Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Zoeken op de website

Resultaat

9 juli 2024 -- In 2022 is het college gestart met haar bestuursperiode en de uitvoering van het Raadsakkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ via het College Uitvoeringsprogramma (CUP)...

9 juli 2024 -- Stichting Sporthal Woubrugge (SSW) voorziet de inwoners van Woubrugge van een waardevolle en prettige binnensportaccommodatie...
De duurzaamheidsambities van SSW sluiten aan op de afspraken die zijn vastgelegd in het Raadsakkoord van 2022-2026 en de Omgevingsvisie 2024

7 mei 2024 -- Op de Context & Kaders-avond van 25 maart jl...
is de ruimte voor ruimte-regeling geëvalueerd ter uitvoering van de in het raadsakkoord geformuleerde opdracht hierover...

23 april 2024 -- In het raadsakkoord 2022 - 2026 is opgenomen dat de gemeente Kaag en Braassem toeristenbelasting gaat invoeren en dat de opbrengst van deze nieuwe belasting volledig terugvloeit in de recreatieve sector...

5 februari 2024 -- De Omgevingsvisie is een dynamisch document...
De raad heeft in haar raadsakkoord gevraagd de Omgevingsvisie in ieder geval bij te stellen op de thema’s Wonen, Land- en Tuinbouw en Recreatie en Toerisme...

22 januari 2024 -- De Omgevingsvisie is een dynamisch document...
De raad heeft in haar raadsakkoord gevraagd de Omgevingsvisie in ieder geval bij te stellen op de thema’s Wonen, Land- en Tuinbouw en Recreatie en Toerisme...

9 januari 2024 -- Voldoende woningen voor inwoners is een topprioriteit uit het Raadsakkoord van Kaag en Braassem...

19 december 2023 -- De Omgevingsvisie is een dynamisch document...
De raad heeft in haar raadsakkoord gevraagd de Omgevingsvisie in ieder geval bij te stellen op de thema’s Wonen, Land- en Tuinbouw en Recreatie en Toerisme...

13 november 2023 -- De Omgevingsvisie is een dynamisch document...
De raad heeft in haar raadsakkoord gevraagd de Omgevingsvisie in ieder geval bij te stellen op de thema’s Wonen, Land- en Tuinbouw en Recreatie en Toerisme...

30 oktober 2023 -- Het raadsakkoord 2022-2026, de inwerkingtreding van de Omgevingswet en ontwikkelingen rondom mededinging zijn aanleidingen om de huidige Nota grondbeleid te herzien...

24 oktober 2023 -- Artikel 224 van de Gemeentewet geeft de gemeenteraad het recht om tot het heffen van Toeristenbelasting te besluiten...
In het Raadsakkoord heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten om toeristenbelasting in te voeren...

24 oktober 2023 -- De Omgevingsvisie is een dynamisch document...
De raad heeft in haar raadsakkoord gevraagd de Omgevingsvisie in ieder geval bij te stellen op de thema’s Wonen, Land- en Tuinbouw en Recreatie en Toerisme...

9 oktober 2023 -- Het raadsakkoord 2022-2026, de inwerkingtreding van de Omgevingswet en ontwikkelingen rondom mededinging zijn aanleidingen om de huidige Nota grondbeleid te herzien...

19 september 2023 -- Het raadsakkoord 2022-2026, de inwerkingtreding van de Omgevingswet en ontwikkelingen rondom mededinging zijn aanleidingen om de huidige Nota grondbeleid te herzien...

18 september 2023 -- Het college gaat aan de slag met de ambities uit het raadsakkoord, het college uitvoeringsprogramma (CUP). 17-10-2023 Na de besluitvormende raad over de begroting 2024 volgt een afspraak met uw raad voor het vervolgproces naar richtnota 2025.

5 september 2023 -- Sinds enige tijd werkt een interne projectgroep aan een visie op de huisvesting van onze gemeentelijke organisatie, in aansluiting op de ambities uit het raadsakkoord 2022-2026...

29 augustus 2023 -- De Omgevingsvisie is een dynamisch document...
De raad heeft in haar raadsakkoord gevraagd de Omgevingsvisie in ieder geval bij te stellen op de thema’s Wonen, Land- en Tuinbouw en Recreatie en Toerisme...

4 juli 2023 -- Het raadsakkoord 2022-2026, de inwerkingtreding van de Omgevingswet en ontwikkelingen rondom mededinging zijn aanleidingen om de huidige Nota grondbeleid te herzien.
Het college stelt het programma vast voor de Context & Kaders avond op 21 augustus.

8 mei 2023 -- Uit het raadsakkoord volgt dat de raad een actieve en vernieuwende koers wenst op het gebied van participatie...
Naar aanleiding van het raadsakkoord is het college aan de slag gegaan om de ambities van de raad te vertalen in een college uitvoeringsprogramma...

17 april 2023 -- Op 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten...
In het raadsakkoord ‘samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ staat de opdracht om op basis van evaluatie samen met marktpartijen en arbeidsmigranten met een herzien beleid huisvesting arbeidsmigranten te komen...

4 april 2023 -- Uit het raadsakkoord volgt dat de raad een actieve en vernieuwende koers wenst op het gebied van participatie...
Naar aanleiding van het raadsakkoord is het college aan de slag gegaan om de ambities van de raad te vertalen in een college uitvoeringsprogramma...

4 april 2023 -- Met deze brief informeert het college de raad over het ontwikkelen van een lokale energiestrategie voor de gemeente Kaag en Braassem...
Hiermee voldoen we aan het Raadsakkoord “Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen”

3 april 2023 -- Op 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten...
In het raadsakkoord ‘samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ staat de opdracht om op basis van evaluatie samen met marktpartijen en arbeidsmigranten met een herzien beleid huisvesting arbeidsmigranten te komen...

21 maart 2023 -- Op 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten...
In het raadsakkoord ‘samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ staat de opdracht om op basis van evaluatie samen met marktpartijen en arbeidsmigranten met een herzien beleid huisvesting arbeidsmigranten te komen...

20 maart 2023 -- Deze avond zal in het teken staan van het hoofdstuk ‘Regionale Samenwerking’ in zowel het College Uitvoeringsprogramma (CUP) als het Raadsakkoord 2022-2026 van Kaag en Braassem...
De raad heeft in het Raadsakkoord 2022 – 2026 een aantal ambities uitgesproken over de Regionale samenwerking van Kaag en Braassem...

20 maart 2023 -- Naar aanleiding van het raadsakkoord is het college aan de slag gegaan om de ambities te vertalen in een college uitvoeringsprogramma...

20 maart 2023 -- Het college schetst de context bij een bepaald onderwerp en vraagt de raadsleden kaders te geven waarmee het college aan de slag kan...
Raadsakkoord...

28 februari 2023 -- Deze avond zal in het teken staan van het hoofdstuk ‘Regionale Samenwerking’ in zowel het College Uitvoeringsprogramma (CUP) als het Raadsakkoord 2022-2026 van Kaag en Braassem...
De raad heeft in het Raadsakkoord 2022 – 2026 een aantal ambities uitgesproken over de Regionale samenwerking van Kaag en Braassem...

28 februari 2023 -- Naar aanleiding van het raadsakkoord is het college aan de slag gegaan om de ambities te vertalen in een college uitvoeringsprogramma...

14 februari 2023 -- In het raadsakkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ heeft de gemeenteraad de ambitie opgenomen om op korte termijn instrumenten in te zetten om speculatie met woningen tegen te gaan...

21 november 2022 -- Na de installatie van de nieuwe raad is het raadsakkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ vastgesteld...
In dit raadsakkoord heeft de raad haar ambities geformuleerd en het college gevraagd te komen tot een uitvoeringsagenda waarbij de haalbaarheid van de gewenste planning wordt afgezet tegen de som van de opdrachten aan het college, landelijke ontwikkelingen, wettelijke termijnen, ambtelijke capaciteit en zo meer...
De afgelopen maanden is het college samen met de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan om het ambitieuze raadsakkoord tegen het licht te houden, een vertaling te maken van de gevraagde acties in relatie tot de lopende zaken en actuele ontwikkelingen en dit weer te geven in een evenzo ambitieus uitvoeringsprogramma...

15 november 2022 -- In 2021 is het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met een verkenning voor de Vlietpolder, de Blauwe polder en de Waterloospolder...
Meewerken aan dit verzoek draagt bij aan de realisatie van doelstellingen uit het raadsakkoord, de omgevingsvisie en het Zuid-Hollands programma landelijk gebied

2 november 2022 -- Na de installatie van de nieuwe raad is het raadsakkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ vastgesteld...
In dit raadsakkoord heeft de raad haar ambities geformuleerd en het college gevraagd te komen tot een uitvoeringsagenda waarbij de haalbaarheid van de gewenste planning wordt afgezet tegen de som van de opdrachten aan het college, landelijke ontwikkelingen, wettelijke termijnen, ambtelijke capaciteit en zo meer...
De afgelopen maanden is het college samen met de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan om het ambitieuze raadsakkoord tegen het licht te houden, een vertaling te maken van de gevraagde acties in relatie tot de lopende zaken en actuele ontwikkelingen en dit weer te geven in een evenzo ambitieus uitvoeringsprogramma...

31 oktober 2022 -- D66 merkt op dat tijdens raadsvergaderingen in de livestream het partijlogo bij wethouders getoond wordt terwijl...
wethouders zowel op grond van het dualisme als het raadsakkoord wethouder voor de gehele gemeenteraad zijn...

25 oktober 2022 -- Na de installatie van de nieuwe raad is het raadsakkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ vastgesteld...
In dit raadsakkoord heeft de raad haar ambities geformuleerd en het college gevraagd te komen tot een uitvoeringsagenda waarbij de haalbaarheid van de gewenste planning wordt afgezet tegen de som van de opdrachten aan het college, landelijke ontwikkelingen, wettelijke termijnen, ambtelijke capaciteit en zo meer...
De afgelopen maanden is het college samen met de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan om het ambitieuze raadsakkoord tegen het licht te houden, een vertaling te maken van de gevraagde acties in relatie tot de lopende zaken en actuele ontwikkelingen en dit weer te geven in een evenzo ambitieus uitvoeringsprogramma...

18 oktober 2022 -- In juni 2022 ontvingen wij een brief van Stichting Platform Woonbootrecreanten waarin wordt ingegaan op onder ander het onderzoek Kleinschalige Verblijfsaccomodaties aan de Hollandse Plassen door Bureau Buiten in opdracht van de Provincie Zuid-Holland...
Omdat er geen concrete vragen worden gesteld in de brief is in het antwoord vooral ingegaan op achtergrond en context en is de stichting afsluitend uitgenodigd om deelnemer te zijn binnen het participatietraject dat gaat leiden tot de recreatievisie zoals in het raadsakkoord is opgenomen

3 oktober 2022 -- Op 12 juli heeft u van ons een raadsinformatiebrief ontvangen...
Voor de herziening van de Omgevingsvisie zullen wij de drie thema’s aanhouden die u ook heeft opgenomen in het raadsakkoord:...

29 augustus 2022 -- Voorstel is nog nog niet gereed om te bespreken e...
hangt samen met het Raadsakkoord en daarom zal het voorstel allereerst in de werkgroep "toegankelijker systeem" worden besproken...
De start van de nieuwe raad en het introduceren van het raadsakkoord heeft een doorwerking in de verordening op het Presidium...
Bovenstaande is meer passend in een duaal stelsel en is mede een gevolg van een afspraak uit het raadsakkoord 2022-2026...

29 augustus 2022 -- Het presidium wordt gevraagd kennis te nemen van onderstaande stukken...
Naar aanleiding van het rekenkamerrapport inzake participatie binnen de gemeente biedt het college de raadsinformatiebrief aan dat de aanbevelingen zijn meegenomen in het raadsakkoord en krijgt het onderwerp ook een prominente plek in het uitvoeringsprogramma van het college

29 augustus 2022 -- In de vergadering van 4 juli zijn de opdrachten naar aanleiding van het raadsakkoord vastgesteld...

4 juli 2022 -- In aanloop naar de verkiezingen op 16 maart 2022 heeft mr...
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in apart hoofdstuk, het samenwerken in de raad, in het raadsakkoord 2022-2026...

28 juni 2022 -- Vanwege de installatie van het nieuwe college van B&W moet een besluit genomen worden over de afvaardiging namens gemeente Kaag en Braassem in de besturen van diverse gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen...
Uit het Raadsakkoord 2022-2026 (pagina 34) staat beschreven dat er nog steeds een meerderheid bestaat voor de afspraak dat collegeleden de gemeente vertegenwoordigen in de verschillende besturen...

30 mei 2022 -- De gemeenteraad wil bij dit agendapunt het raadsakkoord vaststellen, een formateur benoemen, het proces voor de formatie van het nieuwe college  en de profielschets voor de nieuwe wethouders vaststellen...
Het raadsakkoord dat u  bij dit agendapunt aantreft is een tekstversie, bij de installatie van het nieuwe college zal hiervan een aantrekkelijker opgemaakte versie worden gepresenteerd...