Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 31 januari 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  In de Governancecode van Sportbedrijf Kaag en Braassem is vastgelegd dat het Sportbedrijf haar begroting ter goedkeuring voorlegt aan de enige aandeelhouder de gemeente Kaag en Braassem. Met het vaststellen van de begroting ontstaat er een helder financieel kader voor de exploitatie van het Sportbedrijf voor het jaar 2023.

  Voorgesteld besluit

  De burgemeester te machtigen om als aandeelhouder in te stemmen met de begroting 2023 van het Sportbedrijf Kaag en Braassem

 2. 3.b

  De Joodse Gemeente Amsterdam heeft verzocht om haar een toelatingsrecht te verlenen voor de eroev voorzover deze over het grondgebied van Kaag en Braassem loopt. Het huidige recht dateert uit 2008 en loopt in 2023 af. Het college verleent het recht door een verklaring af te geven waarin zij de eroev op het grondgebied van Kaag en Braassem erkent.

  Voorgesteld besluit

  1. De verklaring erkenning eroev Amsterdam vast te stellen en deze tijdens een persoonlijk gesprek aan de aanvrager te overhandigen.
  2. De raadsinformatiebrief Toegangsrecht tot sabbatsgebied regio Amsterdam vast te stellen.
 3. 3.c

  De Omgevingsdienst West-Holland stelt twee keer per jaar een periodieke rapportage over Schiphol-gerelateerde onderwerpen op. Met deze rapportage informeren we de raad over de actuele stand van zaken van de belangrijkste Schiphol-onderwerpen. In de raadsinformatiebrief wordt op enkele lokale aspecten ingegaan. Daarnaast wordt in een brief aan minister Harbers aandacht gevraagd voor de mogelijke gevolgen van de luchtruimherziening voor de gemeente.

  Voorgesteld besluit

  1. De raadsinformatiebrief over Schiphol vast te stellen.
  2. De brief aan minister Harbers over Schiphol vast te stellen.
 4. 3.d

  Op 21 november 2022 heeft de raad budget verleend voor de organisatieontwikkeling. Op 24 januari 2023 is het college met een presentatie geïnformeerd over de uitwerking van de nieuwe organisatiestructuur. In dit voorstel wordt het college gevraagd de nieuwe organisatiestructuur, de nieuwe benaming behorende bij het organogram en de instructie van de nieuwe functie concerncontroller vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Per 1 maart 2023 de nieuwe organisatiestructuur vast te stellen met:
   o de gewijzigde samenstelling en benaming van clusters en afdelingen;
   o de toevoeging van de functie concerncontroller, medewerker ao/ic en senior medewerker bestuurlijk processen.
  2. De benaming van 1e echelon leidinggevenden te wijzigen van teamleider naar clustermanager en deze wijziging in de mandaatregeling door te voeren.
  3. De instructie concerncontroller vast te stellen.
 5. 3.e

  Vorig jaar heeft het college besloten om het ingezette handhavingstraject tegen de permanente bewoning van (een deel) van de recreatiewoningen aan de Galgekade in Roelofarendsveen en aan de Oudendijkseweg in Woubrugge voorlopig te beëindigen. Met deze raadsinformatiebrief informeren het college de raad over de huidige stand van zaken.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief Handhaving permanente bewoning recreatieparken vast te stellen.

 6. 4.a

  Op 13 januari 2023 is een (preventief) handhavingsverzoek ingediend inzake de werkzaamheden aan de Van Klaverweijdeweg te Hoogmade. Verzoeker om handhaving is van mening dat er geen sprake is van ‘normaal onderhoud’, waardoor een omgevingsvergunning benodigd zou zijn. Het college concludeert dat er wel sprake is van ‘normaal onderhoud’, waardoor voor de werkzaamheden van het project geen omgevingsvergunning benodigd is en wijst het verzoek om handhaving af.

  Voorgesteld besluit

  Het besluit tot afwijzen van het verzoek om handhaving te bekrachtigen.

 7. 4.b

  De rekenkamercommissie Kaag en Braassem heeft in de tweede helft van 2021 deelgenomen aan een zogeheten DoeMee-onderzoek dat als thema ´toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur bij decentrale overheden´ had. Op basis van de bevindingen van het onderzoek zijn een zestal conclusies getrokken. Aan vijf van die conclusies zijn aanbevelingen gekoppeld voor de gemeenteraad en het college. D en het de raad wordt geadviseerd om deze over te nemen en ten uitvoer te brengen.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:

  1. Het rekenkamerrapport “De praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij decentrale overheden” d.d. februari 2022 vast te stellen; en
  2. De in het rapport genoemde conclusies en aanbevelingen over te nemen en ten uitvoer te brengen.
 8. 4.c

  Het presidium krijgt voorafgaand aan elke vergadering de geactualiseerde versie van de jaaragenda ter bespreking aangeboden. Deze versie is ter bespreking voor het presidium op 6 februari.

  Voorgesteld besluit

  De jaaragenda ter bespreking aan te bieden aan het presidium.

 9. 4.d

  De eerstvolgende C&K-avond op 20 maart is al geheel volgepland, waarna er weer een avond in mei is. Op een aantal actuele en belangrijke onderwerpen in het sociaal domein is het echter noodzakelijk om de gemeenteraad tussentijds te informeren. Daarom het verzoek voor een extra bijeenkomst op 22 februari as. waarin de raadsleden worden geïnformeerd over de stand over de aanpak armoede, onderzoek bibliotheek, opdracht welzijn en preventie vanaf 2024, inkoop jeugdhulp 2024.

  Voorgesteld besluit

  Het programma C&K Sociaal domein vast te stellen met daarin het verzoek aan het presidium tot het inplannen van een extra avond.