Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting Bestemmingsplannen

Het afwijkingenbeleid wordt in deze vergadering besproken i.p.v. in de Visie en Adviesvergadering.

maandag 4 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Roy Möllers
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter doet twee mededelingen:
  -Hilde Bax (SvKB) heeft vooraf gestelde vragen ingediend en de beantwoording is toegevoegd aan de agenda;
  -Carsten Zwaaneveld (D66) heeft schriftelijke vragen ingediend over het datalek, het betreft 4 documenten op de agenda van de hoorzitting bestemmingsplannen d.d. 4 september 2023. De schriftelijke vragen worden z.s.m. beantwoord. De schriftelijke vragen zijn toegevoegd onder agendapunt 9. Bestemmingsplan Eerste herziening Buitengebied Oost.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Aan het Sportpad in Roelofarendsveen wordt een herontwikkeling voorzien. Er wordt een integraal kindcentrum toegevoegd en De Tweesprong (sporthal + zwembad) wordt vernieuwd. De sportvoorzieningen worden bovendien geclusterd, uitgebreid en/of geïntensiveerd waarbij er voor de voetbal- en hockeyvereniging een nieuw clubgebouw wordt voorzien. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en het onderhavige bestemmingsplan voorziet in die wijziging.

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor besluitvorming geagendeerd op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023.

  Voor het agenderen van het raadsvoorstel als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023 zijn:
  PRO, VVD, CDA, D66 en SvKB.


  Tegen het agenderen van het raadsvoorstel als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023 zijn:
  Mooi K&B.

 6. 6

  De initiatiefnemer is voornemens om op het perceel tussen Vriezekoop 73 en 77 te Leimuiden een vrijstaande woning te realiseren. Om dit te rechtvaardigen worden er verspreid over diverse percelen in Leimuiden glastuinbouw(rechten) en sierteelt(bestemmingen) gesaneerd, waaronder ook op het perceel zelf. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en het onderhavige bestemmingsplan voorziet in die wijziging.

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor besluitvorming geagendeerd op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023.

  Voor het agenderen van het raadsvoorstel als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023 zijn:
  PRO, Mooi K&B, CDA en SvKB.


  Voor het agenderen van het raadsvoorstel als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023 zijn:
  VVD en D66.


  • Na de behandeling van dit agendapunt heeft Gino Wesselman (D66) de vergadering verlaten en daarmee is de fractie D66 bij de behandeling van de overige agendapunten niet vertegenwoordigd.
 7. 7

  De initiatiefnemer is voornemens om op termijn zijn sierteeltbedrijf op Kerklaan 51 te Leimuiden te beëindigen en hiervoor in de plaats één vrijstaande woning te realiseren. Om dit te rechtvaardigen worden er enkele tunnelkassen gesloopt en verspreid over diverse percelen sierteelt gesaneerd. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en het onderhavige bestemmingsplan voorziet in die wijziging.

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor besluitvorming geagendeerd op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023.

  Voor het agenderen van het raadsvoorstel als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023 zijn:
  PRO en VVD.


  Voor het agenderen van het raadsvoorstel als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023 zijn:
  Mooi K&B, CDA en SvKB.


  • Na de behandeling van dit agendapunt heeft Thijs Mooren (Mooi K&B) de vergadering verlaten en daarmee is de fractie Mooi K&B bij de behandeling van de overige agendapunten niet vertegenwoordigd.
  • De fractie D66 is niet vertegenwoordigd
 8. 8

  De initiatiefnemers zijn voornemens om op het perceel Westerdijk 47, 48 en 49 te Leimuiden een vrijstaande woning te realiseren. Om dit te rechtvaardigen wordt de bestaande bedrijfsloods gesloopt. Daarnaast is het de wens om de bestemming van de bedrijfswoningen op Westerdijk 47 en 49 om te zetten naar burgerwoning. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het initiatief is eerder al eens kenbaar gemaakt door middel van een principeverzoek en het college heeft hier op 4 mei 2021 een positieve grondhouding op ingenomen. Het ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het eerdere verzoek. Het bestemmingsplan wordt als ontwerp ter visie gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor besluitvorming geagendeerd op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023.

  Voor het agenderen van het raadsvoorstel als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023 zijn:
  VVD, CDA en SvKB.


  Voor het agenderen van het raadsvoorstel als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023 is:
  PRO.


  • De fracties D66 en Mooi K&B zijn niet vertegenwoordigd.
 9. 9

  Gevraagd wordt aan de gemeenteraad om het besluit van 13 maart 2023 ten aanzien van het vaststellen van het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’ (NL.IMRO.1884.BP1EHERBUITENGOOST-VAS2) in te trekken en tegelijkertijd een nieuw besluit te nemen om het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’ (NL.IMRO.1884.BP1EHERBUITENGOOST-VAS3) vast te stellen. Op deze manier kan een correctie doorgevoerd worden ten aanzien van de verbeelding van het bestemmingsplan.

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor besluitvorming geagendeerd op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023.

  Voor het agenderen van het raadsvoorstel als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023 zijn:
  PRO, VVD, CDA, SvKB (unaniem).


  • De fracties D66 en Mooi K&B zijn niet vertegenwoordigd.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Vragen D66 bij agendapunt 9 van de hoorzitting bestemmingsplannen d.d. 4 september 2023
 10. 10

  Het college heeft een raadsvoorstel vastgesteld, waarin de raad wordt voorgesteld om een paraplubestemmingsplan vast te stellen waarin onderstaande onderwerpen worden vastgelegd.


  Afwijkingenbeleid: In het afwijkingenbeleid wordt beschreven hoe wordt om gegaan met het afwijken van het bestemmingsplan. Het afwijkingenbeleid ziet grotendeels op de kruimelregeling zoals vervat in de wet. Onder de Omgevingswet komt de kruimelregeling te vervallen. Om inwoners onder de Omgevingswet tegemoet te komen wordt voorgesteld de binnen deze gemeente meest gehanteerde kruimelafwijkingen op te nemen in een parapluplan zodat bij de omgevingswet met een eenvoudige procedure medewerking kan worden verleend.


  Karakteristiek: In 2020 heeft de gemeenteraad besloten uitvoering te willen geven aan een nieuw erfgoedbeleid, welke zij heeft vastgelegd in de huidige erfgoedverordening. Dit voorstel geeft uitvoering aan het nieuwe gewenste beleid. Minder regels voor de eigenaren en meer mogelijkheden in aanpassing van het object maar ook dat conform de huidige erfgoedverordening ongewenste sloop van deze objecten niet zonder voorwaarden mogelijk is.

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor besluitvorming geagendeerd op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023.

  Voor het agenderen van het raadsvoorstel als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2023 zijn:
  PRO, VVD, CDA, SvKB (unaniem).


  • De fracties D66 en Mooi K&B zijn niet vertegenwoordigd.
 11. 11

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit de vergadering om 22:29 uur.