Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

woensdag 21 juni 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Trouwzaal

Voorzitter
Johan Hoogendoorn
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  n.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering om 19.27 uur. Hij wijst de aanwezigen op het feit dat de vergadering niet rechtstreeks per video zal worden uitgezonden, van deze vergadering zal wel een geluidsopname worden gemaakt. Deze geluidsopname zal zo spoedig mogelijk bij deze vergadering worden geplaatst.

 2. 2

  Besluit

  akkoord

 3. 3

  Besluit

  n.v.t.

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  Akkoord

  Men ziet graag het onderwerp ten aanzien van de afzonderlijke mededelingen vermeld in de besluitenlijst.

 5. 5

  Besluit

  n.v.t.

  Er zijn geen insprekers.

 6. 6

  Het college legt verantwoording af aan de raad onder overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening voorzien van een controleverklaring en accountantsverslag. Met dit raadsvoorstel legt het college de jaarstukken aan de gemeenteraad voor. De presentatie vindt plaats tijdens de Context en Kaders- avond op 19 juni 2023. De volgende bespreking vindt plaats op raadsavond Visie en Advies op 21 juni 2023. De jaarrekening wordt vastgesteld op 3 juli 2023.

  Voorgesteld besluit

  Resultaat
  1. het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van
  € 8.962.641 voordelig;
  2a. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 (restant) budget beschikbaar te stellen in 2023:
  Focus met ambitie I:
  - € 249.990 Huisvesting bijzondere doelgroepen;
  - € 6.175 Integrale gebiedsvisie Sportpad;
  Overig:
  - € 32.051 Project DU Brede aanpak dak/thuisloosheid;
  - € 34.461 Integratieuitkering inburgering;
  - € 30.000 Volwassenenfonds Sport & Cultuur;
  - € 7.200 Uitstel van een vroegsignaleringssysteem;
  - € 1.036.028 Bekostiging Opvang Ontheemden Oekraïne (BOOO);
  - € 212.654 Transitievisie Warmte;
  - € 214.818 Uitvoeringskosten klimaatakkoord;
  - € 80.630 Plaatsing laadpalen;
  - € 15.172 DU kerkenvisie;
  - € 20.000 Inhuur omgevingswet;
  - € 1.519.877 Algemene uitkering taakmutaties;
  - € 36.641 Kwaliteitsimpuls dienstverlening;
  - € 69.523 Opleidingsbudget;
  - € 63.301 Implementatie/uitbreiding telefooncentrale;
  - € 82.500 E-formulieren;
  2b. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 incidenteel nieuw budget beschikbaar te stellen voor Rechtmatigheidsverantwoording Project ad € 550.000 en Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht ad € 180.000 in 2023;
  inclusief de (rest)budgetten die bij de jaarrekening 2021 meerjarig beschikbaar zijn gesteld voor Kunstgrasvelden FmA (€ 1.641.566) en Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein FmA (€ 181.036);
  en het resterende voordelige resultaat van € 2.699.019 toe te voegen aan de algemene reserve.
  Bestemmingsreserves
  3. ten laste van de bestemmingsreserve wegeninfrastructuur, budget van € 865.980 door
  te schuiven naar 2023;
  4. ten laste van de bestemmingsreserve Covid, budget van € 480.564 door
  te schuiven naar 2023;
  Grondexploitaties
  5. de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
  6. de grondexploitatie Elzenlaan Woubrugge af te sluiten per 31 december 2022;
  7. het saldo van de voorziening voor de geprognosticeerde verliezen van de in exploitatie genomen gronden te bepalen op € 8.490.397.
  Dubieuze debiteuren
  8. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren (regulier en belastingen) te bepalen op
  € 184.780;
  9. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren bijstandscliënten (SOZA) te bepalen op € 425.289.
  Kredieten
  10. de volgende kredieten af te sluiten:


  - 7042006 IKC Rijnsaterwoude € 12.594 V
  - 7042010 Herinrichting openbaar gebied IKC Leimuiden € 0
  - 7021002 Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan € 44.388 V
  - 7057001 Ontwikkeling Ghoybos 2015 € 0
  - 7004146 Strooier Stratos 15-27 (2x) € 3.823 V
  - 7004147 Strooier Stratos 06-12 (2021) € 2.623 V
  - 7072028 Auto tbv riool € 14.170 N
  - 7004141 Lasapparaat 2020 € 5.000 V

  11. het volgende krediet af te sluiten in verband met kapitalisatie:


  - 7057008 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2022 € 369.472 V

  en het saldo over te hevelen naar bestaande/nieuwe krediet:

  | - | 7057009 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2023 | € 369.472 | |

  12. de einddatum van de volgende kredieten te bepalen op:

  | - | 7042007 IKC Woubrugge | 31-12-2026 |
  | - | 7021015 Aanleg infrastructuur Sportpad | 31-12-2026 |
  | - | 7021020 Infrastructuur IKC Woubrugge 2024 | 31-12-2026 |
  | - | 7025001 Vervanging veerstoepen Kaag| 31-12-2023 |
  | - | 7042011 Gymnastiekvoorziening Rsw 2022 | 31-12-2023 |

  Interbestuurlijk Toezicht
  13. Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vast te stellen.

  Besluit

  De commissie besluit dat dit raadsvoorstel naar de gemeenteraad van 3 juli 2023 kan worden gestuurd als bespreekstuk.

 7. 7

  Na de afsluiting van de cijfers is duidelijk geworden dat we in 2022 een tekort hebben op de Rijksvergoeding BUIG. Het tekort bedraagt € 420.947. Voor een tekort op het BUIG-budget geldt een eigen risicodrempel. Tot een tekort van 7,5% dient de gemeente dit zelf op te vangen. Voor 2022 heeft Kaag en Braassem een tekort van 10,34%. Dit is voor het eerst sinds 2017 dat er weer sprake is van een tekort hoger dan 7,5%. In 2021 was er ook een tekort, maar toen bleven we onder de eigen risicodrempel.

  Een van de voorwaarden voor een succesvolle aanvraag is dat de gemeenteraad verklaart dat het college maatregelen heeft genomen.

  Voorgesteld besluit


  1. te verklaren dat het college maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen;
  2. de visie van het college te onderschrijven en het noodzakelijk te achten dat er een beroep gedaan wordt op de Vangnetuitkering 2022 om het tekort op de Rijksvergoeding BUIG deels op te vangen.

  Besluit

  De commissie besluit dat dit raadsvoorstel naar de gemeenteraad van 3 juli 2023 kan worden gestuurd als bespreekstuk.

 8. 8

  Gemeente Kaag en Braassem neemt vanaf 2023 deel in zes gemeenschappelijke regelingen. Deze partijen hebben allen een ontwerpbegroting voor het jaar 2024 opgesteld voor de aan hen opgedragen taken.
  Omdat de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM) pas na 9 mei is aangeboden voor zienswijze zit deze één cyclus later in de gemeenteraad dan de andere gemeenschappelijke regelingen.

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.

  Besluit

  De commissie besluit dat dit raadsvoorstel naar de gemeenteraad van 3 juli 2023 kan worden gestuurd als bespreekstuk.

 9. 9

  Het college heeft in februari 2023 en op 23 mei 2023 een besluit genomen over de inhoudelijke inrichting van de jeugdhulp per 2023. De incidentele kosten voor de inrichting van de jeugdhulp in 2023 en de structurele kosten voor de uitvoering van de jeugdhulp in 2024 en daaropvolgende jaren zijn nu inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat voor 2023 een extra incidenteel budget nodig is en dat voor 2024 en daaropvolgende jaren structureel extra budget nodig is. Het college heeft besloten om een extra budget van € 175.000 voor 2023 aan de raad te vragen. Daarnaast heeft het college besloten om de raad te vragen om het budget voor jeugdhulp vanaf 2024 structureel op te hogen.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  1. Een bedrag van € 175.000 beschikbaar te stellen voor de incidentele kosten voor de inrichting van de jeugdhulp in 2023 en hiervoor een begrotingswijziging op te nemen in de Voortgangsmonitor.
  2. Het budget voor jeugdhulp in de begroting van 2024 en 2025 op te hogen naar € 6.545.000 en de hogere lasten van respectievelijk € 1.077.000 en
  € 1.477.000 te verwerken in de begroting van 2024 en 2025.

  Besluit

  De commissie besluit dat dit raadsvoorstel naar de gemeenteraad van 3 juli 2023 kan worden gestuurd als hamerstuk, waarbij de VVD nog even een voorbehoud maakt, als het ook volgens de VVD een hamerstuk kan worden geven zij dit door aan de griffie

 10. 10

  Besluit

  n.v.t.

  Er zijn geen vragen voor dit agendapunt ingedient.

 11. 11

  Besluit

  n.v.t.

  De voorzitter sluit de vergadering om 21:37 uur.