Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 17 april 2023

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Toelichting

CONCEPT AGENDA
definitieve agenda en stukken volgen

Agendapunten

 1. Sluiting
 2. 1
  Opening en berichten van verhindering
 3. 2
  Vaststelling van de agenda
 4. 3
  Mededelingen
 5. 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".

 6. 5

  De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.

  Om de raad op de hoogte te houden welke moties zijn afgedaan en welke moties door het college nog niet zijn afgedaan zal er elke raadsvergadering een overzicht aan de raad ter instemming worden voorgelegd. Het college is gevraagd in een raadsvoorstel of in een collegebrief expliciet aan te geven wanneer een motie is afgedaan. Dit zal dan op de lijst komen te staan met een verwijzing naar het raadsvoorstel of collegebrief. De motie zal van de lijst gehaald worden, zodra ook de raad deze opvatting met het college deelt dat de motie is afgedaan. Op deze manier houdt de raad overzicht wat er nog in de pipeline zit om te worden afgedaan en is er bij voorbaat consensus over of een motie al dan niet is afgedaan.

 7. 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem Jaarverslag 2022
  Beantwoording Schriftelijke vragen D66 - schuldhulpverlening en het actieplan aanpak armoede
  Beantwoording schriftelijke vragen MKB inzake Van Klaverweijdeweg
  Beantwoording schriftelijke vragen SvKB inzake Raadhuislaan 5 Leimuiden
  Brief Bestuur Water Natuurlijk Rijnland inzake aankoop biologische bollen
  Brief inwoner inzake aanpak verrommeling jachthaven De Noord Aa in Hoogmade
  Brief inwoner inzake wegversmallingen gevaarlijke bochten in Kerkstraat Hoogmade
  Raadsinformatiebrief de Poelen.
  Raadsinformatiebrief Grietpolder Ontwikkeling Leimuiden
  Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2022 functionaris gegevensbescherming
  Raadsinformatiebrief Realisatieagenda Holland Rijnland
  Raadsinformatiebrief vertrek gemeentesecretaris
  Schriftelijke vragen van Mooi Kaag en Braassem - diverse vragen over Hoogmade
  VNG Ledenbrief Model Verordening gemeentelijke rekenkamer
 8. 7
  Bekrachtiging / opheffing geheimhouding
 9. 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.