Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 14 februari 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar het beheer van onze civiele kunstwerken (o.a. bruggen en kades). In het rapport worden een aantal kernbevindingen weergegeven, het college krijgt nu de gelegenheid om hierop te reageren.
  Over het algemeen zijn de conclusies uit het onderzoek positief. De doelstellingen van het beheerplan worden gehaald, maar er zijn optimalisaties mogelijk.
  In de brief wordt kort op de kernbevindingen gereageerd.

  Voorgesteld besluit

  1. De bestuurlijke reactie op het rapport ‘Grip op beheer civiele kunstwerken’ van de Rekenkamercommissie vast te stellen.
 2. 3.b

  De gemeenteraad heeft besloten om onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de bibliotheekvoorziening Kaag en Braassem. De vraag is om op basis van een behoeftepeiling verschillende scenario’s aan de gemeenteraad voor te leggen.
  Voorgesteld wordt om de onderzoeksopdracht te gunnen aan de Opiniepijlers, een onafhankelijk onderzoeksbureau waar journalisten werkzaam zijn. Zij gaan met een bus de dorpskernen in om de behoeften te peilen.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de offerte van de Opiniepijlers om een behoefteonderzoek te doen naar de bibliotheekvoorziening en scenario’s voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. De onderzoekskosten ten laste brengen van het begrotingresultaat 2023.
 3. 3.c

  De Stuurgroep van de Greenport Aalsmeer komt 16 februari 2023 bijeen. Op de agenda staan:

  • De Uitvoeringsagenda en het jaarplan inclusief begroting (ter informatie).
  • Intentieverklaring omtrent de Regiodeal Greenport (Aalsmeer, Boskoop en Bollenstreek (ter besluitvorming).
  • De Katapult, en enkele mededelingen (ter informatie).

  Voorgesteld besluit

  De annotatie voor de Stuurgroep Greenport Aalsmeer van 16 februari 2023 vast te stellen en door de portefeuillehouder tijdens de vergadering te laten inbrengen.

 4. 4.a

  Op 6 oktober 2022 heeft de Adviesraad Sociaal Domein advies gegeven op de digitale vragenlijst die door JB Lorenz en de Rijnstreekgemeenten gezamenlijk zijn opgesteld voor het Wmo cliëntervaringsonderzoek van 2023. In de voorgestelde beantwoording geven wij een reactie op de ontvangen adviezen.

  Voorgesteld besluit

  De reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein op de vragenlijst cliëntervaringsonderzoek Wmo vast te stellen.

 5. 4.b

  In het raadsakkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ heeft de gemeenteraad de ambitie opgenomen om op korte termijn instrumenten in te zetten om speculatie met woningen tegen te gaan. Voor sociale huur- en koopwoningen geldt een zelfbewoningplicht en instandhoudingstermijn krachtens de doelgroepenverordening. Voor betaalbare koopwoningen zijn er nog geen beleidsregels vastgelegd. Door middel van voorliggende beleidsregel kunnen we bij nieuwe woningbouwontwikkelingen de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatieding als voorwaarde opnemen voor de betaalbare koopwoningen. Zo zetten we in op het ‘betaalbaar’ houden van deze categorie woningen en het toewijzen van deze woningen aan de ‘juiste’ doelgroepen.

  Voorgesteld besluit

  1. De beleidsregel zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding vast te stellen.
  2. De raadsinformatiebrief over de invoering van deze beleidsregel vast te stellen.
 6. 4.c

  Het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied richt zich op het bereiken van (inter)nationale doelen voor natuur, klimaat en water in het landelijk gebied. Kaag en Braassem is ingedeeld in deelgebied Veenweiden Noord. Eind november heeft de provincie de Strategie Vitale Veenweiden en Proces en samenwerking Gebiedsplan Vitale Veenweiden gestuurd met het verzoek aan het college om voor 15 februari te reageren. De raad heeft op de C&K avond van 6 februari nog aandachtspunten meegegeven. Deze aandachtspunten en de motie “Agrariërs in Kaag en Braassem” (d.d. 12 september 2022) zijn verwerkt in de brief aan het college van Gedeputeerde Staten.

  Voorgesteld besluit

  1. De brief aan het college van Gedeputeerde Staten inzake Vitale Veenweiden vast te stellen.
  2. De raadsinformatiebrief Reactie op Vitale Veenweiden Zuid-Holland vast te stellen.
 7. 4.d

  Op 6 februari was er in Turkije en Syrië een aardbeving met immense gevolgen. Inmiddels zijn al meer dan 30.000 mensen overleden. Bewoners zitten zonder water, voedsel en stroom in een strenge winter. De behoefte aan ondersteuning is groot.
  Inmiddels is er een grootschalige actie begonnen met Giro555. De VNG heef een brief gestuurd aan gemeenteraden en colleges met de oproep om een gemeentelijke donatie te doen. Het college geeft hier gehoor aan en doneert 1 euro per inwoner.

  Voorgesteld besluit

  1. 1 euro per inwoner te doneren aan Giro555.
  2. Dit te dekken vanuit het budget ‘representatiekosten B&W’ (6001001 4380109)
  3. De raadsinformatiebrief Bijdrage Giro555 aardbeving Turkije en Syrië vast te stellen.
 8. 4.e

  De overeenkomst met GO! voor jeugd loopt eind 2023 af en kan niet meer worden verlengd. Dat betekent dat wij de jeugdhulp per 2024 moeten inrichten. We willen hierbij kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp realiseren. Voorgesteld wordt een lokale organisatie in te richten voor het bieden van jeugdhulp en het verzorgen van de toegang tot specialistische jeugdhulp en voor de specialistische jeugdhulp aan te sluiten bij de overeenkomsten die regionaal zijn gesloten.

  Voorgesteld besluit

  1. Een lokale organisatie in te richten, bij voorkeur op Rijnstreekniveau, voor het bieden van jeugd- en gezinshulp, het verzorgen van toegang tot specialistische jeugdhulp en het zorgen voor verbinding met lokale partners;
  2. Aan te sluiten bij de regionale overeenkomsten van de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) voor de specialistische jeugdhulp;
  3. In een later stadium de raad voor te stellen een budget van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de aansluiting bij de SOZ en het realiseren van de lokale toegang en dit te dekken uit het begrotingsresultaat 2023;
  4. De raadsinformatiebrief Jeugdhulp 2024 vast te stellen.