Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 28 maart 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De huidige overeenkomst voor de opdracht woningaanpassingen en deuropeners loopt op 1 maart 2023 af en is op verzoek verlengd tot 1 mei 2023. Er is een nieuwe opdracht op de markt gezet door een regionale inkooporganisatie. De opdracht wordt gegund aan de partij Convertium.

  Voorgesteld besluit

  De opdracht tot het leveren, plaatsen en onderhouden van woningaanpassingen en deuropeners te gunnen aan Convertium.

 2. 3.b

  Het principeakkoord voor de Cao Gemeenten is door het College voor Arbeidszaken voorgelegd aan de werkgevers (gemeenten) met het verzoek om aan te geven of met het akkoord wordt ingestemd.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 2023.

 3. 3.c

  Tijdens de V&A van 3 april wordt het raadsvoorstel huisvesting arbeidsmigranten besproken dat is opgesteld naar aanleiding van een uitgevoerde beleidsevaluatie. Het college wordt voorgesteld om in te stemmen met bijgaande memo ter bespreking tijdens de V&A van 3 april.

  Voorgesteld besluit

  De memo inzake de enquête huisvesting arbeidsmigranten vast te stellen.

 4. 4.a

  Een inwoner van onze gemeente heeft een brief gestuurd over de kansenongelijkheid die zij ervaart bij GO! voor jeugd. Het gaat hierbij om keuzevrijheid, de positie van de huisarts en wachttijden. Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van deze brief. De beantwoording is afgestemd met GO! voor jeugd. De inwoner is vooraf gebeld door wethouder van Duin.

  Voorgesteld besluit

  De schriftelijke reactie op de brief van een inwoner over de kansenongelijkheid bij GO! voor jeugd vast te stellen.

 5. 4.b

  Tijdens de raadsavond over De Poelen op 25 januari 2023 is toegezegd op enkele aspecten uit deze avond nader terug te komen in een raadsinformatiebrief. Dit betrof met name het verzoek van de raad om te komen tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de schades en vertraging in de Poelen.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde raadsinformatiebrief De Poelen vast te stellen.

 6. 4.c

  De overeenkomst met GO! voor jeugd loopt eind 2023 af en kan niet meer worden verlengd. Dat betekent dat wij de jeugdhulp per 2024 moeten inrichten. We willen hierbij kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp realiseren. Het college heeft op 14 februari besloten om een lokale organisatie in te richten voor het bieden van jeugdhulp en het inschakelen van specialistische jeugdhulp. Het college heeft tevens besloten om voor de specialistische jeugdhulp aan te sluiten bij de overeenkomsten die regionaal zijn gesloten. In de bestuursopdracht is een planning opgenomen voor de realisatie van deze lokale organisatie en voor het aansluiten bij de regionale overeenkomsten. Ook zijn uitgangspunten en resultaten benoemd. Voorgesteld wordt om deze bestuursopdracht vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De bestuursopdracht jeugdhulp 2024 vast te stellen.

 7. 4.d

  Gemeenten hebben de wettelijke taak om afspraken vast te leggen over de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Onze gemeente heeft, samen met de andere gemeenten binnen Holland Rijnland en Midden Holland dezelfde afspraken met de RvdK. In 2019 zijn deze samenwerkings-afspraken voor het laatst herzien. In 2022 is er met inbreng van verschillende organisaties een nieuwe versie opgeleverd. Het college heeft besloten om het geactualiseerde samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het geactualiseerde samenwerkingsprotocol Jeugd van de gemeenten in Holland Rijnland/  Midden Holland en de Raad voor de Kinderbescherming vast te stellen.
  2. De burgemeester het ondertekenblad bij het samenwerkingsprotocol te laten ondertekenen.