Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 3 april 2023

20:00 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Hilde Bax
Toelichting

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

 5. 5
  Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen
 6. 6

  De capaciteit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is niet toereikend om de huidige hoeveelheid asielzoekers op te vangen. Eind augustus 2022 is een akkoord gesloten om te komen tot een duurzame oplossing voor de opvangcrisis. De ‘spreidingswet’, die nu voor advies bij de Raad van State ligt, is een van de uitwerkingen van dit akkoord. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze wet hebben de burgemeesters en wethouders wonen van de achttien gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden afspraken gemaakt. Het doel hiervan is te komen tot een regionale invulling en de ontwikkeling van een aanpak voor duurzame (minimaal vijf jaar) asielopvang van (in eerste instantie) 2200 asielzoekers. Deze afspraken worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraden van alle achttien gemeenten.

  Voorgesteld besluit

  1. Het uitgangspunt om in de regio Hollands Midden in eerste instantie 2200 asielzoekers duurzaam (minimaal vijf jaar) op te vangen te onderschrijven, gebaseerd op het aan de Provinciale Regietafel Vluchtelingen Zuid-Holland (PRT) overeengekomen aantal van 10.000 op te vangen asielzoekers.
  2. Het Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland te verzoeken om de afspraken tussen de gemeenten over de duurzame opvang van asielzoekers te coördineren, stimuleren en monitoren.
  3. Het uitgangspunt te onderschrijven om het aantal op te vangen asielzoekers tussen Holland Rijnland en Midden-Holland te verdelen op basis van het aantal inwoners, waarbij bij wederzijdse instemming tussen beide regio’s de verdeling kan worden aangepast.
  4. Het aantal op te vangen asielzoekers binnen respectievelijk Holland Rijnland en Midden-Holland te verdelen over de betreffende gemeenten op basis van het aantal inwoners per gemeente, waarbij bij wederzijdse instemming tussen gemeenten de verdeling kan worden aangepast.
  5. Het onderzoeken van de mogelijkheden in hoeverre duurzame, grotere opvanglocaties een functie kunnen vervullen op het gebied van voorzieningen voor duurzame kleinschaligere opvanglocaties.
 7. 7

  Op 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten. In het raadsakkoord ‘samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ staat de opdracht om op basis van evaluatie samen met marktpartijen en arbeidsmigranten met een herzien beleid huisvesting arbeidsmigranten te komen. Het college heeft een evaluatie uitgevoerd en op basis daarvan is een aantal wijzigingen wenselijk. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd ermee in te stemmen dat het college de beleidsregel op de voorgestelde manier wijzigt.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het door het college van burgemeester en wethouders vaststellen van de gewijzigde beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten.

 8. 8

  De begraafplaats in Woubrugge is een algemene begraafplaats in de gemeente Kaag en Braassem. Het beheer en onderhoud van deze begraafplaats ligt bij de gemeente.
  In 2014 is er een uitbereiding van de begraafplaats gerealiseerd. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van de uitbereiding. Om de huidige begraafplaats weer tot een waardige begraafplaats te maken is een herinrichting en groot onderhoud benodigd. Onderdeel van de herinrichting zijn ook de gebouwen en verbetering van exploitatie, beheer en onderhoud van de begraafplaats.

  Voorgesteld besluit

  1. Het plan van aanpak voor het herinrichten van de begraafplaats in Woubrugge vast te stellen.
  2. In 2023 € 102.500,- excl. BTW beschikbaar te stellen voor wegen en groen ten behoeve van de herinrichting van de begraafplaats aan de Kerkweg te Woubrugge.
  3. Een krediet van € 143.000,- excl. BTW beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de huidige opstallen op de begraafplaats aan de Kerkweg te Woubrugge
  4. De door het college opgelegde geheimhouding op de begroting te bekrachtigen.
 9. 9

  Het project niet-geregeld grondgebruik nadert in het pilotgebied Roelofarendsveen zijn afronding. Voorgesteld wordt om het project in Leimuiden voort te zetten.

  Voorgesteld besluit

  1. Het project niet-geregeld grondgebruik voort te zetten in Leimuiden, volgens de in het raadsvoorstel van 21 maart 2023 opgenomen aanpak.
  2. In afwijking van de Grondprijzenbrief voor 2023 te bepalen dat het projecttarief voor situaties van niet-geregeld grondgebruik in Leimuiden en andere locaties binnen de gemeente gedurende de jaren 2023 en 2024 € 170,-- k.k. per m2 zal bedragen. Dit tarief geldt niet voor aanvragen voor de aankoop van snippergrond.

 10. 10
  Vragenkwartier
 11. 11
  Sluiting