Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 9 oktober 2023

19:30 - 22:46
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Anja de Rijk - de Jong
Toelichting

Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde)
1. Voor een Visie en Advies-vergadering is vereist dat een vertegenwoordiging van ten minste de helft van het totaal aantal zetels in de raad aanwezig is.


2. In Visie en Advies-vergaderingen geven raads- en burgerleden hun visie op voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraadsvergadering kan. Tevens adviseren zij of het voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk geagendeerd kan worden tijdens de raadsvergadering.


3. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit de voorzitter de beraadslaging, tenzij de raads- en burgerleden anders beslissen.


4. Nadat de beraadslaging is gesloten, beslissen de raads- en burgerleden of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd kan worden.


5. Indien het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd kan worden, adviseren de raads- en burgerleden of het stuk als hamerstuk of bespreekpunt zal worden geagendeerd op de concept-agenda.


6. De besluiten en de adviezen in Visie en Advies-vergaderingen worden vastgesteld op basis van een gewogen stemverhouding die recht doet aan de zetelverhoudingen in de raad. In het advies aan de raad worden naast het meerderheidsstandpunt ook de eventuele afwijkende standpunten opgenomen.


7. Een Hoorzitting bestemmingsplannen is een Visie en Advies-vergadering.


8. In aanvulling op de taken van een Visie en Advies-vergadering zoals beschreven in lid 2 heeft een Hoorzitting bestemmingsplannen de volgende taken:


i. het horen van diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan;
ii. het uitbrengen van een advies aan de raad over de door het college voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;
iii. het uitbrengen van advies aan de raad over het (voor)ontwerpbestemmingsplan.


9. De hoorzitting vindt niet eerder plaats dan nadat de termijn van terinzagelegging verstreken is.


10. De griffier nodigt diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan ten minste veertien kalenderdagen voor de hoorzitting schriftelijk uit.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30u.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: agendapunten 6 en 7 worden omgedraaid: Grietpolder Leimuiden Grondexploitatie en Stedenbouwkundig kader wordt als eerste behandeld.

 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  De wethouders Yvonne Peters, Dolf Kistemaker en Nick van Egmond koppelen terug uit hun vergadering met Holland Rijnland.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Artikel 23. Spreekrecht (reglement van orde)
  1. Eenieder kan inspreken tijdens Visie en Advies-vergaderingen.


  2. Er kan worden ingesproken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan plaatsvinden bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.


  3. Het woord kan niet worden gevoerd over:


  i. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  ii. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  iii. een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


  4. Insprekers kunnen zich tot 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren.


  5. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.


  6. Insprekers kunnen gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn die het woord willen voeren.


  7. De voorzitter biedt raads- en burgerleden en het college of de burgemeester de mogelijkheid om in ten hoogste één termijn verhelderende vragen te stellen aan de inspreker.


  8. Op voorstel van de voorzitter of een raads- of burgerlid kan de vergadering besluiten de inspreker in de gelegenheid te stellen aan de verdere beraadslaging met betrekking tot een bepaald agendapunt deel te nemen.

  Besluit

  N.v.t.

  Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen: er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 6. 6

  Het college stelt de gemeenteraad voor 217 woningen en een duurzaam verenigingencomplex te realiseren in de Grietpolder Leimuiden. Daarvoor is het stedenbouwkundig vlekkenplan “Grietpolder Ontwikkeling” en het visie document “Peter Verkade” opgesteld. Om dit financieel mogelijk te maken wordt de raad voorgesteld de Grondexploitatie “Grietpolder Ontwikkeling Leimuiden” vast te stellen. Het college heeft op dit document geheimhouding opgelegd. Na besluitvorming door de gemeenteraad is de weg vrij voor de volgende fase in deze ontwikkeling.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 30 oktober 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Schriftelijke vragen D66 inzake GEHEIM GREX document
 7. 7

  Het raadsakkoord 2022-2026, de inwerkingtreding van de Omgevingswet en ontwikkelingen rondom mededinging zijn aanleidingen om de huidige Nota grondbeleid te herzien. Onder voorwaarden wordt hierin een actief grondbeleid mogelijk gemaakt. Het college stelt de raad voor de Nota grondbeleid vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 30 oktober 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
 8. 8

  Het parkmanagement van bedrijventerrein Veenderveld heeft namens de ondernemers van Veenderveld de gemeente opnieuw gevraagd te faciliteren bij het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Het gaat om de voortzetting van een BIZ die per 2024 afloopt. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelcentrum of bedrijventerrein waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, zoals het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de BIZ.


  De bijdrage wordt geheven via de gemeentebelastingen en iedere ondernemer in het gebied moet deze heffing betalen. Omdat de heffing via de gemeentebelasting loopt moet de raad hiervoor een verordening vaststellen. De raad is echter niet verplicht om een BIZ in te voeren als ondernemers daarom vragen.


  Het opzetten van een BIZ is een democratisch proces. De verordening wordt pas van kracht, nadat het college in een formele stemronde heeft geconstateerd, dat de meerderheid van de ondernemers voorstander van de BIZ is.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 30 oktober 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
 9. 9

  Artikel 45. Vragenkwartier (reglement van orde)
  1. Tijdens iedere Visie en Advies-vergadering is er als laatste agendapunt een vragenkwartier, tenzij bij de griffier geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan het presidium bepalen dat het vragenkwartier op een ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenkwartier eindigt.


  2. Raadsleden en burgerleden die tijdens het vragenkwartier vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minstevierentwintig uur voor aanvang van het vragenkwartier bij de griffier.


  3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenkwartier aan de orde worden gesteld alsmede de spreektijd voor de overige raads- en burgerleden, het college en de burgemeester.


  4. Per onderwerp wordt aan de vragensteller maximaal anderhalve minuut het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven. Na de beantwoording daarvan krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.


  5. De voorzitter kan aan andere raads- en burgerleden het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.


  6. Tijdens het vragenkwartier worden geen moties ingediend en geen interrupties toegelaten.

  Besluit

  N.v.t.

  De heer Möllers (VVD) heeft een vraag m.b.t. de afsluiting van de Leimuiderbrug. De heer Kistemaker (wethouder) antwoord schriftelijk na overleg met de provincie.

 10. 10

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit de vergadering om 22:46 uur.