Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 7 maart 2023

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De Adviesraad sociaal domein heeft een voordracht gedaan voor twee nieuwe leden, Paul de Greeve en Leny van Luling. Leny van Luling, de voorzitter van de Adviesraad, heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter, en door te willen gaan als lid. Het college wordt voorgesteld de voorgedragen personen aan te stellen als leden.

  Voorgesteld besluit

  Leny van Luling en Paul de Greeve met ingang van 1-1-2023 te benoemen tot lid Adviesraad Sociaal Domein voor een periode van vier jaar.

 2. 3.b

  Op 18 november 2022 hebben wij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning aan de Noordveenweg 29 te Nieuwe Wetering buiten behandeling gesteld, omdat niet de benodigde stukken zijn aangeleverd. Hier is op 28 december 2022 bezwaar tegen ingediend.
  Bij het ingediende bezwaarschrift zijn alsnog de benodigde documenten voor het beoordelen van de aanvraag toegevoegd. Het college wordt dan ook voorgesteld het bestreden besluit te herroepen, de aanvraag alsnog in behandeling te nemen en deze bij beslissing op bezwaar te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren, waarmee het bestreden besluit wordt herroepen en de aanvraag voor een omgevingsvergunning alsnog in behandeling wordt genomen.
  2. De omgevingsvergunning bij beslissing op bezwaar te verlenen.
 3. 3.c

  Elke raadsvergadering wordt de lijst ingekomen stukken, waaronder de categorie II-, III- en IV-brieven, geagendeerd. De werkafspraak is dat voor de raadsvergadering deze lijst in het college aan de orde wordt gesteld. Zo nodig wordt een stand van zaken toegevoegd als de brief nog niet is beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De lijst ingekomen stukken – categorie II- III- en IV-brieven vast te stellen.

 4. 4.a

  De begraafplaats in Woubrugge is een algemene begraafplaats in de gemeente Kaag en Braassem. Het beheer en onderhoud van deze begraafplaats ligt bij de gemeente.
  In 2014 is er een uitbreiding van de begraafplaats gerealiseerd. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van de uitbreiding. Om de huidige begraafplaats weer tot een waardige begraafplaats te maken is een herinrichting en groot onderhoud benodigd. Onderdeel van de herinrichting zijn ook de gebouwen en verbetering van exploitatie, beheer en onderhoud van de begraafplaats.

  Voorgesteld besluit

  1. Geheimhouding op te leggen op de begroting op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet in verband met het belang genoemd in artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open overheid (economische/financiële belangen van de gemeente).
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  • Het plan van aanpak voor het herinrichten van de begraafplaats in Woubrugge vast te stellen.
  • In 2023 € 102.500,- excl. BTW beschikbaar te stellen voor wegen en groen ten behoeve van de herinrichting van de begraafplaats aan de Kerkweg te Woubrugge.
  • Een krediet van € 143.000,- excl. BTW beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de huidige opstallen op de begraafplaats aan de Kerkweg te Woubrugge
  • De door het college opgelegde geheimhouding op de begroting te bekrachtigen.
 5. 4.b

  De provincie heeft de gemeenten van Holland Rijnland uitgenodigd om op 14 maart 2023 de Regionale Realisatieagenda wonen te ondertekenen. Dit betreft een realisatieagenda (‘woondeal’) om in te zetten op de woningbouwopgave en te sturen op realisatie van de woningbouwplannen. In het traject tot de Regionale Realisatieagenda zijn bestuurlijke gesprekken gevoerd over een aantal belangrijke uitgangspunten van deze agenda. Het voorstel is om de Regionale Realisatieagenda te ondertekenen, rekening houdend met een aantal voorwaarden en de ontwikkelingen bij andere gemeenten in Holland Rijnland.

  Voorgesteld besluit

  De Regionale Realisatieagenda wonen te ondertekenen, rekening houdend met een aantal voorwaarden voor Kaag en Braassem en ontwikkelingen bij andere gemeenten.


  Besluit Burgemeester:
  Wethouder D. Kistemaker te mandateren om de Regionale Realisatieagenda te ondertekenen.

 6. 4.c

  D66 heeft vragen gesteld over de uitvoering van schuldhulpverlening en het actieplan (energie) armoede.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over Schuldhulpverlening en het actieplan aanpak armoede vast te stellen.

 7. 4.d

  De griffie houdt van elke door een collegelid gedane toezegging in een raadsvergadering een lijst bij. Ook houdt de griffie een lijst bij waarop de moties staan opgenomen. Een reactie over de voortgang van de afhandeling van de toezeggingen en de moties is toegevoegd. Het college wordt voorgesteld de geactualiseerde lijst vast te stellen voordat deze naar de gemeenteraad wordt gezonden.

  Voorgesteld besluit

  Toezeggingenlijst en overzicht moties vast te stellen.