te worden gesloopt;
   b. de boerderijwoning en nieuw toe te voegen wooneenheid dienen samen een stedenbouwkundig geheel te vormen;
   c. het initiatief dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;
   d. Provincie Zuid-Holland dient akkoord te gaan met de plannen;
   e. er dient een afdracht gedaan te worden in het sociale vereveningsfonds om te voldoen aan de eis van 30% sociale woningbouw.
  3. Indiener te verplichten de omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte te stellen van de voorgenomen ontwikkeling en een terugkoppeling te geven van de reacties van omwonenden/belanghebbenden waarin wordt aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben (gekregen).
 2. 3.b

  De initiatiefnemers zijn voornemens om twee vrijstaande woningen te realiseren op het perceel Zwetweg 5 in Woubrugge nadat ±400 m² aan bebouwing gesloopt is. De grootste schuur (±155 m²) zouden de initiatiefnemers graag behouden. Het college wordt geadviseerd een negatieve houding aan te nemen ten opzichte van het initiatief, maar wel het realiseren van één woning als alternatief mee te geven.

  Voorgesteld besluit

  1. Het realiseren van twee woningen op Zwetweg 5 te Woubrugge onwenselijk te vinden.
  2. Het realiseren van één woning op Zwetweg 5 te Woubrugge wenselijk te vinden, onder de volgende voorwaarden:
   a. de woning dient in het lint gebouwd te worden conform de voorschriften van het artikel 20 ‘Wonen’ uit het bestemmingsplan Buitengebied Oost;
   b. er dient een afdracht gedaan te worden in het sociale vereveningsfonds om te voldoen aan de eis van 30% sociale woningbouw.
  3. Indiener te verplichten de omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte te stellen van de voorgenomen ontwikkeling en een terugkoppeling te geven van de reacties van omwonenden/belanghebbenden waarin wordt aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben (gekregen).
 3. 3.c

  Samen met de raad willen we het gesprek voeren over het onderwerp Landbouw. Op deze avond willen we met raadsleden en enkele partners uit de landbouwsector kijken hoe we het onderwerp landbouw een plek kunnen geven in de bijgestelde Omgevingsvisie. Daarnaast zal er een update gegeven worden over het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied: Veenweiden Noord.

  Voorgesteld besluit

  Het programma voor de C&K van 31 mei 2023 over de landbouw vast te stellen.

 4. 3.d

  Op 24 mei is een C&K over Veiligheid. De raadsleden worden geïnformeerd over de trends en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Er zijn sprekers vanuit de politie, de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Daarnaast is er gelegenheid tot gesprek en nader kennismaken met de wijkagenten, onze BOA’s en de adviseurs Openbare Orde en Veiligheid.

  Voorgesteld besluit

  Het programma voor de C&K van 24 mei over Veiligheid vast te stellen.

 5. 3.e

  In de Dorpstuin, gelegen achter het voormalig gemeentehuis in Rijnsaterwoude worden 8 woningen gebouwd. Ten behoeve van het bouwrijp maken van het plangebied heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsgevonden. Aangezien Van Vliet uit Ter Aar als beste inschrijver naar voren kwam, heeft het college besloten de opdracht aan hen te gunnen.

  Voorgesteld besluit

  Opdracht tot het bouwrijp maken van de Dorpstuin in Rijnsaterwoude te gunnen aan Van Vliet uit Ter Aar.

 6. 3.f

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor diverse voorzieningen op een perceel nabij Aderpolder 4 te Kaag. Het voorstel aan de gemeenteraad is de daarvoor benodigde verklaring van geen bedenkingen niet af te geven.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:

  1. Het definitieve besluit vast te stellen om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren inzake de aanvraag voor het realiseren van vier aanlegpalen, twee seizoensligplaatsen, een walstroomvoorziening en een septictank nabij het perceel Aderpolder 4 te Kaag, met inachtneming van de overwegingen zoals deze zijn aangegeven in dit voorstel.
  2. Het definitieve besluit voor een periode van zes weken ter inzage te leggen om belanghebbenden de mogelijkheid te bieden beroep in te stellen.
 7. 3.g

  Het presidium krijgt voorafgaand aan elke vergadering de geactualiseerde versie van de jaaragenda ter bespreking aangeboden. Deze versie is ter bespreking voor het presidium op 8 mei.

  Voorgesteld besluit

  Het besluit om de jaaragenda aan te bieden aan het presidium te bekrachtigen.

 8. 3.h

  Met behulp van bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren we de gemeenteraad over de vergadering van het AB Holland Rijnland van 22 maart 2023 en over het proces van de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland. Ook informeren we de gemeenteraad over het aanbod van het DB van Holland Rijnland om met de gemeenteraad in gesprek te gaan hierover in de periode juli – november.

  Voorgesteld besluit

  Raadsinformatiebrief met daarin een terugkoppeling van de vergadering van het AB Holland Rijnland van 22 maart 2023 en informatie over de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland vast te stellen.

 9. 3.i

  Het college wordt voorgesteld het Strategisch gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid 2022-2026 vast te stellen en het Informatiebeveiligingsbeleid 2019 in te trekken. Het ter vaststelling aangeboden beleid is een overkoepelend informatiebeveiligingsbeleid en is hetzelfde als het beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het nieuwe beleid vervangt het bestaande informatiebeveiligingsbeleid. De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Strategisch gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid 2022-2026 vast te stellen;
  2. Het huidige Informatiebeveiligingsbeleid 2019 in te trekken.
  3. De raadsinformatiebrief gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid 2022-2026 vast te stellen.
 10. 3.j

  Sinds 2 augustus 1968 verhuurt de gemeente een dijkperceel ten oosten van (achter) de woningen Leidsevaartlaan 5-28 in Rijnsaterwoude. Voorgesteld wordt om een actuele huurovereenkomst aan te gaan.

  Voorgesteld besluit

  De verhuurovereenkomst Leidsevaartlaan 5-28 Rijnsaterwoude aan te gaan.

 11. 4.a

  De gemeenschappelijke regeling (GR) van het regionaal samenwerkingsorgaan Hecht wordt aangepast op grond van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De gemeenteraad moet op grond van de Wgr in staat worden gesteld om een zienswijze af te geven over de voorgestelde wijzigingen.
  Het voorstel is om in te stemmen met de aangepaste GR.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  De zienswijze op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hecht vast te stellen

 12. 4.b

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het huisvesten van zes arbeidsmigranten op de locatie Kruisweg 2 en 4 te Woubrugge. Het college wordt voorgesteld om, onder het stellen van diverse voorwaarden, de omgevingsvergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. De omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de bestemming om het huisvesten van maximaal zes arbeidsmigranten mogelijk te maken op de locatie Kruisweg 2 en 4 te Woubrugge.
  2. Aan de vergunning de nodige voorwaarden te verbinden op basis van de Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten en de brandveiligheid.

 13. 4.c

  Eind 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het College Uitvoeringsprogramma (CUP). Het CUP is een mooie vertaling van het raadsbrede akkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’. Vervolgens zijn de verschillende thema’s verder uitgewerkt om de prioritering te kunnen bepalen.
  De gemeenteraad is de afgelopen maanden actief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze vervolgstap. Er is een klankbordgroep ingesteld om het proces van een vernieuwde CUP 2.0 met elkaar af te stemmen. Daarnaast is er door de fracties aangegeven welke prioritering zij wenselijk vinden. Op basis hiervan is dit voorstel gemaakt. De gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde prioritering vast te stellen zodat de financiële gevolgen kunnen worden verwerkt.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:

  1. De voorgestelde prioritering vast te stellen zoals in de bijlage is weergegeven.
  2. Ter inhoudelijke onderbouwing van bovenstaande financiële consequenties bijgevoegd CUP 2.0 vast te stellen.
  3. De financiële consequenties voor 2023 uit de lopende begroting te dekken en de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen.
  4. De financiële consequenties voor 2024 mee te nemen in het proces richting begroting 2024 en meerjarenraming 2024-2028, waarmee een integrale afweging kan worden gemaakt tussen de Richtnota inclusief effecten meicirculaire en septembercirculaire en de prioritering vanuit het CUP 2.0.
 14. 4.d

  In Nieuwe Wetering Noord moeten nog twee kavels ontwikkeld worden, kavel 2 en 5. Kavel 2 betreft het CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) project, waarvoor een reserveringsovereenkomst is gesloten. Het bestuur van de vereniging leverde een bebouwingsvoorstel aan en verzoekt over te gaan tot het tekenen van de koopovereenkomst. Daarnaast moet de gemeente het voornemen tot verkoop publiceren. Het college wordt geadviseerd het bebouwingsvoorstel goed te keuren en de koopovereenkomst te ondertekenen.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met het ingediende plan van CPO Vereniging De Kuil
  2. Af te wijken van de ruimtelijke randvoorwaarden op het gebied van parkeren om hiermee te voldoen aan de parkeernorm.
  3. De koopovereenkomst aan te gaan met de CPO Vereniging De Kuil.
  4. Het voornemen tot verkoop te publiceren.
   Besluit burgemeester:
  5. De portefeuillehouder te machtigen de koopovereenkomst te ondertekenen.
 15. 4.e

  Wij hebben, samen met de andere gemeenten binnen de regio Holland Rijnland, de ambitie om JeugdzorgPlus zoveel mogelijk af te bouwen en in plaats daarvan meer intensieve ambulante jeugdhulpvormen en kleinschalige verblijfsvoorzieningen in te zetten. De afbouw van de JeugdzorgPlus gaat sneller dan voorzien. Hoewel dit inhoudelijk gezien een positieve ontwikkeling is, kleven aan deze ontwikkelingen ook nadelige gevolgen. Dit betreft met name de financiële situatie van de JeugdzorgPlus-instellingen. Met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren we de gemeenteraad over de laatste ontwikkelingen en met name de financiële gevolgen voor onze gemeente.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief Financiële bijdrage JeugdzorgPlus vast te stellen.

 16. 4.f

  In 2022 hebben de gemeenten in Holland Rijnland de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland ingericht voor een doelmatige uitvoering van bedrijfsvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet. Deze gemeenschappelijke regeling moet gewijzigd worden vanwege de beoogde toetreding van gemeente Voorschoten per 1 januari 2024. Ook moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het college stelt de gemeenteraad voor om een zienswijze op deze wijzigingen in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  De zienswijze op de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) vast te stellen en in te dienen bij het bestuur van de SOZ.

 17. 4.g

  De concept zienswijzen voor de begrotingen 2024 van 5 van de 6 gemeenschappelijke regelingen worden aangeboden aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem. Het gaat om Holland Rijnland, Omgevingsdienst West Holland, Hecht, Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.
  De conceptbegroting van de Veiligheidsregio Hollands-Midden wordt pas na 9 mei aangeboden voor zienswijze en deze zal één cyclus later (gemeenteraad 3 juli 2023) in de gemeenteraad geagendeerd staan.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  • De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Holland Rijnland vast te stellen;
  • De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen;
  • De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Hecht vast te stellen;
  • De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de BVO Rijn en Braassem vast te stellen;
  • De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de SOZ Holland Rijnland vast te stellen.

 18. 4.h

  Het CDA heeft vragen gesteld over voortijdig schoolverlaters.
  De vragen zijn voorgelegd aan Bureau Leerrecht. Voorgesteld wordt om in te stemmen met bijgaande beantwoording.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de raadsvragen van het CDA over voortijdig schoolverlaters vast te stellen.

 19. 4.i

  De stukken worden later toegevoegd.


  Het college wordt voorgesteld de Richtnota 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De Richtnota bevat een financieel kader voor onze gemeente voor de begroting 2024 en daaropvolgende jaren. Hierin is opgenomen de onvermijdbare ontwikkelingen alsmede de wettelijke verplichtingen aan de lastenzijde van de begroting. Later volgt o.a. de meicirculaire. Op basis van de Richtnota zal de begroting 2024 verder worden uitgewerkt.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  I. Instemmen met de uitgangspunten bij het opstellen van de Richtnota:
  a. Verhogen van de geraamde salarislasten met 10%
  b. Indexeren gemeentelijke belastingen en leges en waar contractueel mogelijk de huren en pachten met een index van 5,2 %
  c. de budgetten voor de verbonden partijen in overeenstemming brengen met de diverse begrotingen 2024 van de verbonden partijen, (gem 7%) en autonome groei.
  d. 100% kostendekkende tarieven voor leges.
  e. de overige budgetten actualiseren op basis van overeengekomen prijsafspraken en gesignaleerde en te verwachten prijsontwikkelingen
  f. Na verschijnen van de Meicirculaire 2022 en de junibrief de algemene uitkering bij te stellen op basis van de Meicirculaire en junibrief.
  II. Het vaststellen van de onontkoombare ontwikkelingen met financiële consequenties, die meegenomen worden in het nieuwe begrotingsbeeld;
  III. Het opnemen van de middelen voor de realisatie van Focus met Ambitie in de begroting 2023 en in het meerjarenbeeld 2024-2026;
  IV. Het opnemen van de middelen voor de genomen besluiten uit de begroting 2023 en in het meerjarenbeeld 2024-2026.
  2. Opdracht te geven aan ons college om na het zomerreces te komen met een nota van actualisatie ter voorbereiding op de algemene beschouwingen voor de begroting 2024. Hierin zullen keuzes moeten worden gemaakt om een sluitend meerjarenbeeld te kunnen presenteren. Gelet op de vele ontwikkelingen zullen wij enkele scenario’s presenteren inclusief een voorkeursscenario vanuit ons college.

 20. 4.j

  De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft het voorgenomen besluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Dit waarborgfonds biedt dekking voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen en is de afronding van een traject om de grip op de werknemersverzekeringen bij ongevallen te vergroten. Met het oprichten van de Stichting Waarborgfonds wordt het risicodragerschap door alle Veiligheidsregio’s gezamenlijk aangegaan.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld
  • Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van deelname van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de Stichting Waarborgfonds.