Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 24 januari 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De initiatiefnemer is voornemens om vijf vrijstaande, levensloopbestendige woningen te realiseren op het perceel aan de Doespolderkade 3c-d in Hoogmade, nadat alle bestaande bebouwing en verharding is verwijderd. Het college neemt een positieve houding aan ten opzichte van het initiatief, maar stelt tegelijkertijd wel een aantal voorwaarden richting de initiatiefnemer.

  Voorgesteld besluit

  1. Het realiseren van vijf woningen op het adres Doespolderkade 3c-d te
  Hoogmade wenselijk te vinden, onder de volgende voorwaarden:
  a. er dient voldaan te worden aan de regels van de molenbiotoop en de
  provincie Zuid-Holland dient hiermee akkoord te gaan;
  b. het gezamenlijk grondoppervlak van de vijf woningen mag niet meer
  bedragen dan het totale grondoppervlak van de bestaande
  bedrijfsbebouwing;
  c. de voorwaarden voor levensloopbestendige woningen (collegebesluit d.d. 21
  juli 2020) zijn van toepassing.
  2. Indiener verplichten de omwonenden op de hoogte te stellen van de
  voorgenomen ontwikkeling en een terugkoppeling te geven van de reacties van
  omwonenden waarin wordt aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief
  hebben (gekregen).

 2. 3.b

  Initiatiefnemer wil op het perceel gelegen tussen Vriezenweg 8 te Leimuiden en de rotonde, langs de N207 een onbemand tankstation zonder LPG en zonder voorzieningen als een shop, wasgelegenheid en/of vrachtwagenparkeerplaats realiseren. Aangezien deze ontwikkeling op die locatie onder bepaalde voorwaarden planologisch/juridisch te verantwoorden is, wordt het college voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen. Na ondertekening van de anterieure overeenkomst wordt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd om een ieder in de gelegenheid te stellen te reageren op het plan.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tankstation N207 Vriezenweg Leimuiden’ vast te stellen;
  2. De anterieure overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer;
  3. Het concept raadsvoorstel vast stellen onder voorbehoud dat er geen zienswijzen worden ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan.
 3. 3.c

  De fractie van Mooi Kaag en Braassem heeft vervolgvragen gesteld over het beleid voor woonschepen. Het college wordt voorgesteld de beantwoording vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van Mooi Kaag en Braassem over het beleid woonschepen vast te stellen.

 4. 3.d

  De griffie houdt van elke door een collegelid gedane toezegging in een raadsvergadering een lijst bij. Ook houdt de griffie een lijst bij waarop de moties staan opgenomen. Een reactie over de voortgang van de afhandeling van de toezeggingen en de moties is toegevoegd. Het college wordt voorgesteld de geactualiseerde lijst vast te stellen voordat deze naar de gemeenteraad van 30 januari 2023 wordt gezonden.

  Voorgesteld besluit

  Toezeggingenlijst en overzicht moties vast te stellen.

 5. 3.e

  Het plan gaat over het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Het wijzigingsplan heeft als ontwerp ter visie gelegen en er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het plan wordt nu aan het college voorgelegd ter vaststelling.

  Voorgesteld besluit

  1. Het wijzigingsplan ‘De Baan 62’ vast te stellen.
 6. 4.a

  In het kader van de aankomende Omgevingswet is de gemeente gestart met het voorbereiden en opstellen van een omgevingsplan voor het buitengebied. In 2019 zijn offertes opgevraagd bij een drietal adviesbureaus en is gekozen om in te stemmen met de offerte van KuiperCompagnons. Het proces om te komen tot een omgevingsplan voor het buitengebied is weerbarstig gebleken. De financiële ruimte horende bij de opdracht uit 2019 is inmiddels volledig benut, alleen zijn er nog wel aanvullende stappen nodig om te komen tot een definitief omgevingsplan voor het buitengebied. Hiervoor is een nieuwe offerte opgevraagd bij KuiperCompagnons. De kosten die in deze offerte worden geraamd zijn €80.000,- exclusief btw. Geadviseerd wordt om deze vervolgopdracht ook aan KuiperCompagnons te gunnen. Daarmee wordt wel afgeweken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de Gids Proportionaliteit en wordt niet opnieuw een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij verstrekking van de vervolgopdracht voor het opstellen van het omgevingsplan.
  2. Akkoord gaan met de offerte vervolgtraject omgevingsplan buitengebied gemeente Kaag en Braassem d.d. 1 december 2022 opgesteld door KuiperCompagnons.
 7. 4.b

  Elke raadsvergadering wordt de lijst ingekomen stukken, waaronder de categorie II-, III- en IV-brieven, geagendeerd. De werkafspraak is dat voor de raadsvergadering deze lijst in het college aan de orde wordt gesteld. Zo nodig wordt een stand van zaken toegevoegd als de brief nog niet is beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De lijst ingekomen stukken – categorie II- III- en IV-brieven vast te stellen.

 8. 4.c

  Het college wordt voorgesteld de missie, visie en doelen op het gebied van privacy vast te stellen. De missie geeft aan waarom de gemeente Kaag en Braassem privacy belangrijk vindt. De visie omschrijft wat de gemeente over vijf jaar (2028) bereikt wil hebben en in de doelen staat de uitwerking van de visie. De missie, visie en doelen bieden een basis om pro-actief op privacy te sturen. De gemeente voldoet hiermee aan een belangrijke aanbeveling van de Functionaris gegevensbescherming (FG).

  Voorgesteld besluit

  Het document ‘Privacy – Missie, visie, doelen’ vast te stellen.

 9. 4.d

  Op 19 december 2022 heeft de gemeenteraad de verordening BIZ Winkelhart Roelofarendsveen 2023 – 2027 vastgesteld. In de Wet op de Bedrijveninvesteringszones is vastgelegd dat het college na vaststelling van de verordening iedere bijdrageplichtige in de gelegenheid stelt zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding uit te spreken.
  De gemeente heeft hiermee de taak om een draagvlakmeting uit te voeren. Het college moet alle bijdrageplichtigen informeren over de strekking van de verordening en ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid van de schriftelijke verklaring van de bijdrageplichtige gewaarborgd is.
  Om de uitvoering en uitkomst van de draagvlakmeting juridisch te borgen stelt het college een reglement voor de draagvlakmeting vast. Het reglement zorgt ervoor dat er bij de betrokken partijen geen onduidelijkheid bestaat over het verloop van de stemprocedure en de uitvoering van de draagvlakmeting.

  Voorgesteld besluit

  1. het Reglement draagvlakmeting BIZ Winkelhart Roelofarendsveen vast te stellen;
  2. de informatiebrief voor ondernemers vast te stellen;
  3. het stemformulier vast te stellen.
 10. 4.e

  Om lokale sociaal-maatschappelijke non-profitorganisaties, die door de coronapandemie zijn getroffen, te ondersteunen, heeft het college op 22 februari 2022 besloten de covid-regeling voort te zetten en de nadere regels Covid-19 steunpakket 2022 vast te stellen. In oktober/november zijn er twee aanvragen binnen gekomen, van de drumfanfare Mavileo en de Kaagse Tennis Club. Daarnaast hebben we in augustus al een aanvullende aanvraag gekregen van de Stichting Oud Alkemade. De verenigingen en stichting hebben in de afgelopen periode nog aanvullende informatie aangeleverd om zo de aanvragen compleet te kunnen indienen. De organisaties hebben aangetoond (financiële) gevolgen te ervaren van de Covid-pandemie en in aanmerking te komen voor steun. Het voorstel betreft dan ook het toekennen van deze subsidies.

  Voorgesteld besluit

  1. Subsidie te verlenen aan drumfanfare Mavileo, de Kaagse Tennis Club en Stichting Oud Alkemade.
  2. De subsidie vast te stellen op:
   a. Drumfanfare Mavileo: € 698,80
   b. Kaagse Tennis Club: € 6.529,00
   c. Stichting Oud Alkemade: € 4.750,00